Seniorordning - aldersreduktion

Info
 

​​​​​​​​​​​​​​​For lærere, der er fyldt 60 år gælder følgende:

​Lærere, der er født i perioden 1. august 1955 – 31. juli 1963, har ret til - når de fylder 60 år - at få nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang, men med fuld pensionsindbetaling. Læreren disponerer selv over den nedsatte arbejdstid.

Anmodningen om den nedsatte arbejdstid skal fremsættes inden udgangen af skoleåret (normperioden) og får virkning fra begyndelsen af det følgende skoleår (normperiode), dog tidligst fra begyndelsen af det skoleår (normperiode), hvori læreren fylder 60 år. 

Deltidsansatte kan få nedsat deres arbejdstid med den brøkdel af de 175 timer, som svarer til deres beskæftigelsesgrad. Dvs. ansatte på 80 % kan få deres arbejdstid nedsat med yderligere 140 timer årligt.

Lønnen nedsættes forholdsmæssigt, men der vil fortsat ske pensionsindbetaling svarende til den hidtidige beskæftigelsesgrad. 

Registrering af arbejdstiden

Hvordan man så mest hensigtsmæssigt registrerer den reducerede arbejdstid, må drøftes og afklares lokalt. Fx kan der for hver almindelig arbejdsdag registreres 175 t/222 arbejdsdage = 0,79 t/arbejdsdag (når man holder 6. ferieuge er der ca. 222 arbejdsdage på et år). Alternativt kan der lægges 175 timer ind fra start eller til slut. En tredje mulighed er forlods at fastlægge fridage eller sammenhængende perioder, hvor læreren ikke har nogen arbejdsforpligtigelser og kan holde fri.

Fordelen ved at lægge 0,79 timer ind pr. arbejdsdag er, at så vil ansatte omfattet af reglen løbende skulle følge samme timeoptjening som andre. Lægger man alle timer ind til start eller slut, skal der i løbet af året tages højde for det, når man ser på timesaldoen på et givet tidspunkt.

Lærere, der har reduceret arbejdstid (dvs. er fuldtidsansat, men med en arbejdsforpligtigelse på mindre end 1.924 timer pr. år) kan ikke få merarbejdshonorering. Hvis det årlige timetal (årsnormen) overskrides, skal de overskydende timer afspadseres i det efterfølgende skoleår (normperiode) i forholdet 1:1.​​

Emner: Aldersreduktion
Interessent: Senior