Forhandlinger på det almengymnasiale område

 
 
Tirsdag den 30. januar 2018 blev det endelig tid for overenskomstforhandlinger for lærere på stx, hf og VUC. GL havde både lønkrav og krav om arbejdstid og arbejdsmiljø med til forhandlingerne.

Ved forhandlingsbordet lagde GL's formand vægt på, at medlemmerne især oplever problemer med manglende åbenhed om planlægningen, ujævn arbejdsbelastning og manglende anerkendelse af merarbejde. Hun pointerede, at problemerne ikke alene går ud over arbejdsmiljøet, men også over kvaliteten i undervisningen. Ved udfoldelsen af kravene henviste GL til en stor undersøgelse blandt GL's medlemmer, som er gennemført i efteråret 2017. 

Moderniseringsstyrelsen lyttede med interesse til GL's krav og spurgte nærmere ind til problemstillingerne.

GL's forhandlingsdelegation består af GL's formandskab Annette Nordstrøm Hansen, Jeppe Kragelund, Sigrid Jørgensen samt formand for overenskomstudvalget Tomas Kepler. Fra sekretariatet deltager GL's direktør Marianne Brinch-Fischer, forhandlingschef Claus Schreiner Andersen, Casper Klink og Christian Gynther Hansen.

Efter præsentationen fra GL udfoldede Moderniseringsstyrelsen sine tre krav til GL-overenskomsten, hvor det mest vidtgående er en sammenlægning af overenskomsten for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. med overenskomst for akademikere i staten. GL-formanden sagde hertil, at der ikke var nogen fornuftige argumenter for, at GL skulle opgive sin egen overenskomst, og at det var vurderingen, at egen overenskomst er det bedste for GL. 

> Se faktaboks nederst på siden med kravene

I forhold til et krav om modernisering af tillægsstrukturen blev der spurgt ind til, hvad Moderniseringsstyrelsen ønskede i forhold til kravet.

I forhold til kravet om ophævelse af overenskomstens §4 om tidsbegrænset ansættelse blev det præciseret af GL-delegationen, at bestemmelsen beskytter de medlemmer, som har en løs ansættelse, og at erfaringerne fra erhvervsgymnasierne netop viser, at fraværet af bestemmelsen dokumenterer, at der er brug for den. Derfor stiller GL sammen med de øvrige akademikerorganisationer med undervisermedlemmer netop krav om at få indført samme bestemmelse på erhvervsgymnasierne.

Det videre forløb 

Der er ikke for indeværende datofastsat flere møder for forhandling af de specielle krav, men der forhandles ved alle borde pt.

Onsdag den 31. januar mødes formændene for de akademiske underviserorganisationer (DM, DJØF, IDA og GL) for at gøre status på forhandlingerne. Kravene om jævn arbejdsbelastning samt åbenhed og transparens i planlægningen er stillet på alle underviserborde, og derfor vil de fire formænd sammen lægge en slagplan for de videre forhandlinger i forhold til disse krav.

Der danner sig fortsat ikke et billede af et samlet forhandlingsresultat, om end der fra arbejdsgiverside lægges op til at afslutte forhandlingerne som vanligt på det statslige område med udgangen af uge 6. Hvorvidt det er en realistisk plan, vil tiden vise. I hvert fald er der fra lønmodtagerside lagt op til, at både det samlede statsresultat (CFU-forhandlingerne), AC-forhandlingerne (herunder GL-forhandlingerne) og LC-forhandlingerne (for de lærere, der underviser efter lov 409 på det statslige område) skal afsluttes samtidigt. 

 

jævn belastning.png
GL har i efteråret 2017 gennemført en stor medlemsundersøgelse, som dokumenterer, at bl.a. skæv arbejdsbelastning er et stort problem for gymnasielærere.

 

FAKTABOKS

Oversigt over GL's specielle krav for lærere på det almengymnasiale område

 1. Jævn arbejdsbelastning
 2. Åbenhed i planlægningen
 3. Præcisering af bestemmelserne om merarbejde
 4. Mindre rådighed for deltidsansatte
 5. Seniordage
 6. Procentuelle lønforbedringer
 7. Forbedring af den lokale løndannelse
 8. Lønforbedringer på sluttrin
 9. Forhøjelse af adjunkt-/lektortillægget
 10. Forskudttidstillæg på VUC
 11. Tillæg for arbejde på flere geografiske arbejdssteder
 12. Forbeholdskrav

Oversigt over Moderniseringsstyrelsens krav til gymnasielærerne

 1. Sammenlægning af overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. med overenskomst for akademikere i staten
 2. Modernisering af tillægsstruktur
 3. Ophævelse af overenskomstens §4 om tidsbegrænset ansættelse
Emner: OK18; OK18 nyhed
Interessent: