Fleksjob

Hvad gør jeg
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fleksjob er job til personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet.

Et fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed og er omfattet af overenskomster og lønmodtagerlovgivning.

Hvis du har behov for et fleksjob, skal du kontakte dit kommunale Jobcenter. Jobcenteret afklarer arbejdsevnen og udarbejder sammen med dig en rehabiliteringsplan, som behandles i kommunens rehabiliteringsteam​

Kommunen skal ikke isoleret set vurdere det antal timer, som du kan være på arbejdet i. Kommunen skal også konkret gå ind og vurdere den effektivitet, du kan arbejde med.

Arbejdseffektivitet svarer til det antal opgaver, du kan få fra hånden i løbet af arbejdsdagen, ​sammenlignet med hvad en "rask" kollega får fra hånden. 

Fleksjob i eksisterende job

For borgere, der ønsker/kan få ansættelse i eksisterende stilling, omtales fleksjobbet som et fastholdelsesfleksjob. Her er det, i princippet et ufravigeligt krav, at arbejdsgiver og lønmodtager kan aflevere en grundig beskrivelse, der angiver, hvilke tiltag der er gjort på arbejdspladsen for at bevare dig i ansættelsen, og hvornår disse er foretaget.​

Man kan i princippet først ansættes i fleksjob i sit nuværende job på arbejdspladsen, når man har været ansat det ​samme sted i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår (samtidig skal personen opfylde betingelserne for et fleksjob).

Seniorer:
Personer med mindre end 6 år til folkepensionsalderen vil være fritaget dokumentationskravet på de 12 måneders arbejde under overenskomstens sociale kapitler. Det betyder, at seniorer, som opfylder de almindelige betingelser for fleksjob, med det samme kan starte i et fastholdelsesfleksjob på den arbe​jdsplads, hvor de arbejder.​


Bevillingsperiode

Uanset om der er tale om almindeligt fleksjob eller fastholdelsesfleksjob er det bopælskommunens rehabiliteringsteam, der vurderer og indstiller til bevilling eller afslag på fleksjob.

Kommunen bevilliger fleksjobbet for op til fem år ad gangen. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob.

De nuværende fleksjobsregler betyder, at arbejdsgiveren kun betaler løn inklusiv pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder. Kommunen supplerer medarbejderens løn fra arbejdsgiver med et flekslønstilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten fra arbejdsgiver.

Der indbetales til ATP af det kommunale flekslønstilskud.

Ledige fleksjobbere har pligt til at være aktivt jobsøgende, deltage i kontaktsamtaler på jobcentret og have deres CV på jobnet. 

For fleksjob, der er bevilget før 1. januar 2013, gælder

Personer, som er ansat i fleksjob før 1. januar 2013, fortsætter i deres fleksjob på hidtidige vilkår.

Skiftes der til nyt fleksjob, etableres jobbet på de nye betingelser, som trådte i kraft med reformen pr. 1. januar 2013.​

Huskeliste i forbindelse med overvejelser om fleksjob​

  • Undersøg - evt. via tillidsrepræsentanten - om skol​en er åben for at etablere et fleksjob og/eller en ansættelse efter det sociale kapitel.
  • Læs, hvordan du forbereder møde me​​d kommunen​
  • Kontakt din bopælskommune, der skal behandle en anmodning og bevilge fleksjob.
  • Kontakt ​AP-Pension og Magistrenes Arbejdsløshedskasse vedr. dine fremtidige forhold vedr. pension, arbejdsløshedsforsikring og efterløn.
  • Kontakt GL´s socialrådgiver​, hvis der i øvrigt er spørgsmål du mangler svar på.
     
Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant

​Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver Lisbeth Ring Pedersen, socialraadgiver@gl.org​.
​Telefontider tirsdag og torsdag kl. ​09-12.​​​​​