Pensionsmuligheder

Hvad gør jeg
 
Dine økonomiske muligheder efter arbejdslivet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Indhold
Efterløn
​​Alderspension
Folk​epension
Læg budget for livet efter arbejdsmarkedet


Nedenfor er derfor en kort gennemgang af dine økonomiske muligheder efter arbejdslivet.
Du er altid velkommen til at kontakte GL's sekretariat eller din pensionskasse, der for de fleste af GL's medlemmer, er Akadem​ikerPension​ om dine muligheder. GL er dog ikke i stand til at foretage konkrete beregninger af pension eller efterløn, der skal du henvende dig til din pensionskasse og A-kasse.

Efterløn

Hvornår man kan gå på efterløn afhænger af, hvornår man er født.

 Født​
Efterløns-
alder
Max antal år
på efterløn

​ 1. juli 1956 – 31. dec. 1958 
 63 4 
 1. jan. – 30. juni 1959         63½  3½ 

 1. juli 1959 – 31. dec. 1962  64 3
 1. jan. 1963 -   653

 

Efterlønnen ophører, når man når folkepensionsalderen, der ligeledes er afhængig af fødselsår.

Efterløn for lærere ved de gymnasiale uddannelser administreres normalt af Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA).

For at kunne få efterløn skal en række betingelser være opfyldt, heriblandt skal man være dagpengeberettiget og have betalt efterlønsbidrag. Man skal endvidere have et efterlønsbevis, der rekvireres i MA, der sender dig et ansøgningsskema kort før du når efterlønsalderen.

Søg straks om efterlønsbeviset – uanset om du ønsker at gå på efterløn eller ej, når du får brevet. Efterlønsbeviset er nemlig forudsætningen for, at du får adgang til at optjene en skattefri præmie.

Efterlønnen kan maksimalt udgøre ca. 235.000 kr årligt (2023), men der foretages et fradrag for ens pensionsopsparing. For typiske gymnasielærer kan fradraget godt være i størrelsesordenen 100.000 kr. årlligt, kontakt din A-kasse for en konkret beregning af hvor meget du vil kunne få i efterløn.

Hvis man fortsætter med at arbejde efter man har fået efterlønsbeviset og undlader at gå på efterløn optjener man en skattefri præmie. Den optjenes i portioner af godt 14.200 kr (2023-tal) hver gang man har arbejdet 481 timer, hvilket svarer til fuldtidsarbejde i 3 måneder, men kunne også være halvtid i 6 måneder. Man kan maksimalt optjene 12 portioner. Under visse betingelser kan man også optjene skattefri præmier mens man er på efterløn, kontakt A-kassen for vejledning i de nærmere regler.​ Den skattefri præmie udbetales når man når folkepensionsalderen.

​Henvend dig til din A-kasse, normalt Magistrenes Arbejdsløshedskasse, for at afklare betingelserne for ret til efterløn. (Nogle medlemmer har anden A-kasse end Magistrenes).

Alderspension

De fleste lærere ved de gymnasiale uddannelser har deres pension i Akademiker Pension, hvor du kan få flere informationer om din pensionsopsparing. Nogle lærere kan have opretholdt medlemskabet i en anden pensionskasse, fx jurister og økonomer eller ingeniører i P+​.

Det er muligt at få løbende udbetaling af alderspension fra det fyldt 60 år, (hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007).
Ligeledes er det muligt at få udbetalt alderssum (tidligere benævnt engangsydelse) fra det fyldte 60 år. Alderssummen er også mulig at få udbetalt, selv om man ikke går på pension, eller uden at man iværksætter løbende udbetaling af alderspension.

Kontakt din pensionskasse for at høre nærmere om mulighederne - der er mange!

Folkepension

Man ska søge om at få folkepension, det sker ikke automatisk. Man skal også søge om at udskyde folkepension, det er ikke nok 'bare' at undlade at søge om folkepension.

Fra 2019 og frem hæves folkepensionsalderen gradvist.

​​Fødselsdato​
​Folkepensionsalder
​1. juli 1956 - 31. dec 1962
​67 år
​1. jan 1963 - 31. dec. 1966
​68 år
​1. jan 1967 -
​69 år


For personer født efter 1. jan 1967 kan der på et senere tidspunkt ske forhøjelse af folkepensionsalderen udover de i tabellen anførte 69 år, men det kræver ny lovgivning.

Folkepensionen består af et grundbeløb og et tillæg.

Grundbeløbet er på ca. 80.000 kr. om året (2023) og er ens for enlige og for gifte. Tidligere kunne grundbeløbet reduceres hvis man havde indtægt ved personligt arbejde over en vis grænse, men fra 2023 er disse regler bortfaldet. (Fordi loven blev vedtaget sent, kan der være nogle, som i 2023 får udbetalt et reduceret grundbeløb, men det vil blive efterreguleret i 2024)​

Hertil kommer et pensionstillæg på op til ca. 93.000 kr./år for enlige/reelt enlige og ca. 47.500 kr./år for gifte/samlevende (begge 2023-beløb).

Pensionstillægget reduceres, eller bortfalder helt, hvis folkepensionisten har indtægt, f.eks. fra pensionskasse eller ATP. Det vil for de fleste pensionerede gymnasielærer betyde, at der foretages fradrag i pensionisttillægget eller at det helt bortfalder for nogle.

Hvis man efter opnåelse af folkepensionsalderen fortsætter med at arbejde mindst 1560 timer årligt i det første og/eller andet år får man en skattefri seniorbonus som for første år udgør ca. 47.000 kr og for andet år udgør ca. 27.000 kr (2023-tal)

Man har også mulighed for at udskyde folkepensionen (opsat pension) for til gengæld at få en højere ydelse resten af livet eller et engangsbeløb. Dette var særlig interessant på det tidspunkt, hvor der kunne ske modregning i grundbeløbet som følge af indtægt ved personligt arbejde.​

Du kan orientere dig nærmere om folkepension på borger.dk, her findes også beregnere der kan vise størrelsen af modregning i pensionstillæg, forhøjelse af grundbeløb og pensionstillæg i til fælde af udskydelse af folkepension i en periode.

Læg budget for livet efter arbejdsmarkedet

Du har mulighed for at få et samlet overblik over din økonomi efter at du har forladt arbejdsmarkedet ved at gå ind på www.pen​sionsinfo.dk, hvor de forskellige ydelser fra det offentlige kan samarbejdes med dine private pensionsordninger, idet egne pensionsordningers eventuelle indvirken på størrelsen af det offentliges ydelser beregnes automatisk. Du kan selv indtaste oplysningerne fra den pensionsoversigt, du har fået tilsendt fra pensionskassen. Anvendelse af pensionsinfo er gratis, men kræver MitID/Nem-ID.​

Emner: Senior
Interessent: