Forhandlinger for gymnasielærere i gang

 
 
Mødet handlede om vilkårene for lærerne på de erhvervsgymnasiale uddannelser.

​​I dag har der været det første forhandlingsmøde med gymnasielærere i fokus. Mødet handlede om vilkårene for lærerne på de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Forhandlingsdelegationen ledes af GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, og består i øvrigt af de organisationer, som har medlemmer på erhvervsgymnasierne, som udover GL er IDA og DJØF.

Annette Nordstrøm Hansen oplevede dette første forhandlingsmøde med Moderniseringsstyrelsen konstruktivt, og udtaler:

Mødet foregik i en god stemning, og vi fik drøftet kravene. Jeg opfattede Moderniseringsstyrelsen som lyttende, og de spurgte især ind til arbejdstidskravene.

Arbejdstidskravene blev bl.a. begrundet i, "at gymnasierne nu har haft fem år til at få arbejdstidsreglerne til at virke efter hensigten i sin nye sammenhæng. Det er gået godt nogle steder, men tilbagemeldingerne fra vores tillidsrepræsentanter er desværre, at der fortsat er for mange steder, hvor de nye regler ikke er blevet fulgt op af en ny praksis, som har sikret åbenhed om planlægningen, jævn arbejdsbelastning for de enkelte lærere, og tilstrækkelig opfølgning og dialog omkring arbejdstiden og godkendelse af merarbejde."

> Se faktaboks nederst på siden med kravene

Det næste forhandlingsmøde på det erhvervsgymnasiale område er endnu ikke fastlagt, men Annette Nordstrøm Hansen ser frem til at fortsætte forhandlingerne og få omsat den gode stemning til konkrete resultater.

 

De øvrige forhandlinger

Som bekendt havde alle organisationer på det offentlige område besluttet at sætte forhandlingerne med arbejdsgiverne på stand by, indtil forhandlingerne for de undervisergrupper, der arbejder under lov 409, var kommet i en god gænge. Efter mere positive meldinger fra forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening, besluttede forhandlingsfællesskaberne mandag den 22. januar 2018, at de øvrige forhandlinger nu kunne løbes i gang.

Onsdag den 24. januar 2018 blev de overordnede krav på akademikerområdet udfoldet på et møde mellem Moderniseringsstyrelsen og Akademikerne (AC).

Her gentog Moderniseringsstyrelsen, at man mener, at de offentligt ansatte har haft en for stor lønudvikling i forhold til de privatansatte, og at man ønsker dette 'løngab' udlignet. Endvidere lægger Moderniseringsstyrelsen vægt på at skabe et endnu større råderum til de lokale ledelser. Det er bl.a. et mål, at en større del af lønnen skal forhandles lokalt, og at det er den enkelte medarbejder, der selv skal forhandle løn med ledelsen.

Som bekendt gennemførte GL en medlemsundersøgelse hen over nytår, hvor arbejdsgiversynspunkterne blev trykprøvet. Undersøgelsen viste klart, at GL's medlemmer – herunder ledermedlemmer – ikke ønsker en individualisering af lønforhandlingerne.

Forhandlinger for lærere på almene gymnasier og VUC

Det første forhandlingsmøde om kravene for lærere på det almengymnasiale område, herunder VUC, begynder på tirsdag den 30. januar 2018 om eftermiddagen.

 

FAKTABOKS

Oversigt over specielle krav for lærere på erhvervsgymnasier

  1. Jævn arbejdsbelastning
  2. Åbenhed og indflydelse i planlægningen
  3. Forhøjelse af adjunkt-/lektortillæg
  4. Fagtillæg erhvervsgymnasier
  5. Forbedre vilkår for adjunkter/lektorer, der pålægges at varetage opgaver på flere geografisk spredte tjenestesteder
  6. Akademisk ansatte, der underviser på EUX-uddannelsens særskilte studiekompetencegivende forløb, ansættes på AC-overenskomsten med løn og vilkår svarende til underviserne ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
  7. Krav om partshøring i forbindelse med afsked/bortvisning på institutioner for erhvervsrettet uddannelse
  8. Forbedrede vilkår for arbejdstilrettelæggelsen for deltidsansatte
  9. Begrænsning af mulighed for tidsbegrænset ansættelse som adjunkt og lektor

 

Emner: OK18; OK18 nyhed
Interessent: