Resultatet af OK21-forhandlingerne

Info
 
OVERBLIKKET

​​​​​​​Lørdag den 6. februar 2021 er der indgået en aftale for alle ansatte på det statslige område. Dermed er der indgået aftale for gymnasielæreres løn- og ansættelsesforhold på almene gymnasier, erhvervsgymnasier, hf-kurser, EUX, VUC etc. for de kommende tre år. Lærere på Sct. Annæ Gymnasium er opfattet af overenskomst på det kommunale område.

Onsdag den 10. marts 2021 har GL's repræsentantskab på et ekstraordinært møde taget stilling til resultatet. Der gennemføres urafstemning blandt medlemmerne fra 6.-18. april 2021.

10 ud af hovedbestyrelsens medlemmer anbefaler medlemmerne at stemme ja​, mens 3 anbefaler et nej​

I repræsentantskabet anbefaler 208 medlemmerne at stemme ja, 23 at stemme nej og 11 anbefaler hverken et ja eller et nej.

I det følgende gennemgås de for GL's medlemmer mest interessante elementer af resultatet på statens område:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Indholdsfortegne​lse​

​Rammen og lønstigninger 

Overenskomstresultatet er indgået med en samlet økonomisk ramme på 6,75 % over en treårig periode. Der er aftalt generelle lønstigninger på 4,4​2% i de kommende tre år. Hertil kommer den forventede udmøntning fra reguleringsordningen, som også udmøntes som generelle lønstigninger. 

Rammen er sammensat således:​

​ 1.4.20211.10.20211.4.20221.10.20221.4.20231.10.2023I alt
Aftalte lønstigninger0,8%0,3%1,19%0,3%1,48%0,35%4,42%
Midler til andre formål 1)  0,20%   0,20%
Reguleringsordningen 3)
​0,36%
​0,27%
 
0,63%
Reststigningen2)0,5%0,5%0,5%1,5%
I alt
      6,75%

 

1)Puljer på 0,2% anvendes bl.a. til at betale seniorbonus til ansatte på 62 år og derover. 

2) Den forventede reststigning er den lønudvikling, der forventes at ske blandt statens ansatte i perioden i perioden i form af fx lokale lønforhandlinger. 

3)Formålet med reguleringsordningen er at sikre en vis parallelitet mellem lønudviklingen i staten og i den private sektor. Danmarks Statistik beregner årligt, hvordan lønstigningen i staten og den private sektor har været, og på baggrund af disse tal udmønter reguleringsordningen 80% af forskellen, uanset om lønudviklingen har været højst i staten eller på det private område. (1. februar i år oplevede vi pga. coronakrisen, at reguleringsordningen medførte en lønnedgang – i første omgang viste Danmarks Statistiks tal, at der var tale om en lønnedgang pr. 1. februar 2021 på 0,25%, men en kontrolberegning har vist, at det drejer sig om 0,09%).

Gymnasielæreres arbejdstid 

Om gymnasielærernes arbejdstid er der aftalt retningslinjer, der skal medvirke til at sikre gymnasielærere en mere jævn arbejdsbelastning og skabe mere åbenhed og transparens i planlægningsgrundlaget:

"Jævn arbejdsbelastning
Der skal være løbende dialog mellem leder og underviser samt godkendelse af timeforbruget mindst hvert kvartal. 

De godkendte timer danner grundlag for opgørelsen af det samlede timeforbrug i normperioden ved dennes afslutning, men udgør ikke en endelig stillingtagen til eventuelt merarbejde, jf. § 14 i overenskomst for akademikere i staten. 

Leder og underviser drøfter arbejdets omfang, hvis det samlede timeforbrug i et kvartal overstiger den normale arbejdstid i gennemsnit pr. uge. 

Åbenhed og transparens
Ledelsen drøfter ved normperiodens start den forventede opgaveportefølje og det deraf forventede omfang af opgaverne med den enkelte medarbejder med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaver og tid. 

Hvis opgaveporteføljen væsentligt ændres i løbet af normperioden, drøftes ændringerne mellem leder og medarbejder. 

Lederen og TR drøfter efter normperiodens udløb en samlet opgørelse af timeforbrug ud fra medarbejdernes tidsregistreringer inden for forhandlingsområdet. Drøftelsen skal give TR indsigt i det samlede timeforbrug sammenholdt med ledelsens planlægningstal inden for dennes område. 

De lokale parter kan ved lokal aftale vælge at fravige og/eller supplere bestemmelserne."​

Seniorbonus 

Ved OK21 blev der på statens område indgået en aftale om en seniorbonusordning, hv​orefter ansatte har ret til 2 årlige seniordage eller en seniorbonus, når de fylder 62 år. Efter denne aftale har medarbejdere, fra de fylder 62 år, ret til en årlig seniorbonus svarende til 0,8 pct. af den sædvanlige årsløn, som bliver udbetalt én gang årligt efter kalenderårets udløb. Bonussen kan konverteres til 2 seniordage om året eller et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til 0,8% af den sædvanlige årsløn. Ret til seniorbonus kunne optjenes for første gang i 2022 med henblik på udbetaling eller afholdelse i 2023. Ansatte kan ikke vælge at konvertere seniorbonus vedrørende kalenderåret 2023 til seniordage til afvikling i 2024. Bonussen udbetales ved kalenderårets udløb.​

​Læs mere om Seniorbonus og senio​rdage

Sorgorlov 

Forældre (herunder adoptivforældre), der får et dødfødt barn eller mister et barn inden barnets 18. leveår, får hver ret til løn under orlov i indtil 26 uger efter barnets død.
 

TR's arbejdsforhold 

Det bliver ekspliceret i overenskomsterne, at TR ifm. de årlige lønforhandlinger skal have mulighed for at få relevante lønoplysninger for de personer, som den pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. 

I aftalen om tillidsrepræsentanter ændres § 6, stk. 3 til "Efter nyvalg og genvalg drøfter ledelsen og tillidsrepræsentanten, hvorledes tidsforbruget til tillidsrepræsentantens sædvanlige opgaver, og de opgaver, der følger af hvervet som tillidsrepræsentant, normalt skal fordeles, herunder en eventuel reduktion af de sædvanlige opgaver." (Det kursiverede er nyt).

Medarbejderinddragelse i grøn omstilling 

Der udarbejdes et protokollat om grøn omstilling, der, over for de statslige arbejdspladser signalerer, at det er vigtigt at drøfte hvordan fokus på grøn omstilling inkorporeres i den nuværende opgaveløsning og indretning af de statslige arbejdspladser, samt hvordan medarbejderne, herunder samarbejdsudvalgene, skal inddrages i forhold til dette.

Kompetenceudvikling 

Der er enighed om, at Kompetencesekretariatet og Den Statslige Kompetencefond videreføres med samme økonomiske rammer som i de forløbne tre år. Det betyder, at der også i de kommende år vil være mulighed for at søge ekstra midler til kompetenceudvikling.

Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø 

Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø fortsættes uændret i den kommende overenskomstperiode, så ledere på statslige arbejdspladser kan få efteruddannelse i at håndtere det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Videreudvikling af statens lønsystemer 

På CFU-bordet er der aftalt et periodeprojekt om lønsystemer, idet parterne er "enige om, at lønsystemerne skal være et redskab, som de lokale parter kan anvende til at understøtte de statslige institutioners politikker, mål og opgavevaretagelse samt være ccepterede af medarbejderne som rimelige og fair." I første fase vil man skabe et fælles vidensgrundlag om den lokale løndannelse, og i anden fase vil man drøfte, hvordan de enkelte lønsystemer kan forbedres og videreudvikles.​​​​​

Partnerskab 

Det har været et ønske fra skatteministeren at få etableret et partnerskab, "som har til formål at understøtte, at statens arbejdspladser er rustet til at løse deres samfundsvigtige opgaver effektivt og med høj kvalitet - i dag og i fremtiden. Partnerskabet skal indhente fælles viden om aktuelle og fremtidige arbejdsmarkedstendenser. Gennem fælles dialog skal partnerskabet understøtte den fortsatte udvikling af attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser og udviklingen af den danske model på alle niveauer, herunder en styrkelse af det lokale aftale- og samarbejdsrum."

Se udtalelse fra formanden om resultatet


​​Resultatet for Sct. Annæ og Europaskolen ​​

Ansatte på Sct. Annæ og Europaskolen er omfattet af forhandlingsresultatet på det kommunale område. Forhandlingsprotokollen for gymnasielærerne kan ses her

Arbejdstidsreglerne på underviserområdet forbedres på samme måde som på GL- og AC-overenskomsterne med staten.

De generelle lønstigninger på det kommunale område er lidt større end på statens område, nemlig 5,02% over de næste 3 år. Med den forventede udmøntning af reguleringsordningen bliver det i alt 5,29%.​

Sidste løntrin stiger med ca. 130 kr. om måneden pr. 1. apri​l 2022.

Alle adjunkt/lektor-tillæg stiger med ca. 30 kr. om måneden pr. 1. april 2022.

Pensionsbidraget stiger med 0,15% pr. 1. april 2022. Forhøjelsen omfattes af ordningen med frit valg.

Skolen tilsluttes en nyoprettet kompetencefond, og der er angivet, at der skal ske en ​bedre håndtering af nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet.

Emner: OK21 nyhed
Interessent:  

​Download CFU-forlig her: 
CFU-forliget.pdf

Download AC-forliget her: 
AC forlig 6. feb OK21.pdf

Download det regionale forlig her:
Protokollat på det regionale område.pdf

Download det kommunale forlig her:
Protokollat på det kommunale område.pdf

​Download det kommunale AC-forlig her:

Det kommunale AC-forlig.pdf

Download forhandlingsprotokol for lærere ved Sct. Annæ:

Skt Annæ underskrevet GL og KL.pdf​​

Download overblikk​et på denne side som pdf-fil: 
Resultatet af OK21 - overblik.pdf

Se udtalelse fra formanden om resultatet

Slides til brug for medlems/klubmøder:

Gennemgang af OK-resultat 06-02-2021 til TR.pptx (højreklik og gem på pc før åbning)

Gennemgang af OK-resultat 06-02-2021 til TR.pdf

Økonomien i OK21-rammen: OK21-rammen - beskrivelse.pdf

​Hovedbestyrelsens anbefalinger:

Hovedbestyrelsen-JA-anbefaling.pdf

HB-mindretal - Derfor nej til OK21.pdf