Kravene ved OK21

Nyhed
 

​​​​​​​​​​Tirsdag den 15. december 2020 har arbejdsgiverne og lønmodtagerorganisationerne udvekslet krav på statens område, som gymnasielærerne er en del af. For GL er det afgørende at få forbedret rammerne for gymnasielærernes arbejdstid.

GL er som akademisk fagforening en del af hovedorganisationen Akademikerne, som igen er med i forhandlingsfællesskabet CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg). CFU skriver i sin pressemeddelelse, at Covid19-situationen kan ikke undgå at spille en rolle i forhandlingsforløbet, idet der bl.a. er en større usikkerhed om økonomien, end der plejer at være. CFU lægger i den forbindelse vægt på, at de statslige medlemmer som hidtil skal have en lønudvikling, der er parallel med den private lønudvikling.

OK21-kravspræsentation.png

CFU stiller på vegne af alle statsansatte bl.a. krav​ om generelle lønstigninger, som minimum sikrer reallønnen for alle, styrkede seniorvilkår, frit valg, bedre rammer for kompetenceudvikling, øget tryghed, sikring af alle ansatte er omfattet af en overenskomst, bedre vilkår for børnefamilier og øget hensyntagen til de ansattes fritid ved fx omlægning af arbejdstid. Desuden stiller CFU krav om en styrkelse af den danske model lokalt på arbejdspladserne – det gælder fx forbedring af vilkårene for tillidsrepræsentanterne og rammerne for det lokale samarbejde, fx i SU og i arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsgivernes krav indeholder nogle overordnede betragtninger om vigtigheden af en velfungerende offentlig sektor, hvor "vi står med et fælles ansvar for at finde langsigtede løsninger gennem konstruktiv dialog og et fortroligt og tillidsfuldt samarbejde." Arbejdsgiverne skriver videre: "De statslige overenskomster skal understøtte de behov, der er på arbejdspladserne og søge at afhjælpe de udfordringer, der opleves." Ligeledes har arbejdsgiverne et krav om en "styrket indsats for det gode arbejdsmiljø".

Samtidig stiller arbejdsgiverne krav, der til forveksling ligner de krav, GL er blevet mødt med tidligere: "Sammenlægning af overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. med overenskomst for akademikere i staten." Herudover stiller de krav om "omlægning af tillægsstrukturen" og "ophævelse af overenskomstens § 4 om tidsbegrænset ansættelse."

GL-formand Tomas Kepler glæder sig over, at arbejdsgiverne taler om dialog og tillidsfuldt samarbejde og bifalder også markeringen af, at der er brug for at se på det psykiske arbejdsmiljø. Samtidig noterer han sig, at der igen stilles krav om sammenlægning af overenskomst, forringelser af de ikke-fastansattes forhold og omlægning af tillægsstrukturen.

Tomas Kepler understreger GL's ambition om, at OK21 skal lægge nogle trædesten på vejen til en bedre håndtering af gymnasielærernes arbejdstid. Underviserorganisationerne i AC er igen gået sammen om at stille arbejdstidskrav for underviserne, og denne gang bliver det med AC's formand Lars Qvistgaard som forhandlingsleder på underviserkravene. Dermed lægger de samlede akademikerorganisationer styrke bag at få forbedret rammerne om undervisernes arbejdsforhold.​


Emner: OK21 nyhed; OK21-forhandlinger
Interessent: