Seniorordning - aldersreduktion

Info
 

​​​​​​​​​​​​​​​​For lærere, der er fyldt 60 år gælder følgende:

​Lærere, der er født i perioden 1. august 1955 – 31. juli 1963, har ret til - når de fylder 60 år - at få nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang, men med fuld pensionsindbetaling. Læreren overgår således til at være deltidsansat, men med en forhøjet pensionsindbetaling.

Anmodningen om den nedsatte arbejdstid skal fremsættes inden udgangen af skoleåret (normperioden) og får virkning fra begyndelsen af det følgende skoleår (normperiode), dog tidligst fra begyndelsen af det skoleår (normperiode), hvori læreren fylder 60 år. 

Deltidsansatte kan få nedsat deres arbejdstid med den brøkdel af de 175 timer, som svarer til deres beskæftigelsesgrad. Dvs. ansatte på 80 % kan få deres arbejdstid nedsat med yderligere 140 timer årligt.

Lønnen nedsættes forholdsmæssigt, men der vil fortsat ske pensionsindbetaling svarende til den hidtidige beskæftigelsesgrad. 

Såfremt en lærer omfattet af denne ordning har et godkendt merarbejde i forhold deres beskæftigelsesgrad, honoreres disse som for andre deltidsansatte, dvs. med den normale timeløn + pension + 12,5% feriegodtgørelse af merarbejdsbetalingen.


​Lærere, der er født senest 31. juli 1955​ har ret til efter anmodning at få indlagt 175 timer som de selv disponerer over i deres arbejdstidsopgørelse. Deres nettoarbejdsforpligtelse er således nedsat med 175 timer, men de bevarer deres fuldtidsansættelse og fuldtidsløn. Lærere omfattet af denne ordning kan dog ikke oppebære merarbejdsbetaling, men kan alene afspadsere overskydende timer i forholdet 1:1. Emner: Aldersreduktion
Interessent: Senior