Risiko for konflikt?

 
 
Information om konflikt

Diskussionerne om offentligt ansattes vilkår fylder i dagspressen og på sociale medier, og der tales om risiko for konflikt. Men er der en risiko for 'konflikt'? Og hvad vil en konflikt betyde for dig?

Vi har samlet de mest basale informationer om baggrunden for og konsekvenserne af en eventuel konflikt.

Har du brug for svar på mere specifikke spørgsmål, kan du tjekke GL's Konflikt-ABC, tage fat i din tillidsrepræsentant eller ringe til os på 33 29 09 00.


Er der en konflikt på vej?

Alle offentlige overenskomster udløber ved udgangen af marts 2018. Arbejdet hen imod at forny overenskomsterne (OK18) er derfor i fuld gang.

Hvis arbejdsgivere og lønmodtagere ikke kan blive enige om indholdet i de nye overenskomster, kan det ende i en konflikt.

En konflikt kan både iværksættes af arbejdsgiversiden og af lønmodtagersiden for at lægge pres på den anden part. Hvis lønmodtagersiden starter konflikten, er der tale om strejke, hvor medarbejderne ikke udfører deres arbejde. Hvis arbejdsgiver tager initiativ til konflikten, bliver medarbejderne sendt hjem, og der er tale om en lockout.


Hvornår kan en konflikt blive en realitet?

En konflikt bliver ikke iværksat fra den ene dag til den anden, men skal være varslet senest en måned før, den træder i kraft. I forbindelse med OK18-forhandlingerne kan en konflikt tidligst træde i kraft fra den 1. april 2018, når de nuværende overenskomster udløber.

Beslutningen om at gå i konflikt kan blive aktuel, hvis parterne - på trods af forhandlingerne - står så langt fra hinanden, at enten lønmodtagersiden eller arbejdsgiversiden konstaterer, at det ikke er muligt at opnå et tilfredsstillende resultat.

Når en konflikt er varslet, kan forligsinstitutionen beslutte, at forhandlingerne skal fortsætte med forligsmanden som mægler. Forligsmanden kan udsætte en varslet konflikt i to gange 14 dage. Derefter afgør parterne hver især, om de vil respektere en eventuel mæglingsskitse fra forligsmanden, eller de vil gøre alvor af konfliktvarslet.  


Bliver jeg omfattet af en konflikt?

Hvis lønmodtagersiden varsler en konflikt, beslutter GL i samarbejde med Akademikerne (AC), hvilke medlemmer der er omfattet. Konflikten vil gælde for medlemmer på det offentlige område. Det betyder for GL's vedkommende, at ansatte under GL-overenskomsten og under AC-overenskomsten kan blive omfattet. Ledere i stillingsgruppe 1 og tjenestemænd vil dog ikke kunne omfattes af en konflikt. Hvis konflikten kun er på statens område, vil medlemmer på Skt. Annæ Gymnasium ikke være omfattet.

Typisk vil det ikke være alle medlemmer, der bliver udtaget til konflikt, men et antal der er stort nok til at lægge pres på arbejdsgiversiden.

Arbejdsgiversidens svar på en lønmodtagervarslet strejke kan være at lockoute flere eller alle medarbejdere for at gøre konflikten dyr og besværlig for lønmodtagerorganisationerne. 

Uafhængigt af om det er lønmodtagersiden eller arbejdsgiversiden, der tager initiativ til en konflikt, vil du få besked fra GL om, hvornår en eventuel konflikt iværksættes, og om du bliver omfattet af den. 


Hvad sker der under en konflikt?

Hvis du er omfattet af en konflikt, skal du forlade din arbejdsplads, så snart konflikten træder i kraft. Du må ikke befinde dig på din arbejdsplads eller udføre arbejde for din arbejdsgiver, så længe konflikten varer.

Til gengæld skal du deltage i de aktiviteter og arbejdsopgaver, som GL iværksætter i konfliktperioden. Det vil du få nærmere besked om.

Får jeg løn i konfliktperioden?
Hvis du er omfattet af konflikten, får du ikke løn, så længe konflikten varer. Det er bestyrelsen i Akademikerne, der fastlægger, hvordan medlemmer sikres under en konflikt. Medlemmer må ikke være i restance for at kunne få hjælp fra GL, med mindre du har indgået en aftale med GL. Kontakt sekretariatet snarest muligt, hvis du er i restance.

Hvad hvis jeg skal på ferie, barsel, er syg eller har andet fravær?
Hvis du er omfattet af en strejke eller lockout på det tidspunkt, hvor din ferie skal begynde, må du ikke holde ferien. Det skyldes, at strejken/lockouten udgør en feriehindring.  

Hvis din ferie allerede er begyndt, når konflikten træder i kraft, kan du fortsætte med at holde ferie. Og du har ret til at få løn udbetalt under ferien – også selvom den kommer til udbetaling under konflikten.

Du kan finde mere info om ferieregler samt hvad der gælder om barsel, sygdom, omsorgsdage, orlov og andet fravær i GL's Konflikt-ABC.


Hvornår stopper konflikten?

En konflikt kan stoppe på tre måder:

  • parterne bliver enige om et forlig
  • parterne accepterer mæglingsforslag fra forligsinstitutionen
  • regeringen griber ind og stopper konflikten med lovgivning.

Når konflikten er slut, skal du genoptage arbejdet uden unødigt ophold. Alle konfliktberørte medlemmer har krav på at indtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten. Med mindre der er tale om et lovindgreb, vil et forlig skulle til urafstemning blandt medlemmerne.

 

Hvor kan jeg få mere information?

  • Læs GL's konflikt-ABC, som løbende opdateres og udbygges
  • Følg informationer på GL's hjemmeside og facebookside. Du vil også få nyhedsbreve, når der er nyt at fortælle
  • Tag fat i din tillidsrepræsentant eller ring/mail til GL med specifikke spørgsmål

Og endelig: Husk at ajourføre dine medlemsoplysninger i Mit GL, så GL har dit korrekte timetal, korrekt skole etc. Under en konflikt vil GL kommunikere med dig via E-boks, sms og Mit GL, så du skal ikke rette din skolemail til din privatmail, hvis du normalt bruger din skolemail til at kommunikere fra.

Emner: OK18; OK18 nyhed
Interessent: