Økonomiske konsekvenser for ca. 60-årige i tilfælde af påtænkt afsked

 
 
Personer over ca. 60 år vil i tilfælde af en afsked have udsigt til et meget ringe forsørgelsesgrundlag.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Der er ingen tvivl om, at det har store økonomiske konsekvenser for stort set alle, som måtte blive afskediget, men der er nogle i en særlig aldersgruppe, hvor det rammer ekstraordinært hårdt, ikke mindst fordi deres udsigt til at opnå anden beskæftigelse realistisk betragtet er meget lille.

GL skal derfor opfordre tillidsrepræsentanterne til at drøfte denne problemstilling med ledelsen, eller at få det behandlet i Samarbejdsudvalget i forbindelse med drøftelse af skolens senior- og fratrædelsespolitik eller personalepolitik. De særlige ugunstige økonomiske udsigter for de omkring 60 årige bør indgå i enhver ledelses overvejelser, når der skal tages stilling til, hvilke personer der i en given situation skal varsles afskediget.

Personer over ca. 60 år vil i tilfælde af en afsked have udsigt til et meget ringe forsørgelsesgrundlag.

Tilbagetrækningsreformen fra ca. 2007, som ændrede pensionsalderen for personer født i 1954 og fremefter samt Efterlønsreformen fra ca. 2010 betyder ændrede økonomiske vilkår for personer født i 1954 og senere – særligt i forbindelse med mistet arbejdsindkomst.

Tilbagetrækningsreformen betyder at personer født i 1. halvår af 1954 får forhøjet deres folkepensionsalder med ½ år til 65½ år, og for de efterfølgende halv-årgange yderligere forhøjelser, så personer født 1. juli 1955 eller senere har en folkepensionsalder på 67 år, dog er det allerede besluttet, at pensionsalderen for personer født 1. januar 1963 eller senere har en pensionsalder på 68 år eller højere.

Efterlønsreformen har især to elementer, som har meget stor (negativ) økonomisk betydning for gymnasielærere, der stopper med at arbejde, hvad enten det er frivilligt eller ufrivilligt. Den ene er, at efterlønsalderen, dvs. den alder hvor man får mulighed for at gå på efterløn, gøres afhængig af folkepensionsalderen og fastsættes som et sted mellem 5 og 3 år før folkepensionsalderen – afhængig af fødselstidspunktet. Den anden meget væsentlige ændring er, at de hidtidige gunstige regler om ingen modregning for pension (der ikke faktisk udbetales løbende), såfremt efterlønnen udskydes til 2 år efter efterlønsalderen, bortfalder for personer født i 1956 eller senere, og samtidig stiger modregningen fra ca. 45 % til 64 %. Det efterfølgende deles derfor op i to afsnit, et for personer født i 1956 eller senere og et for personer født i 1954-55.

Personer født i 1956 eller senere

Personer født i 1956 eller senere vil aldrig kunne opnå de gunstige modregningsregler for pension. Desuden vil modregningen i en eventuel efterløn også være 64 % af pensionstilsagnet ved efterlønsalderen. For så vidt, de er tilmeldt efterlønsordningen, skal man også være opmærksom på, om de overhovedet kan få et efterlønsbevis. Det kræver, at de er dagpengeberettigede, når de når efterlønsalderen, hvilket indebærer, at de inden for de seneste 3 år skal have haft det, der svarer til et års fuldtidsbeskæftigelse.

En sådan person vil sjældent kunne få kontanthjælp, når dagpengene slipper op, dels vil der oftest være en forsørgerpligt fra ægtefælle/samboende, dels vil der typisk for 58-årige være en vis opsparing, som skal bruges, før man kan få kontanthjælp.

Basalt set er eneste redning fra 'økonomisk invaliditet' for en sådan person en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet i en eller anden form – og her er det nok ikke urimeligt, at en arbejdsgiver, der har haft vedkommende i sit brød i hele dennes arbejdsliv, 25+ år, påtager sig et ansvar. Det er for disse personer nødvendigt at finde et alternativ til en afskedigelse. Det kan være nedsat arbejdstid inden for rammerne af seniorordninger, eller en aftale om fratræden på et senere givet tidspunkt. Også tilbud om kompetenceudvikling og omskoling kan være relevant for at kunne bestride et job uden for sektoren osv.

Personer født i 1954 og 1955

Hovedparten af disse gymnasielærere har været ansat på deres nuværende skole i stort set hele deres arbejdsliv, dvs. 25-30 år eller mere. De har et pensionstilsagn fra MP-pension på omkring 15.000 kr. månedligt ved alder 60, stigende til 17.000 kr. månedligt ved alder 62, ca. 22.000 kr. månedligt ved alder 65 og ca. 26.000 ved alder 67.

De fleste vil kunne vælge en engangsudbetaling, som før 40%-afgift ca. svarer til godt 1½ års pension på udbetalingstidspunktet, til gengæld for en nedsættelse af den livsvarige årlige pension på ca. 10 %. Har man opfyldt 2-årsreglen sker der ingen modregning i efterlønnen for en sådan engangsudbetaling. Pensionstilsagnet afhænger af, i hvilken alder de har startet deres pensionsindbetaling, og om der har været perioder (årsvikariater i starten, barselsperioder mv.) med nedsat pensionsindbetaling, men typisk inden for en 10%-margen.

For disse personer vil det være af afgørende økonomisk betydning at opfylde beskæftigelseskravet for at opnå den lempelige pensionsmodregning i efterlønnen.

For personer, der er født i perioden januar 1954 til december 1955, vil forskellen på om man opnår – eller ikke opnår - de gunstige pensionsmodregningregler være ca. 4.000 kr. pr. måned resten af livet, 50.000 kr. om året i gennemsnitligt 25 år. Altså et ret stort økonomisk tab, også set i lyset af hvor lidt der skal aftales for at sikre de pågældende en økonomisk set fornuftig senior- og pensionisttilværelse.

Der bør i disse tilfælde findes et alternativ til en afskedigelse. Det vil sige, at det kan være nødvendigt at indgå en senior- eller fratrædelsesaftale. Aftalens nødvendighed og indhold afhænger af den præcise fødselsdag i 1954 eller 1955 – og aftalen er en individuel, konkret aftale. Fx kan det være relevant at aftale en forlænget ansættelsesperiode eller en fortsat ansættelse med en eventuel nedsættelse af arbejdstiden. F.eks. med lønkompensation og/eller fortsat fuld pensionsindbetaling.

GL's sekretariat kan i samarbejde med pensionskassen og arbejdsløshedskassen være med til at rådgive, og GL's sekretariat kan – sammen med tillidsrepræsentanten - forhandle med skolen om en aftales konkrete indhold.​

Emner: Pension; Senior; Afskedigelse
Interessent: