Senior- og fratrædelsesordninger

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Indholdsfortegne​lse
​​

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger kan være med til at fastholde viden- og kompetencer på skolen samtidigt med, at der løbende er en tilgang af nye lærere. Den lokale seniorindsats, herunder anvendelsen af aftalen om senior- og fratrædelsesordninger, forudsættes drøftet i samarbejdsudvalget i forbindelse med øvrige personalepolitiske drøftelser. Indsatsen for at udvikle og fastholde seniorer skal fremgå af den lokale personalepolitik, og ældre ansatte skal i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen have tilbud om en seniorsamtale. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv både på kort og længere sigt.

Anvendelse af senior- og fratrædelsesordninger kan også være relevante i en tid med nedskæringer og udsigt til afskedigelser.

I forbindelse med nedskæringer og afskedigelser vil der være stor risiko for, at særligt medarbejdere omkring de 60 år indtræder i en økonomisk meget vanskelig situation, hvor det kan blive svært at opretholde et tåleligt forsørgelsesniveau. GL opfordrer derfor tillidsrepræsentanter og skoler til at gøre en særlig indsats for at fastholde denne medarbejdergruppe, således at dels beskæftigelseskravet forud for efterlønsbeviset, dels 2-årsreglen for den lempelige pensionsmodregning i efterlønnen kan imødekommes. Senior- og fratrædelsesordninger kan være en mulighed for at afbøde nogle af de individuelle økonomiske konsekvenser. Fx i form af en fratrædelsesgodtgørelse, der konverteres til en forlænget ansættelsesperiode eller en aftale om nedsat arbejdstid med økonomisk kompensation. Reglerne og samspillet mellem alder og pensions- og efterlønsreglerne er meget komplicerede. Det er derfor vigtigt at inddrage GL's sekretariat, før medlemmet og tillidsrepræsentanten indgår en senior- eller fratrædelsesaftale. Desuden bør både pensions- og arbejdsløshedskasse medinddrages for at sikre det optimale samspil mellem efterløns- og pensionsordninger.

Etablering af en senior- og fratrædelsesordning forudsætter en forståelse mellem medarbejderen og skolens ledelse, idet ordningerne hviler på et frivillighedsprincip. De økonomiske vilkår kan drøftes med medarbejderen. Men aftalen skal formelt indgås af tillidsrepræsentanten.

Seniorordninger

Seniorordningerne indeholder mulighed for gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i form af aftrapning i tid (deltid) og/eller aftrapning i job/charge (retræte), hvor der ydes et løntillæg til den reducerede løn og/eller beregnes pension efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn. De forskellige elementer kan kombineres.

Der er aldersgrænser for seniorordninger. Seniorordninger, der indebærer nedsat beskæftigelsesgrad (deltid) kan indgås for ansatte, der er fyldt 60 år og giver mulighed for fortsat pensionsindbetaling med samme beløb som ved den hidtidige beskæftigelsesgrad. Seniorordning med aftrapning i job/charge (retræte) forudsætter, at den ansatte er fyldt 55 år, og forudsætter, at den ansatte overgår til en lavere placeret stilling. Der kan indbetales ekstra pensionsbidrag og løntillæg.

Der kan etableres seniorordninger til ansatte, der er fyldt 62 år, hvor der kan bevilges op til 1 dags frihed med løn per måned. Friheden kan afvikles som hele eller halve fridage, enkeltvis eller i sammenhæng, samt som enkelttimer. Der er ligeledes mulighed for at bevilge en fastholdelsesbonus til en ansat, der er fyldt 62 år. Udbetalingen sker, hvis den pågældende udskyder sin fratræden indtil et nærmere aftalt tidspunkt.

Fratrædelsesordninger

En aftale om frivillig fratræden træder i stedet for en opsigelse og indeholder de vilkår, hvormed ansættelsesforholdet ophører. Der kan kun indgås aftaler om frivillig fratræden i forbindelse med personalereduktioner. Fratrædelsesaftaler kan anvendes i de situationer, hvor ansættelsesmyndigheden vurderer, at personalereduktioner er eller forudses at blive nødvendige, og hvor det i den forbindelse vil være hensigtsmæssigt at fremme den frivillige fratræden.

Der kan ikke indgås aftaler om frivillig fratræden med den begrundelse, at det er nødvendigt at rette op på en skæv aldersfordeling. Det vil være aldersdiskriminerende.

Kontakt GL's sekretariat for yderligere rådgivning på gl@gl.org eller tlf. 33 29 09 00.

Der kan i forbindelse med etablering af en fratrædelsesordning ydes et fratrædelsesbeløb på op til 6 måneders løn. Fratrædelsesbeløb udbetales ved fratrædelsen, medmindre andet er aftalt lokalt. Der er også mulighed for, at skolen indbetaler ekstraordinære pensionsbidrag, hvis medarbejderen kan gå på pension i forbindelse med frivillig fratræden. Overenskomstansatte, der ikke kan gå på pension, kan få en fratrædelsesordning i form af et fratrædelsesbeløb og tjenestefrihed med løn inden fratrædelsen.

Tal senior- og fratrædelsesordninger med GL

Kontakt GL - tillidsrepræsentanten eller sekretariatet - så snart du begynder at overveje, om en senior- eller fratrædelsesordning kunne blive aktuel; og gerne op til et år før aftalen ønskes at træde i kraft. Senior- og fratrædelsesordninger er ikke en ret, men en mulighed - og forhandlingsmulighederne bliver bedre, når GL inddrages.​

Emner: Senior
Interessent: Gymnasielærer; Tillidsrepræsentant; Arbejdsmiljørepræsentant