Tjenesterejser

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​På en tjenesterejse kan du få godtgjort merudgifter til transport, mad og overnatninger.

Alle institutioner på GL's område er omfattet af​ ​T​jenesterejsea​ftalen, der fastlægger reglerne for, i hvilket omfang skolerne kan godtgøre de merudgifter, som du har ved tjenesterejser. Foruden transportudgifter kan der også ydes godtgørelse af udgifter til måltider og overnatninger.

​​Statsregulering for​​​ tjenesterejser​​
Satserne reguleres årligt og fremgår af Cirkulære om Statsre​g​ulering for tjenesterejser.​​​
​Hvornår er det en tjenesterejse?​
En tjenesterejse defineres i aftalens § 3​ således:

"For at der kan tales om en tjenesterejse forudsættes,
  - at rejsen er et nødvendigt led i tjeneste​n, og
  - at den af tjenestestedet godkendes som en tjenesterejse."

​Skal man udføre arbejde et andet sted end ens faste arbejdsplads, foreligger der en tjenesterejse.

Man er således blandt andet på tjenesterejse ved:

 • mundtlig og skriftlig censur
 • ekskursioner
 • studierejser
 • teoretisk pædagogikum​

Det er tjenestestedet, der tilrettelægger tjenesterejsen.Offentlig transport eller privat bil?​
Som udgangspunkt foreskriver Tjenesterejseaftalen, at der skal anvendes offentligt transportmiddel - ud fra den forudsætning, at dette vil være det billigste. Dog kan skolen bestemme, at den​ ansatte benytter privat transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet. Det er med andre ord skolens vurdering.

​Når skolen vurderer, om du kan benytte privat bil, skal der indtænkes effektivitet. Det vil sige, hvor meget ekstra transporttid vil offentlig transport give? Vil det betyde ekstra udgifter til måltider og overnatning? Vil den ansatte blive påført urimelige ulemper, for eksempel hvis du skal have meget udstyr med, hvis tjenesterejsen vil starte i weekenden, meget sent, tidligt eller lignende?Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2023​

Biler og motorcykler:​​​
​Almindelig godkendt kø​rsel:
2,19 kr. pr. km. (1. maj 2022 var satsen 2,17 kr.)


Kørsel i henhold til bemyndigelse:
Indtil 20.000 km. i et kalenderår: 3,73 kr. pr. km. (1. maj 2022 var satsen 3,70 kr.)
Ud over 20.000 km. i et kalenderår: 2,19 kr. pr. km. (1. maj 2022 var satsen 2,17 kr.)
​Kørsel i udla​ndet:​
​2,19 kr. pr. km. (1. maj 2022 var satsen​ ​2,17 kr.​)
Knallerter​ og cykler: ​​
​0,61 kr pr. km. (1. maj ​2022 var satsen 0,57 kr.)


Høj eller alm. takst for kørsel i egen bil?

Ved kørsel i privat bil, skal skolen udbetale kilometergodtgørelse efter alm. takst til 2,19 kr. pr. km. eller høj takst til 3,73​​​ kr. pr. km.

Som udgangspunkt skal der udbetales alm. takst, medmindre der foreligger en skriftlig kørselsbemyndigelse.

Den høje sats er beregnet til ansatte, der forudsættes at stille bil til rådighed i deres arbejde eller som kun vanskeligt kan bestride arbejdet, hvis ikke de kørte i privat bil.

Skolen kan udfærdige en kørselsbemyndigelse, hvis stillingen indebærer kørsel i større omfang eller af speciel art.Eksempler på beregning af udgifter til kørsel i egen bil
Som udgangspunkt fore​skriver

Ved godtgørelse for kørsel i privat bil på tjenesterejse, skal der ved beregningen tages hensyn til, hvilke udgifter du ville have haft uanset tjenesterejsen. Skolen skal således kun godtgøre de udgifter, som du har haft ud over den sædvanlige transport mellem hjem og sædvanligt arbejdssted. Hvis du normalt kører i bil mellem din bopæl og dit faste tjenestested, det vil sige skolen, sp skal du have godtgørelse for den merkørsel, som du er blevet pålagt i forbindelse med tjenesterejsen.

Eksempel 1​
Bopæl  →  censur  →  egen skole

I dette eksempel, hvor læreren skal være censor på en skole, der ligger på vejen mellem bopæl og lærerens egen skole, kan der ikke ydes kørselsgodtgørelse efter Tjenesterejseaftalen.

Eksempel 2
Bopæl  →  10 km  →  egen skole

Bopæl  →  15 km  →  censur

I dette eksempel kører læreren normalt 20 km (10+10) i forbindelse med transport til og fra egen skole. Skal han være censor på en skole, der ligger 15 km fra hans egen bopæl, og kører han den pågældende dag en rute der hedder bopæl-censur-bopæl, vil læreren få godtgjort (15+15) - (10+10) = 10 km.

Eksempel 3
Bopæl  →  10 km  →  egen skole  →  20 km  →  censur  →  15 km  →  censur

I dette eksempel kører læreren den pågældende dag en rute, der hedder bopæl  →  egen skole  →  censur  → ​ bopæl. ​Han vil da få godtgjort (10 + 20 + 15) - (10 + 10) = 25 km.

Hvis du normalt ikke kører i privat bil til skolen, kan du få godtgørelse for det faktisk kørte antal kilometer mellem bopælen og censurskolen (det midlertidige tjenestested).​Tjenesterejser med overnatning i Danmark og på Færøerne
Varer din tjenesterejse mindre end 24 timer, får du godtgjort rimelige udgifter til måltider mod dokumentation.

Varer din tjenesterejse mere end 24 timer og du skal overnatte, får du udbetalt time- og dagpenge på 19,88 kr. pr. time, svarende til 477 kr. pr. døgn (se også afsnittet 'måltidsfradrag' nedenfor).

Hvis du anmoder om det, kan skolen i stedet tillade, at rimelige udgifter til de tre hovedmåltider refunderes mod dokumentation, og at du herudover får en procentgodtgørelse på 138,75 kr./døgn til dækning af småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet og lignende​. ​

Du kan ikke få time- og dagpenge og procentgodtgørelse på samme tid.
 
Ved tjenesterejser skal der ikke fradrages for sparet hjemmeforbrug, når der godtgøres for udgifter til forplejning.​

Tjenesterejser med overnatning i udlandet og i Grønland

Går din tjenesterejse til udlandet eller Grønland, varer mere end 24 timer, og du skal overnatte, får du rimelige udgifter til måltider dækket mod dokumentation, og du får en procentgodtgørelse til dækning af småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet og lignende.​

Hvis du anmoder om det, kan skolen i stedet udbetale time- og dagpenge. Her er satsen for alle europæiske lande 555 kr. pr. døgn (på nær Bulgarien 413 kr., og Slovakiet 395 kr.). Hvis du får ​time-/dagpenge, reduceres de, hvis du får gratis måltider (s​e fradragene under 'afsnittet måltidsfradrag' nedenfor).Ved tjenesterejser skal der ikke fradrages for sparet hjemmeforbrug, når der godtgøres for udgifter til forplejning.

Satser for andre dele af verden fremgår af Cirkulære om Statsreg​ulering for tjenesterejser, bilag 3.

Måltidsfradrag

Hvis du får gratis måltider i tilknytning til en tjenesterejse, reduceres time- og dagpenge beløbet som følger

 • Morgenmad: 15 % 
 • Frokost: 30 %
 • Middag: 30 %

Selvom du får gratismåltider, påvirker det ikke din ret til procentgodtgørelsen på 138,75 kr. pr. døgn.Kurser
Kurser mv. uden for skolen betragtes som en tjenesterejse, hvis skolen konkret vurderer, at kurset er et nødvendigt led i arbejdet.
Hvis skolen giver tilladelse til, at den ansatte deltager i et kursus, der ikke er et nødvendigt led i arbejdet (og dermed ikke en tjenesterejse), kan skolen beslutte, at den ansatte alligevel skal have godtgjort udgifter til måltider og/eller transport.


​Lokal tilpasning​​​
Tjenesterejseaftalendækker hele det statslige område. Af den grund indeholder Tjenesterejseaftalenet vist råderum for de enkelte institutioner til at tilpasse tjenesterejsen den konkrete institution. Aftalen åbner således flere steder op for muligheden for lokal tilpasning i forbindelse med tilrettelæggelse af tjenesterejser.

Det fremgår af PA​V, at følgende eksempelvis kan besluttes af tjenestestedet/skolen, og at der ikke fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsens side vil blive givet vejledende retningslinjer:

 • vurdering af om der er tale om tjenesterejse,
 • tilrettelæggelse af tjenesterejsen,
 • beregning af tjenesterejsens længde og varighed,
 • refusion af andre tjenstlige udgifter end de i aftalen nævnte,
 • valg af transportmiddel og rejseklasse,
 • brug af rabatordninger,
 • valg mellem privat eller offentligt transportmiddel,
 • udfærdigelse af skriftlig bemyndigelse,
 • refusion af rimelige merudgifter til måltider og dokumentation,
 • anvisning af passende indkvartering,
 • valg mellem overnatning eller daglige tjenesterejser.

Når skolen skal fastlægge retningslinjer for den lokale anvendelse af ovenstående, bør disse behandles i skolens samarbejdsudvalg.

Tjenesterejseaftalengiver adgang til, at der lokalt kan indgås aftale om:

 • ydelse af højere dagpenge for en række lande,
 • regler i forbindelse med udstationering for afgrænsede grupper af ansatte,
 • at der under tjenesterejser i Danmark og på Færøerne for afgrænsede grupper under lønramme 37 at få refunderet rimelige merudgifter mod dokumentation, hvor der gør sig særlige forhold gældende.

Udover disse tilfælde, kan Tjenesterejseaftalen bestemmelser kun fraviges ved lokal aftale efter bemyndigelse fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Det fremgår af PAV og praksis, at der skal være tale om ganske særlige forhold, før Moderniseringsstyrelsen vil give bemyndigelse til at indgå lokal aftale.​​​​Skattepligt
Hvorvidt godtgørelser i henhold til Tjenesterejseaftalener skattefrie eller skattepligtige, afhænger af skattereglerne. Det er arbejdsgiverens forpligtigelse at sørge for, at skattereglerne overholdes. Det vil sige, at det er skolen, der skal være opmærksom på, at der ikke udbetales godtgørelser, der ikke har hjemmel i Tjenesterejseaftalen, idet sådanne uhjemlede godtgørelser typisk vil være skattepligtige, ligesom godtgørelser, der udbetales i henhold til fejlfortolkninger af aftalen, vil være skattepligtige.

​​​​​​​
​​​​
​​GL's anbefalinger ved indkvartering på tjenesterejser​​
Læs om GL's overvejelser og anbefalinger i forhold til indkvartering​ ved forskellige typer tjenesterejser og arrangementer:Indkvartering på tjenesterejser mv.​​​​​​​
Emner:  
Interessent: