GL fik ikke medhold i voldgiftssag om maksimal arbejdstid på 1924 timer

 
 
GL er fortsat ikke i tvivl om, hvad der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne, men tager kendelsen til efterretning.

​GL havde anlagt en voldgiftssag mod Moderniseringsstyrelsen om tolkning af § 16, stk. 1 i GL-overenskomsten. Sagen blev ført den 12. december 2016, og opmanden har den 14. december givet sin tilkendegivelse.

Sagen handlede om, hvorvidt nettoarbejdstiden for gymnasielærere, der er ansat efter GL-overenskomsten, er afhængig af placeringen af søgne- og helligdage, skudår mv. Efter GL's opfattelse er der tale om en fast årsnorm ligesom før OK13, som det fremgår af overenskomsten. Under overenskomstforhandlingerne var der ikke en drøftelse af, at der skulle være en ny forståelse af, hvordan arbejdstiden på dette punkt skulle forstås.

§ 16, stk. 1 lyder: Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Arbejdstiden beregnes for en periode på et år, svarende til 1924 timer."

Uenigheden handler om, hvorvidt den normale arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget gymnasielærer udgør 1924 timer om året (GL's synspunkt), eller om arbejdstiden er på gennemsnitlig 37 timer svarende til 7,4 timer dagligt i en 5 dages uge (Moderniseringsstyrelsens synspunkt).

Opmanden fandt, at GL's synspunkt indebærer, at den normale årlige arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget gymnasielærer er mindre end gennemsnitligt 37 timer ugentligt, og hvis han fulgte GL, ville det betyde, at en fuldtidsbeskæftiget gymnasielærer skulle have en lavere arbejdstid end personer, der er omfattet af overenskomsten for akademikere i staten, herunder erhvervsgymnasiale lærere.

Det var opmandens vurdering, at ordlyden af § 16, stk. 1 ikke taler til fordel for GL's synspunkt. Han fandt, at ordlyden taler for Moderniseringsstyrelsens forståelse, "hvorefter normeringen af arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget gymnasielærer fremgår af 1. punktum, mens 2. punktum ikke er normerende for arbejdstiden, men – som det også fremgår af ordlyden af 2. punktum – alene har et beregningsteknisk formål i relation til fastsættelsen af timelønnen, herunder eventuel merarbejdsbetaling, jf. herved bl.a. overenskomstens § 5, stk. 2, og § 19, stk. 6."

Opmanden, højesteretsdommer Oliver Talevski, tilkendegav, at han tog Moderniseringsstyrelsens påstand om frifindelse til følge.

GL er fortsat ikke i tvivl om, hvad der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne, men tager kendelsen til efterretning.

Se kendelsen her: Tilkendegivelse GL mod Moderniseringsstyrelsen.pdf

Emner: Tillidsrepræsentanter
Interessent: