OK18-resultatet

 
 
GL's medlemmer skal tage stilling til det samlede resultat på akademikerområdet, hvilket omfatter alle akademikere ansat i staten, i regionerne og i kommunerne. Alle GL's medlemmer – bortset fra lærere på Sankt Annæ Gymnasium, som er på det kommunale område – er på statens område.

​​​​​​​​​Resultatet

Der er fredag den 27. april 2018 indgået forlig på det kommunale område og lørdag den 28. april 2018 på det regionale og det statslige område.

​Løn​

Resultatet baserer sig på en ramme på 8,1 procent. På statens område udgør 5,6% generelle lønstigninger. Hertil kommer en forventet udmøntning af reguleringsordningen på 0,47%. Øvrige elementer udgør 0,53%, og den forventede reststigning 1,5%.

Det er en del af lønresultatet, at diskussionen om løngab er lukket. Privatlønsværnet er væk, hvorved reguleringsordningen regulerer lønnen lige meget op og ned i forhold til lønudviklingen i den private sektor - 80% op og 80% ned. Og der indføres ikke øget individualiseret eller decentraliseret løn.

​Spisepause

Parterne er enige om, at retten til betalt spisepause ekspliciteres som en overenskomstmæssig ret i de akademiske overenskomster, herunder i GL's overenskomst. "Pauser medregnes, hvis de varer mindre end ½ time og den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet". Retten til betalt spisepause bortfalder ikke, selv om arbejdsgiveren forlænger pausens varighed og/eller giver afkald på den ansattes pligt til at stå til rådighed for arbejdsgiveren i pausen.

topforhandlerne.png 

​Øvrige elementer i forliget

Kompetenceudvikling: Oprettelse af kompetencefond med fokus på individuel kompetenceudvikling

Aftale om nyt aftalegrundlag for chefer på uddannelses- og undervisningsinstitutioner

Psykisk arbejdsmiljø: Parterne udvikler og tilbyder frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø

Samarbejdsområdet: Styrke det centrale og det lokale samarbejde

​ATP: Satsen hæves pr. 1. april 2020 fra sats F til sats A

Plustid: Der skal ikke indgås en iværksættelsesaftale mellem TR og ledelsen, inden der kan indgås aftaler med enkelte medarbejdere om plustid

Ny ferieaftale (ift. den nye ferielov fra 2020)

Nyuddannede: Ved overgang fra studie til arbejdsmarked – ret til 5 fridage med løn 1. år (gælder indtil ny ferielov træder i kraft)

Ændring af aftale om tjenestefrihed af familiemæssige årsager: "En ansat har ret til tjenestefrihed med løn i op til 5 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse med den ansattes hospitalsindlæggelse sammen med et hjemmeværende barn under 14 år. Tilsvarende gælder, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet eller modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse, og som kræver den ansattes tilstedeværelse."

"En ansat, der efter § 118 i lov om social service ansættes af kommunen til at passe en nærtstående i hjemmet, fordi vedkommende har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse, har ret til fravær. Der ydes ikke løn i perioden under fraværet, og perioden medregnes ikke i løn- og pensionsancienniteten."

Download pixiudgave af OK18-resultatet: Pixiudgave af OK18 - What´s in it for me.pdf

Her kan alle de bilag, som GL's medlemmer skal tage stilling til ved urafstemningen downloades:

AC-forlig.pdf

CFU-forliget.pdf

Rammen i CFU.pdf

Det kommunale forlig.pdf

Det regionale forlig.pdf

AC-forlig på det regionale område.pdf

Læs om resultatet for ansatte på Sankt Annæ Gymnasium her​.

Anbefalinger​

​Hovedbestyrelsens anbefaling

Hovedbestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme ja til OK18-resultatet, både fordi det på afgørende områder er et godt resultat, og fordi det blev fællesskabets fælles resultat.

Forliget giver gymnasielærere og andre offentligt ansatte en fornuftig lønudvikling. Erhvervsorganisationerne har kaldt det et uforsvarligt forlig, fordi det betyder store lønstigninger. Det er en overdrivelse, men økonomisk giver aftalen alle medlemmer en mindre reallønsfremgang. Vigtigst er, at privatlønsværnet er væk, så offentligt ansatte i fremtiden tilnærmelsesvis kan få en parallel lønudvikling med lønudviklingen i den private sektor. Diskussionen om løngab er lukket. Og så bar GL's kamp mod en øget individualisering og decentralisering af lønnen frugt. Efter de afsluttende maratonforhandlinger lykkedes det CFU's formand og Akademikernes formand at få innovationsministerens ideologiske krav taget af bordet, så lønnen hverken individualiseres eller decentraliseres yderligere. Det er afgørende for alle, for såvel det enkelte lærerværelse som den enkelte gymnasielærer.
Samtidig blev den betalte frokostpause ekspliciteret og dermed sikret i overenskomsterne. Det betyder, at den enkelte rektor eller direktør ikke kan anfægte frokostpausen, og at der ikke er hjemmel til at fjerne ressourcen fra skolen. Det er en fremtidssikring, at frokostpausen ikke kan inddrages som endnu et led i rækken af besparelser på gymnasieområdet.

Hovedbestyrelsen anbefaler også et ja, fordi fagbevægelsen stod skulder ved skulder og dermed viste, at fællesskabet har stor betydning. Fagbevægelsen går styrket ud af forhandlingerne, og dette nye stærke fællesskab skal i fremtiden arbejde for bedre vilkår på det offentlige arbejdsmarked og sikre den offentlige sektor bedre forhold. Således fik fællesskabet markeret, at overenskomsterne ikke skal bruges til yderligere besparelser i den offentlige sektor betalt med forringelser af de ansattes vilkår.

Under forhandlingerne har der været voldsomme angreb på TR-institutionen, som er fagforeningernes rygrad. Det lykkedes i det store og hele at fastholde TR's vigtige rolle – dog ikke i forhold til iværksættelsesaftaler om plustid. Især hæfter hovedbestyrelsen sig ved, at TR's rolle ikke blev forringet i forhold til lønforhandlinger. Angrebene vil givet fortsætte, men her skal fællesskabet fortsat stå fast, så medarbejderne ikke mister deres indflydelse.

Hovedbestyrelsen anbefaler således et ja, på trods af at det ikke lykkedes at få GL's og de øvrige underviserorganisationers arbejdstidskrav igennem. Selv om det er brandærgerligt, da arbejdstidskravene skulle medvirke til at sikre en mere jævn arbejdsbelastning samt åbenhed i og indflydelse på planlægningen, glæder det hovedbestyrelsen, at det lykkedes både at få de akademiske underviserorganisationer til at stå sammen om arbejdstidskravene, og at Akademikerne bakkede dem op.

Hovedbestyrelsen udtrykker sin store tilfredshed med topforhandlerne på statens område og anbefaler medlemmerne at stemme ja ved urafstemningen om OK18-resultatet.

Hovedbestyrelsen
Annette Nordstrøm Hansen, Sigrid Jørgensen, Jeppe Kragelund, Burkhard Sievers, Kåre Blinkenberg, Anders Kristian Bærholm Frikke, Helene Caprani, Asger Boe Wille, Mikael Busch, Peter Hall, Peter Madsen, Tomas Kepler, Stine Gørup Sørensen

​Repræsentantskabets anbefaling​

Repræsentantskabet tog tirsdag den 8. maj 2018 stilling til resultatet på ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 216 repræsentanter anbefaler​ medlemmerne at stemme ja, 3 anbefaler et nej, og 3 stemte hverken ja eller nej til at give medlemmerne en stemmevejledning.

​Urafstemning

​GL's medlemmer skal i perioden fra 11. maj 2018 til 24. maj​ 2018 kl. 23:59 tage stilling til resultatet ved en urafstemning. GL's afstemningsresultat indgår sammen med de øvrige akademikerorganisationers stillingtagen.​

​​​​

Emner: OK18; OK18 nyhed
Interessent: