Grønland

 
 
Gymnasielærere i Grønland er ansat i henhold til overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og De samforhandlende Akademikerorganisationer, heriblandt GL

​​​​ Grønland is 

Overenskomsten afvi​ger på en række punkter fra de danske overenskomster med blandt andet tiltrædelsesfrirejse og fratrædelsesfrirejse (efter 3 års ansættelse), ligesom Selvstyret skal stille en bolig til rådighed ved nyansættelse. Timetallet er også anderledes, idet læreren skal arbejde 1784 timer eksl. ferie og fridage.

I maj 2012 blev der indgået forlig mellem De samforhandlende AC-organisationer og Selvstyret for en tre-årig periode til 1. april 2015. Der var tale om beskedne lønstig​ninger, men ophævelsen af en decentral lønpulje betød forbedringer for GL's medlemmer, ligesom ophævelsen af ferierejsebidraget betød en væsentlig skalastigning.

Med virkning fra 1. august 2012 blev de hidtidige gymnasiale uddannelser i Grønland til et enhedsgymnasium med studieretninger, der kan tones i retning af de hidtidige almene GU eller det hidtidige htx.

Læs om de grønlandske gymnasieuddannelser, GUX.

I denne forbindelse blev der indgået en ny arbejdstidsaftale med Selvstyret for alle undervisere på gymnasialt niveau. Arbejdstidsaftalen fremgår som bilag 3 af overenskomsten. Der er ligeledes gennemført en reform af de centralt aftalte tillæg og af overtimebetalingen for samtlige lærere på gymnasialt niveau, således at der er etableret ens vilkår for alle.

Download overenskomst​en her​.

​   Gymnasiet i Nuuk
Gymnasiet i Nuuk


​Lønforholdene i Grønland​​

I Grønland har man et lønsystem, som man havde det i Danmark inden år 2000, hvor skalaforløbet er længere - altså det tager længere tid at komme fra startløn til slutløn - end det gør i Danmark, og hvor alt er centralt aftalt - dvs. at der ikke er lokalløn.

Tillæggene hedder undervisningstillæg I og II, hvor II er afhængigt af, om m​an har pædagogikum. I tabellen nedenfor er undervisningstillæg II indsat fra år 2, men dette er kun illustrativt, da det er afhængigt af, hvornår den enkelte får pædagogikum. Tallene er fra 2018.​

Løntrin (1-årige)
Grundløn pr. 1 april 2018 Undervisningstillæ​g I
Undervisningstillæg II Pension (arb. giver) I alt pr. måned I Danmark
7 25.948
1.789
0
2.774
30.511
33.821
8
26.455
1.789 1.875
3.012
33.131
33.821
9
26.958
1.789
1.875 3.062
33.684
35.076
10
27.482
1.789 1.875
3.115
34.261
39.513
11
28.047
1.789
1.875
3.171
34.882
39.513
12 28.660
1.789 1.875 3.232
35.556
41.598
13 29.326
1.789 1.875
3.299
36.289
43.952
14
30.037
1.789 1.875
3.370
37.071
43.952
15 30.784
1.789 1.875
3.445
37.893
43.952
16 31.542
1.789
1.875
3.521
38.727
43.952
17​
32.288
1.789 1.875
3.595
39.547
43.952
21 34.820
1.789
1.875
3.848
42.333
43.952​

Hent tabellen her:​ ​​​​Løntrin-gr.pdf

​​
​Forholdene i Grønland

GL's formand har sammen med repræsentanter fra GL's sekretariat i september 2014 besøgt medlemmerne på tre af de fire gymnasier i Grønland. Besøgene fandt sted i Aasiaat, Nuuk og Qaqortoq. Formålet med møderne var igennem dialog med medlemmer og andre lærere at give GL et større indblik i de muligheder og udfordringer, der er forbundet med ansættelse som gymnasielærer i Grønland. Både de uddannelsespolitiske forhold og løn- og andre ansættelsesforhold, samt levevilkårene i øvrigt blev drøftet. Formålet var også at drøfte ønsker til kravene til OK15 i Grønland. Møderne blev afholdt for både medlemmer og ikke medlemmer, bl.a. medlemmer af DM, der efter aftale pr. 1. januar 2015 skal overflyttes til GL. Møderne på de tre gymnasier var velbesøgte og indtrykket var, at mange finder, at lønniveauet er lavt, og at det er svært at fastholde lærere på skolerne efter bestået pædagogikum. 

GL-formand holder møde med medlemmer i Grønland  
GL-formand holder møde med medlemmer i Grønland


GL's formand og sekretariat holdt desuden møder med bl.a. rektorerne ved de tre gymnasier og repræsentanter for den grønlandske økonomi- og forhandlingsafdeling. GL vil nu på baggrund af indtrykkene fra skolebesøgene og fra møderne med rektorerne m.fl. arbejde videre med overenskomstkravene, samt fastholde kontakten til medlemmerne og øge informationsindsatsen ved bl.a. at sætte fokus på forholdene for gymnasielærere i Grønland. GL vil også arbejde for, at organisationsprocenten på gymnasierne i Grønland bliver højere.

Gymnasium Grønland 
Møde med lærere i Grønland

Generelle oplysninger om Grønland kan ses på Selvstyrets hjemm​eside.​​

En turistside om Grønland kan måske også være interessant at se på.

Bygd
Is Grønland 


Gymnasier i Grønland

Det midtgrønlandske gymnasium i Nuuk: GU N​uuk 

Nordgrønlands gymnasium: GUX​ Aasiaat

Gymnasiet i Sisimiut: GUX Sisimiut

Gymnasiet i sydgrønland i Qaqortoq: Campus Kujalleq

Ansættelse i Grønland

Inden du skriver under på en eventuel ansættelseskontrakt, anbefales det, at du kontakter GL's sekr​etariat.

Emner: Overenskomst
Interessent:  
Overenskomst for G​rønland​
​Download overenskomsten her  ​
Overenskomstforhandlinger i Grønlan​d 2019​​​​​​​