Overenskomst

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Lærere på de gymnasiale uddannelser ansættes efter en overenskomst. Dog kan der på det erhvervsgymnasiale område ansættes timelærere, hvis der er tale om et begrænset timetal i en afgrænset periode.

Lærere på de erhvervsgymnasiale uddannelser og -akademier er omfattet af AC-fællesoverenskomsten.

Lærere på det almene gymnasium, hf, studenterkurser og hf-enkeltfag på VUC, der er cand. mag, cand. scient. eller i øvrigt har en akademisk grad oplistet i overenskomstens bilag 2, er omfattet af GL's overenskomst med Finansministeriet.

Andre akademikere, eksempelvis uddannet som cand. polit. eller cand. polyt., ansættes efter overenskomsten med vedkommendes faglige organisation (typisk AC-fællesoverenskomsten), men der ydes tillæg og merarbejdsbetaling efter GL's overenskomst​, ligesom arbejdstidsreglerne i GL's overenskomst følges.


​Ændringer med OK18

Ændringer i både AC- og GL-overenskomsten

  • Der er kommet en selvstændig lederaftale (se nedenfor under særskilt overskrift)
  • Spisepausen – den anlagte voldgiftssag er berammet til oktober 2019
  • Fridage til nyuddannede: Indtil den nye ferielov træder i kraft næste efterår, får nyuddannede 5 fridage med løn (og resten af ferien uden løn)
  • ATP: Satsen hæves pr. 1. april 2020 fra sats F til sats A
  • Plustid: Der skal ikke indgås en iværksættelsesaftale mellem TR og ledelsen, inden der kan indgås aftaler med enkelte medarbejdere om plustid


Særligt for GL-overenskomsten efter OK18

§34 om anvendelse af timeløn er ændret som led i statens generelle implementering af EU's deltidsdirektiv. Indtil nu har anvendelsen af brug af timelønsansættelse været afgrænset til beskæftigelse i mindre end en måned. Månedsgrænsen har altså formelt set været den eneste begrænsning.

Med den nye § 34 er månedsgrænsen bevaret (dog således, at ansættelsen skal overgå til en månedsansættelse, hvis den varer ud over en måned). Derudover er det fastsat, at der (kun) kan ske ansættelse som timelønnet, hvis 1) den ansatte ikke er sammenlignelig med en fuldtids- eller tidsubegrænset ansat, eller 2) hvis dette er begrundet i objektive forhold. Dette udgør reelt to nye begrænsninger i brugen af timelønsansættelse.

Gå direkte til GL-overenskomsten her​.


​​Særligt for AC-overenskomsten efter OK18

AC-overenskomsten har et meget bredt dækningsområde, og der er ikke nogen ændringer ud over ovennævnte, der har betydning for ansatte på GL's område.

Gå direkte til AC-fællesoverenskomsten her.

​​

Lederaftalen

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 er der indgået en særskilt aftale for ledere ansat ved undervisningsinstitutioner. Læs mere om den nye lederaftale her​.


Skt. Annæ Gymnasium

Lærere på Skt. Annæ Gymnasium er omfattet af en kommunal overenskomst, som GL har med Kommunernes Landsforening.

OK - Sankt Annæ Gymnasieum.pdf (Skt. Annæ Gymnasium er det eneste i landet, som ikke er statsligt, men er under Københavns Kommune.)


Tjenestemandsansatte

Aftale for tjenestemandsansatte på det almene gymnasium mv.
Aftale for tjenestemandslignende ansatte på erhver​​​​​​​vsrettede gym​n​asier mv.​​​

Emner: Overenskomst
Interessent: