Resultat af OK21-forhandlingerne på statens område

 
 
Lørdag den 6. februar 2021 blev overenskomstforhandlingerne på statens område afsluttet efter et intenst forhandlingsforløb. Det bliver en treårig overenskomst med generelle lønstigninger på 4,42% og med præciseringer i forhold til gymnasielærernes arbejdstid.

​​Det har været svære overenskomstforhandlinger, bl.a. fordi der har været forhandlet i coronaens skygge med en stram økonomi til følge. 

Det er vurderingen, at resultatet vil sikre gymnasielærernes realløn, og for første gang siden 2013 er der kommet om end mindre, så dog meget vigtige præciseringer i forhold til rammerne om gymnasielærernes arbejdstid: 

Ved normperiodens begyndelse skal leder og lærer drøfte den forventede opgaveportefølje mhp. at sikre sammenhæng mellem opgaver og tid. Herefter skal der være en løbende dialog mellem leder og lærer, og timeforbruget skal godkendes mindst hvert kvartal. Det godkendte timetal skal danne grundlag for opgørelsen af det samlede timeforbrug i normperioden, men udgør ikke en endelig stillingtagen til eventuelt merarbejde. 

"Med en kvartalsmæssig ledelsesgodkendelse er det min vurdering, at det kræver en særdeles god forklaring at afvise arbejdet ved årets afslutning, hvis ledelsen har godkendt tidsforbruget efter de første tre kvartaler," konstaterer Tomas Kepler, formand for GL. 

Hvis timeforbruget i et kvartal overstiger den normale arbejdstid i gennemsnit pr. uge, skal lederen og læreren drøfte arbejdets omfang. 

Ved normperiodens udløb skal ledelsen og TR drøfte en samlet opgørelse af timeforbruget ud fra medarbejdernes tidsregistreringer. Drøftelsen skal give TR indsigt i det samlede tidsforbrug sammenholdt med ledelsens planlægningstal. 

Lokalt kan man aftale at fravige og/eller supplere ovenstående bestemmelser. 

"Det har i den grad været afgørende for mig, at vi fik taget hul på at gøre lærernes arbejdstid mere gennemskuelig og jævn, samt sikre at spørgsmål om tidsforbrug på opgaverne ikke bare skubbes til skoleårets afslutning. Hvis vi som gymnasielærere skal kunne levere en ordentlig undervisning, skal der være en sammenhæng mellem opgaverne og tiden til at løse dem. Det kan ledelserne nu ikke længere undslå sig for at drøfte med lærerne, såvel forud for som i løbet af skoleåret. Blandt andet med de kvartalsvise godkendelser af timeforbruget og med TR's og ledelsens drøftelser ved årsafslutningen, så tror jeg, at vi begynder at bevæge os tættere på en gennemskuelig arbejdstid, og mere ordnede forhold," siger Tomas Kepler. 

Han hæfter sig også ved selve det, at tillidsrepræsentanten og dermed et kollektivt niveau for drøftelserne mellem medarbejdere og ledelse skrives ind i overenskomsten som et ufravigeligt proceskrav. Tillidsrepræsentanten er på banen igen i overenskomstteksten", fastslår Kepler. Endeligt fremhæver formanden, at aftalen præciserer, at man kan indgå lokal aftale om arbejdstid. Det understreger, at arbejdstidens tilrettelæggelse er en naturlig del af det lokale partssamarbejde. 

Tomas Kepler siger om forhandlingsforløbet, at det var rigtigt at slå sig sammen med de øvrige akademikerorganisationer med undervisere og med AC's formand Lars Qvistgaard for bordenden om underviserkravene. "Det har været yderst svære forhandlinger på underviserområdet. Arbejdsgiverne har igen og igen gentaget, at de var tilfredse med de gældende regler på området, og det har været tydeligt, at det har været det samlede AC bag kravene, der har medført, at vi for første gang siden 2013 har fået slået hul på isen og fået gjort noget ved lærernes arbejdstid. Derfor vil jeg gerne takke Lars og de øvrige AC-organisationer for et godt samarbejde," siger Kepler. 

OK21-resultatet.png

Selv om det ikke er et stort resultat, men et forhandlingsresultat i en coronakrisetid, så er der også andre, markante takter, der glæder GL-formanden: "Kampen om rammen har været hård, men det er lykkedes at fastholde de statsansattes realløn. Bedre forhold for seniorer er et af vores krav, som ofte er blevet bragt op af vores medlemmer på skolemøder samt af medlemmer af vores repræsentantskab, og med OK21 får seniorer, fra det kalender år hvor de fylder 62 år to årlige seniordage. 

Tillidsrepræsentanterne får nu sort på hvidt, at de har krav på lønoplysninger på de ansatte, når de skal forhandle løn, og er derigennem også på banen som en overenskomstdefineret faktor, ledelserne er nødt til at forholde sig til. 

Står man i den forfærdelige situation at have mistet et barn, så får begge forældre nu mulighed for at holde et halvt års orlov med løn. 

Og som noget helt nyt i overenskomstsammenhænge, så får medarbejderne nu mulighed for at blive inddraget i en grøn omstilling af arbejdspladsen." 

GL's hovedbestyrelse har forholdt sig til resultatet. 10 ud af hovedbestyrelsens 13 medlemmer anbefaler resultatet. 

10. marts 2021 vil GL's repræsentantskab forholde sig til resultatet, og derefter skal det til urafstemning blandt GL's medlemmer. GL's afstemningsresultat indgår i Akademikernes samlede stillingtagen. 

Se GL's gennemgang af resultatet her


Emner:  
Interessent: