Grønland

 
 
Gymnasielærere i Grønland er ansat i henhold til overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og De samforhandlende Akademikerorganisationer, heriblandt GL

​​​​​​​​​​​​​​​Ansættelse i Grønland

Inden du skriver under på en eventuel ansættelseskontrakt, anbefales det, at du kontakter GL's sekretariat for rådgivning og sparring.

Det er vigtigt, at du får på skrift, at de generelle ansættelsesvilkår er på plads, inden du rejser fra Danmark. Du skal således være sikker på, at der er styr på din arbejdstid, dine lønforhold og din bolig. Det er samtidig vigtigt, at du har på skrift, hvorvidt det er en fastansættelse eller en tidsbegrænset ansættelse. Om stillingen er fast eller tidsbegrænset, kan have betydning for betaling af frirejser o​g bohaveflytning.  

Hvis du skal i pædagogikum, skal du også have aftalt, hvornår du kommer i pædagogikum - ​er det ved ansættelsens start eller udsættes pædagogikum et år. Du skal have denne aftale på skrift.

Grønland is 

Overenskomst

Overenskomsten i Grønland afviger på en række punkter fra de danske overenskomster med blandt andet tiltrædelsesfrirejse, bohaveflytning og fratrædelsesfrirejse (efter 3 års ansættelse), ligesom Selvstyret ved nyansættelse stiller en bolig til rådighed, som du betaler husleje for. 

Timetallet er også anderledes, idet læreren skal arbejde 1784 timer eksklusiv ferie og fridage, svarende til en 40 timers arbejdsuge.

Arbejdstidsaftale
Som en del af overenskomsten er der en arbejdstidsaftale for alle undervisere på gymnasialt niveau. Arbejdstidsaftalen fremgår som bilag 3 af overenskomsten. Aftalens udformning minder om den aftale, vi havde i Danmark frem til 2013.

Særlige feriedage
Ved OK19 blev det aftalt, at medarbejdere i fremtiden har 5 særlige feriedage pr. år.

De særlige feriedage optjenes med de samme regler som almindelige ferietimer i henhold til ferieloven. En særlig feriedag, som ikke er afviklet ved ferieårets udløb, bortfalder. Der kan således ikke aftales kontant udbetaling eller overførsel til næste ferieår. Til gengæld afvikles særlige feriedage altid før almindelige ferietimer. For undervisere reduceres det årlige timetal med 8 timer pr. feriedag. Kontakt din lokale tillidsrepræsentant (TR) for GL om, hvordan disse særlige feriedage administreres på skolen.  

Pædagogikum
Pædagogikum i Grønland er udtrukket over to år, men svarer til det danske etårige pædagogikum. Pædagogikum taget i Grønland har samme status som et pædagogikum taget i Danmark.

Som honorering af pædagogikumvejledning til supervision gives 120 timer pr. kandidat, vejleder får 140 timer pr. kandidat, og kursusleder får 120 timer pr. kandidat.

Seniordag
Fra man er fyldt 55 år får man årligt én seniordag, og i alt to seniordage årligt, når man fylder 60 år. En seniordag forstås som en fridag med løn. Seniordage afvikles i ferieåret og bortfalder ved ferieårets udgang, hvis de ikke er afholdt. Afholdelse af seniordage skal aftales med ledelsen og være forenelige med tjenesten ligesom feriefridagene. Hvis man vælger den i arbejdstidsaftalen beskrevne alderreduktion på 250 timer ved fuldtidsansættelse, bortfalder retten til seniordagene. 

Opsigelse
Hvis du opsiger din faste stilling efter 3 års ansættelse, har du ret til fratrædelsesfrirejse til den by eller land, du flyttede fra, da du tiltrådte stillingen. Hvis du bliver opsagt fra en fast stilling, skal arbejdsgiver på hvilket som helst tidspunkt betale for frirejse samt bohaveflytning, hvis du ikke ønsker at bliver boende i Grønland.

Ved fratræden ved pensionering får du også en fratrædelsesfrirejse.

Hvis du i forbindelse med en tidsbegrænset stilling har fået tiltrædelsesrejse, får du også en fratrædelsesfrirejse.

Retten til til- og fratrædelsesfrirejse omfatter også din ægtefælle og evt. børn i husstanden under 18 år. Familien skal så vidt muligt rejse samlet. Fratrædelsesfrirejsen skal udnyttes i umiddelbar tilknytning til ansættelsesophøret. Arbejdsgiver anviser transportmiddel.

Download overenskomsten her.

   Gymnasiet i Nuuk
Gymnasiet i Nuuk


Lønforholdene i Grønland

I Grønland har man et lønsystem, som man havde det i Danmark inden år 2000, hvor skalaforløbet er længere - altså det tager længere tid at komme fra startløn til slutløn - end det gør i Danmark, og hvor alt er centralt aftalt - dvs. at der ikke er lokalløn.

Ved OK19 blev der aftalt en generel regulering med 2% pr. 1. april 2019, 2% pr. 1. april 2020 og 2% pr. 1. april 2021 samt 1% pr. 1. april 2022.

Tillæggene hedder undervisningstillæg I og II, hvor II er afhængigt af, om man har pædagogikum. I tabellen nedenfor er undervisningstillæg II indsat fra år 2, men dette er kun illustrativt, da det er afhængigt af, hvornår den enkelte får pædagogikum. Tallene er fra 2021 og afrundet.

Løntrin (1-årige)
Grundløn pr. 1 april 2021 Undervisningstillæg  I Undervisningstillæg II (ved pædagogikum) Pension (arb. giver 10%) Pension (eget bidrag 5%) I alt pr. måned (minus eget bidrag) I Danmark (uden lokale tillæg)
727.5051.78902.9291.46530.758
34.955
8
28.0421.78902.9831.49231.322
34.955
9
28.5751.7891.8753.2241.61233.851
36.253​
10
29.1311.7891.8753.2801.64034.435
40.838
11
29.7301.7891.8753.3391.67035.063
40.838
1230.3791.7891.8753.4041.70235.745
42.993
13
31.0851.7891.8753.4751.73736.487
45.426
1431.839
1.7891.8753.5501.77537.728
45.426
15​
32.6311.7891.8753.6301.81538.110
45.426
1633.435
1.7891.8753.7101.85538.954
45.426
1734.2251.7891.8753.7891.89439.784
45.426
2136.9091.7891.8754.0572.02942.601​
45.426​


​​Pensionen udgør 15% af grundlønnen. De 10% er arbejdsgiverbetalt, mens de 5% er dit eget bidrag. Dit eget bidrag trækkes af grundlønnen. Pensionen indbetales til MP Pension.

Hent tabellen her: Løntrin Grø​nland 2021.pdf

Ved OK19 blev der aftalt et nyt kvalifikationstillæg og fastholdelsestillæg til undervisere på gymnasierne. Tillægget er på 1.000 kr./mdr. og gives efter 10 måneders ansættelse. Tillægget forhøjes til 1.500 kr./mdr. efter 24 måneders ansættelse og til 2.000 kr./mdr. efter 3 års ansættelse. Tillægget fremgår ikke af ovenstående oversigt.


Bygd 

Forholdene i Grønland

Det er anderledes at bo og arbejde i Grønland; verdens største ø. Lyset, temperaturen og ikke mindst naturen, hvor 85% er dækket af indlandsisen. Grønland er selvforsynende med fisk og visse kødprodukter. Alt andet importeres, hvilket påvirker prisniveauet. Især grøntsager og frugt er dyrt. Ligeledes er telefoni og internetopkobling dyrt.

Hvis du har bopæl eller ophold i Grønland i mere end 6 måneder, har du skattepligt i Grønland. Det betyder, at du skal betale skat til den grønlandske lands- og kommunekasse af det, du tjener. Det er meget forskelligt, hvor meget den enkelte skal betale i skat. Derfor anbefaler GL, at du på den konkrete skole, du søger ansættelse ved, spørger ind til skatteforhold. 

GL besøger jævnligt de fire grønlandske skoler, både på formands- og sekretariatsniveau. Du kan både før og under din ansættelse kontakte GL's sekretariat, ligesom du kan kontakte vores tillidsrepræsentanter på skolerne. GL yder samme juridiske bistand til medlemmer ansat i Grønland, som til medlemmer ansat i Danmark. 

Generelle oplysninger om Grønland kan ses på Selvstyrets hjemmeside.

En turistside om Grønland kan måske også være interessant at se på.

Is Grønland 


Gymnasier i Grønland

I 2012 blev de gymnasiale uddannelser i Grønland til et enhedsgymnasium med studieretninger, der kan tones i retning af de hidtidige almene GU eller det hidtidige htx. 

Læs om de grønlandske gymnasieuddannelser, GUX.

Det midtgrønlandske gymnasium i Nuuk: GU Nuuk
Nordgrønlands gymnasium: GUX Aasiaat
Gymnasiet i Sisimiut: GUX Sisimiut
Gymnasiet i sydgrønland i Qaqortoq: Campus Kujalleq​​​

Emner: Overenskomst
Interessent:  
Overenskomst for G​rønland​
​Download overenskomsten her  ​
Overenskomstforhandlinger i Grønlan​d 2019​​​​​​​