Hvordan og hvornår skal TR orienteres om, hvilke(n) medarbejder(e), der påtænkes afskediget?

 
 
Vunden voldgiftssag

Dette vigtige spørgsmål er afklaret i en faglig voldgift, som en række lønmodtagerorganisationer (bl.a. Akademikerne) havde anlagt mod Moderniseringsstyrelsen – og vundet!

Sagen drejede sig om fortolkning af § 3, stk. 4, i Aftalen om tillidsrepræsentanter i staten:

"Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret ved forestående afskedigelser af personale, der ikke er midlertidigt ansat, samt holdes bedst muligt orienteret om ansættelse af personale og andre foranstaltninger, der vedrører den pågældende medarbejdergruppe."

Under sagen forfægtede Moderniseringsstyrelsen det synspunkt, at arbejdsgiver ikke skal udlevere navn på den medarbejder, der påtænkes afskediget, og at der ikke er nogen pligt til at orientere TR på et bestemt tidspunkt (udover at det skal ske inden den endelige opsigelse).

Opmanden var imidlertid enig med organisationerne i, at det er nødvendigt for TR at vide, hvem det er, som påtænkes afskediget. Uden denne viden kan TR ikke varetage sine opgaver som TR, herunder yde støtte og tilbud om rådgivning til de(n) pågældende. Derfor skal TR have navnet at vide – og det skal ske senest samtidig med eller umiddelbart efter, at medarbejderen er blevet orienteret om den forestående afskedigelse. Hvis medarbejderen indkaldes til en samtale herom, skal arbejdsgiver orientere TR om, hvilken medarbejder, der påtænkes opsagt, senest samtidigt med eller umiddelbart efter, at medarbejderen indkaldes til samtalen. I dette tilfælde bør arbejdsgiver i øvrigt sørge for, at indkaldelsen til samtale sker med et passende varsel, så der er tid til, at TR kan få afklaret, om medarbejderen ønsker bistand fra TR, fx i form af at TR deltager i samtalen.

Afgørelsen er vigtig og principiel, fordi den har TR'​s varetagelse af sine opgaver som omdrejningspunkt og dermed lægger vægt på, hvad der er nødvendigt for, at TR har mulighed for at tilbyde sin bistand og rådgivning til de berørte.

> Læs kendelsen her: Kendelse TR information ifm afskedigelser.pdf

Emner: Voldgift; Afskedigelse
Interessent: Tillidsrepræsentant