Din rolle som TR under konflikt

 
 
TR's pligter, uorganiserede, forberedelse af kolleger mv.

Hvis der bliver konflikt, bliver din funktion som bindeled mellem medlemmerne og GL særligt aktuel og relevant.

Som tillidsrepræsentant kommer du til at være i tæt dialog med GL, hvis din arbejdsplads bliver omfattet af konflikt. En eventuel konflikt vil i givet fald omfatte det statslige område og måske også det kommunale område. Det er således hverken en isoleret GL- eller AC-konflikt, men i givet fald en bred konflikt. Alt efter hvordan et eventuelt konfliktscenarie måtte blive, og hvilke andre offentlige arbejdspladser, der måtte komme i konflikt, vil der kunne blive en opgave med at koordinere en indsats sammen med andre faglige organisationer i dit område.

IMG_3540.JPG 

Endvidere må det forventes, at der bliver en række aktiviteter for hele det konfliktramte område, som du skal motivere medlemmerne til at deltage i.

Du vil givet komme til at arbejde sammen med andre tillidsrepræsentant-kolleger, bl.a. i det lokale netværk, om lokale aktiviteter, der skal synliggøre konflikten for omverdenen og sikre befolkningens opbakning til konflikten. Du skal være i kontakt med medlemmerne og være med til at sikre, at de deltager i de aktiviteter, der lægges op til; det være sig både lokale aktiviteter og aktiviteter på regionalt eller landsdækkende niveau.

Skulle det komme til konflikt, får du selvfølgelig en udførlig vejledning fra GL om, hvad der konkret forventes af dig som tillidsrepræsentant.

Hvis din skole er konfliktramt, er du som TR omfattet af konflikten på linje med medlemmerne på arbejdspladsen, herunder at dit ansættelsesforhold er suspenderet. Da det er en overenskomstmæssig konflikt, kan du – i modsætning til hvis det er en overenskomststridig konflikt – aktivt indgå i konflikten.

Hvornår?

Hvis der ikke er opnået et forhandlingsresultat den 28. februar 2018, vil der blive afsendt et konfliktvarsel, og en konflikt vil tidligst kunne træde i kraft pr. 1. april 2018. Forligsmanden vil kunne udskyde en konflikt i to gange to uger for at opnå enighed om en forligsskitse. Såfremt det tegner sig til, at der vil blive afsendt et konfliktvarsel, vil du ultimo februar modtage et telefonopkald fra GL's sekretariat, hvis din skole bliver udtaget til at deltage i en konflikt. (Om arbejdsgiver i givet fald vil svare igen med en lockout af hele området, vil arbejdsgiver kunne gøre på et vilkårligt tidspunkt herefter).

Forbered kollegerne

Endnu er det for tidligt at gå i gang med konkret og praktisk forberedelse af konfliktaktiviteter. Der er fortsat tid til at få landet forhandlingerne, og selv om der skulle komme en konflikt, er der endnu ingen, der ved, hvordan den i givet fald vil se ud (bl.a. hvilke institutioner der vil blive omfattet).

Det er relevant at forberede kollegerne på, at der kan være en risiko for konflikt. Der er dog ingen, der på nuværende tidspunkt kan vurdere, hvordan forhandlingerne i den kommende tid vil forløbe. Så modsat er der heller ingen grund til at skabe en oppisket eller utryg stemning.

Du har sikkert allerede været i gang og orienteret om overenskomstforhandlingerne og risikoen for en eventuel konflikt: Hvor står vi, hvad sker der, og hvordan er medlemmerne dækket i tilfælde af konflikt. Sekretairatet har udarbejdet en powerpoint, som du kan bruge på et medlemsmøde (kræver TR-login)

GL vil fortsat holde TR og medlemmer orienteret om, hvad der sker – i det omfang, det overhovedet er muligt.

Forberedelsen af kollegerne er en vigtig opgave, fordi du på den måde er med til at skabe opbakning til en eventuel konflikt blandt medlemmerne. Jo stærkere opbakning, des større effekt har en konflikt.

Uorganiserede

Lærere, som er blevet ansat 1. august 2017 eller senere, kan melde sig ind og være berettiget til konfliktstøtte som andre medlemmer. (Vi skal se ansættelseskontrakt).

Lærere, som overflyttes fra en anden akademisk organisation, er også berettiget til konfliktstøtte som andre medlemmer. (Vi skal se dokumentation for medlemskab).

Hvis lærere, der har været ansat i længere tid i sektoren og som vil benytte GL's konfliktstøttemuligheder, skal betale kontingent fra 1. oktober 2017, svarende til 2.125 kr. for perioden 1. oktober 2017 til 28. februar 2018. Hvis en nyindmeldt ikke har betalt kontingent fra 1. oktober 2017, vil vedkommende være omfattet af konflikten, men vil ikke få økonomisk støtte. Er læreren ikke medlem, vil vedkommende ikke være omfattet af konflikten og ​skal passe sit arbejde, mens kollegerne er i konflikt.

Hvis en lærer har en god grund til at have overskredet indmeldelsesfristen under 'frit lejde'-perioden (fx har været på barsel), er du velkommen til at opfordre vedkommende til at sende en skriftlig, begrundet ansøgning, som GL's forretningsudvalg vil behandle. Ansøgningen sendes til Lotte Hornholt i GL's sekretariat på lh@gl.org.

Medlemmer med restance til GL har ikke ret til støtte, med mindre der er indgået en aftale. Du kan opfordre dem til at kontakte GL for en aftale.

Særlige pligter som TR under en konflikt?

Medlemmerne har mange spørgsmål til deres forhold – rettigheder og pligter – under en eventuel konflikt. GL har samlet svar på de mest almindelige i Konflikt-ABC. Sæt dig ind i ABC´en og hjælp dine kolleger med at få afklaret deres tvivl og spørgsmål, eller henvis medlemmerne til GL´s sekretariat, som er klar til at rådgive dig og de enkelte medlemmer.

Læs evt. også spilleregler for forhandlinger og konflikt (kræver TR-login).

HVIS der kommer konflikt, har du en særlig opgave i at henstille uorganiserede til ikke at udføre konfliktramt arbejde. Det må du gerne, så længe der er tale om en lovlig konflikt.

Emner: OK18
Interessent: Tillidsrepræsentant