Ikke-fastansatte medlemmer: Vilkår under konflikt

 
 
Information til vikarer

Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, og din skole udtages til konflikt, vil du være omfattet af konflikten på samme måde som dine fastansatte kolleger, og du vil som medlem af GL være berettiget til den samme støtte under konflikten, som dine fastansatte kolleger kan få. 

GL har udarbejdet en Konflikt-ABC​, hvor ikke-fastansatte og ledige kan finde svar på mange af de spørgsmål, som man naturligt kan have til sin situation, hvis der bliver konflikt.

> Læs mere i GL's konflikt-ABC

Som ikke-fastansat eller ledig vil du sikkert have en særlig interesse i udvalgte emner. Derfor har vi her samlet en række spørgsmål/svar, som kan være særligt relevant for ikke-fastansatte med beskæftigelse på en konfliktramt skole og for ledige, der søger beskæftigelse. 

Jeg er ansat i en tidsbegrænset stilling, som udløber, mens der er konflikt. Hvordan er jeg stillet økonomisk under konflikt?

Indtil tidspunktet for kontraktens udløb er du omfattet af konflikten og berettiget til støtte fra GL.

 Fra det tidspunkt, hvor vikariatet eller ansættelsesaftalen ophører, skal du tilmelde dig det lokale jobcenter, og du vil – såfremt du opfylder de almindelige betingelser for udbetaling af dagpenge – herefter modtage dagpenge fra a-kassen, eftersom ledigheden ikke er forårsaget af konflikten.

Jeg er ansat på nedsat tid og får supplerende dagpenge. Hvordan er jeg stillet økonomisk under konflikt?

Du vil ikke kunne få supplerende dagpenge, så længe konflikten løber. Det skyldes, at der i arbejdsløshedsforsikringsloven ikke skelnes mellem om dagpengene ydes fuldt eller delvist. Du vil kunne få konfliktstøtte fra GL som andre konfliktramte medlemmer på fuld tid.

Jeg er ansat på nedsat tid og får ikke supplerende dagpenge. Hvordan er jeg stillet økonomisk under konflikt?

Du vil kunne få konfliktstøtte fra GL til dækning af dit indtægtstab som andre konfliktramte medlemmer på nedsat tid.

Jeg har en bibeskæftigelse ved siden af mit GL-arbejde. Må jeg udføre dette arbejde under konflikt?

Du vil fortsat kunne varetage din bibeskæftigelse under konflikt, medmindre bibeskæftigelsen ligger inden for det konfliktramte arbejde, f.eks. på et konfliktramt arbejdssted. Kontakt sekretariatet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din bibeskæftigelse er konfliktramt.

Jeg er fritstillet. Får jeg løn under en konflikt?

Nej, du bliver betragtet som omfattet af konflikten og vil ikke få udbetalt løn under konflikten. I stedet vil du være berettiget til at få støtte fra GL.

Kan jeg være jobsøgende under konflikt?

Ledige stillinger på en arbejdsplads (stx, htx, hhx, eux, hf eller en stilling omfattet af AC-overenskomsten på det øvrige offentlige arbejdsmarked), som er omfattet af konflikt, vil normalt være blokaderamte. Dermed er stillingerne omfattet af konflikten og kan ikke besættes.

Dog kan du efter konfliktens iværksættelse godt søge ledige stillinger på de konfliktramte arbejdspladser, deltage i ansættelsessamtaler samt give tilsagn om at tiltræde, når konflikten er slut. Tiltrædelse kan imidlertid først ske, når konflikten er slut.

Har du før konflikten indgået aftale om at tiltræde en stilling på et tidspunkt, hvor der er konflikt, tiltræder du formelt stillingen på dette tidspunkt men bliver som medlem af GL straks omfattet af konflikten og får ret til konfliktstøtte.

Jeg er ledig og modtager dagpenge. Hvad betyder en konflikt for mig?

Hvis du er ledig ved konfliktens ikrafttræden, dvs. hvis ledigheden ikke skyldes konflikten, står du uden for konflikten og kan derfor fortsat modtage dagpenge fra a-kassen.

Ledige medlemmer skal generelt være opmærksomme på ikke at komme til at overtage konfliktramt arbejde. Kontakt sekretariatet, hvis du kommer i tvivl om, hvad du må.

 OK18-grafik_Side_6.png

 

Emner: OK18
Interessent: