OK15-resultatet

 
 
En gennemgang af resultatet

6. februar 2015 er der indgået forlig om overenskomsten 2015. Det bliver en treårig overenskomst med en smal ramme, som forventes at sikre medlemmernes realløn.

UPDATE: 17. februar 2015 er der indgået forlig på det kommunale område. Se nederst på denne side.

 

Fokus på tidsregistrering

Parterne har aftalt, at der nu skal fokus på, at tidsregistreringen skal fungere og hvordan tidsregistreringssystemet kan indrettes og anvendes. Moderniseringsstyrelsen vil udsende en ny vejledning, som bl.a. vil adressere:

  • Hvad intentionen med tidsregistrering er
  • Hvordan man som leder kan gå i dialog med læreren om arbejdsopgaver og tidsregistrering
  • Hvordan man som leder løbende forholder sig til tidsregistreringen, herunder hvordan man håndterer en godkendelsesprocedure
  • Hvordan der kan være sammenhæng mellem tidsregistrering og merarbejde
  • Hvordan man rent teknisk kan indrette et tidsregistreringssystem
  • Hvordan man kan anvende tidsregistrering som et styringsredskab

Der vil komme dialogmøder med ledere, TR og lærere om implementering af arbejdstidsreglerne med særligt fokus på tidsregistrering.

Endvidere vil der komme et projekt om dialog og samarbejde på gymnasieuddannelserne med udgangspunkt i fællesbrevet fra efteråret 2014 "Tid til dialog."

Aftalen om tidsregistrering kan ses samlet her. Teksten er en del forhandlingsprotokollen:

Tidsregistrering - aftalt ved OK15.pdf

Lokallønsprojekt på erhvervsgymnasierne

GL har også haft fokus på den særlige udfordring, der er med at få den lokale løn til at fungere på erhvervsgymnasierne. Det har resulteret i et projekt, hvor Moderniseringsstyrelsen har anerkendt behovet for at få den lokale løndannelse til at fungere på området. Parterne arrangerer workshops i foråret 2016 for ledere og tillidsrepræsentanter på erhvervsgymnasierne om lokal løn.

Løn

Reallønnen forventes at være sikret med OK15, og reguleringsordningen er videreført i en anden form. Det er aftalt, at reguleringsordningen udmønter 0% pr. 1. april 2016, og vi ved, at den udmønter 0,23% 1. april 2015. Man kan ikke forudsige noget om, hvad reguleringsordningen vil udmønte i 2017.

Nogle medier og organisationer har valgt at lægge et skøn ind. Herudover har nogle også valgt at lægge et skøn for lønglidningen ind. Men de aftalte lønstigninger og reguleringsordningen er de samme for alle statsansatte. Samlet set regnes der med en ramme på 0,50% 1. april 2015, idet øvrige dele af forhandlingsresultatet, bl.a. ekstra barsel til mænd indregnes.

 1.4.20151.4.20161.4.20171.12.2017
Generel lønstigning0,22%0,80%1.00%1,50%
Reguleringsordningen
0,23%0,00??
I alt0,45%0,80%--

 

ATP

Fra 1. januar 2016 stiger den årlige indbetaling til ATP (Arbejdsmarkedets TillægsPension) fra 2.851 kr. til 3.240 kr. Arbejdsgiver betaler 2/3 og lønmodtager 1/3.

Øremærket barsel til fædre

Hvis barnet er født 1. april 2015 eller senere, udløses en uges ekstra barsel til faderen med fuld løn.

Udvidelsen ændrer ikke på moderens ret til lønnet forældreorlov. Moderen har ret til 6 uger med løn, faderen til 7 uger med løn, og 6 uger til deling mellem forældrene efter eget valg. Der er ikke ændret på de 32 ugers dagpengeret. Den ekstra uges forældreorlov til fædre med fuld løn ligger inden for den samlede 32 ugers samlede forældreorlov med dagpengeret.

Partsprojekt om at styrke det centrale og lokale samarbejde

Parterne er enige om, at en fokuseret og helhedsorienteret ledelsesindsats, en velfungerende tillidsrepræsentantfunktion og et velfungerende samarbejdsudvalg samt et bredt funderet samarbejde præget af løbende dialog og gensidig respekt er væsentlige forudsætninger for en god udvikling. Derfor er det væsentligt med klarhed over og forståelse af legitimiteten af de forskellige aspekter af rollerne som henholdsvis tillidsrepræsentant og leder samt gode rammer for og kompetencer til at udfylde disse roller godt.

Parterne vil i fællesskab understøtte det fælles lokale ansvar for udviklingen af effektive statslige arbejdspladser ved aktivt at bidrage til, at samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter, medarbejdere og ledelse fungerer lokalt på de statslige arbejdspladser. Det skabes ved en lokal gensidig respekt for henholdsvis tillidsrepræsentanten og ledelsens legitime rolle ‐ og gennem en forståelse og anerkendelse af, at parterne kan tage flere forskellige midler i anvendelse i udvikling af arbejdspladsen, herunder lokal dialog, drøftelser, forhandlinger og aftaler med henblik på at sikre fælles ejerskab.

Det er et lokalt ansvar på alle arbejdspladser at fremme det gode samarbejde, og de centrale parter tager et fælles ansvar for at styrke samarbejdet centralt og lokalt. 

Partsprojekt om bedre psykisk arbejdsmiljø

Parterne har aftalt en partsfælles indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Et godt psykisk arbejdsmiljø og et tillidsfuldt samarbejde er afgørende for medarbejderes og lederes trivsel og dermed for produktiviteten og for kvaliteten i opgaveløsningen. CFU og Moderniseringsstyrelsen vil i fællesskab sætte fokus på og understøtte de statslige arbejdspladser i deres arbejde med det gode psykiske arbejdsmiljø. 

Konkrete tiltag, der sigter mod at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø, målrettes afhængig af lokale vilkår og behov. 

Et fælles træk ved arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø er, at de generelt er kendetegnet ved tillid, gensidig respekt og anerkendelse. Dette fremmes typisk gennem et godt samarbejde og en løbende og troværdig dialog mellem ledere og medarbejdere, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Et andet fælles træk er, at der er en god fælles forståelse af kerneopgaver og retning samt en forståelse af roller, rammer og forventninger til arbejdsopgavernes udførelse. 

Arbejdet med at skabe og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø kræver, at alle på arbejdspladsen tager ansvar. Ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsudvalget, tillidsrepræsentanten og øvrige medarbejdere må tage et fælles ansvar – både for at det går godt, og når eventuelle problemer opstår og skal løses. 

Parterne har aftalt en afklaringsfase, hvor det konkret fastlægges, hvilke indsatser der skal fremmes for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 

Generelt lønprojekt

På fællesoverenskomsten er der aftalt et lønprojekt under titlen "Det nye lønsystem. Fokus på anvendelsen af rammerne for lokal løndannelse". Det er det nuværende bilag 8 til overenskomst for akademikere i staten, der skal gøres mere tidssvarende.

GL har ikke i forhandlingerne imødekommet nogle af arbejdsgivernes krav på gymnasieområderne.

Se forhandlingsprotokollen på AC-området

CFU-forliget: CFU-forliget.pdf

Bilag til CFU-forliget

Se også nyhedsbrev med formandens udtalelser om OK15-resultatet

​PPT, som TR kan benytte på skolen: OK15-resultatet.pptx

Disse slides kan også downloades som pdf-fil: OK15-resultatet - slides.pdf

Opdateret 18. februar 2015:

Resultatet på det kommunale område

Der er indgået forlig på det kommunale område for alle akademikere tirsdag den 17. februar 2015. Forliget berører lærere ansat på Sankt Annæ Gymnasium.

De generelle lønstigninger er: 1. april 2015 0,99%, 1. oktober 2015 0,35% plus 0,29% fra reguleringsordningen. 1. januar 2016 0,50%, 1. april 2016 0,02% og 1. oktober 2016 1,00%. I 2017 stiger lønnen 1. jaunar 1,20% og 1. oktober 0,80% (reguleringsordning og privatlønsværn udmøntes 1. oktober 2017). Der er også en uges ekstra barsel  med løn til mænd, jf. det statslige område.

Specielt for lærere på det kommunale område er der indgået et særskilt forlig. Generelt ligner forliget for lærerne på Sankt Annæ det statslige område. Dog har der været organisationspuljer på det kommunale område, som betyder, at pensionsprocenten øges fra 17,0 til 17,5%. Det er dog frivilligt, hvorvidt stigningen skal anvendes til pension eller ønskes som et kontakt beløb, jf. bilag 1 i protokollatet. Se protokollatet her: GL forhandlingsprotokollat med KL.pdf

Emner: OK15; OK15-forhandlingerne; Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant

Se også nyhedsbrev med formandens udtalelser om OK15-resultatet


​PPT, som TR kan benytte på skolen: OK15-resultatet.pptx

Disse slides kan også downloades som pdf-fil: OK15-resultatet.pdf

 

Se forhandlingsprotokollen på AC-området

CFU-forliget: CFU-forliget.pdf

Bilag til CFU-forliget