OK15: Debatoplæg til GL's medlemmer

 
 
Forslag til overenskomstkrav og andre overvejelser om OK15 skal indsendes til GL senest mandag den 17. marts 2014.

OK 15.tif

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015

På GL's repræsentantskabsmøde den 30. april 2014 skal GL beslutte, hvilke krav der skal stilles ved overenskomstforhandlingerne i begyndelsen af 2015.

Forinden opfordres foreningens stående udvalg, tillidsrepræsentanter og GL-klubber til at diskutere, hvilke krav der bør stilles. Tillidsrepræsentanterne opfordres til at koordinere kravene i de lokale netværk.

En række mulige krav er relevante for alle offentligt ansatte akademikere. Andre krav udspringer af de særlige vilkår, der er gældende for gymnasiale lærere – herunder de arbejdstidsforhold, der er gældende efter OK13.

Hovedbestyrelsen skal, efter indstilling fra overenskomstudvalget, fremlægge et forslag til GL's overenskomstkrav for repræsentantskabet. Forinden inddrages de indspil, der kommer fra medlemmer, tillidsrepræsentanter og udvalg. Forslag til krav og andre overvejelser vedrørende OK15 skal indsendes til GL senest mandag den 17. marts 2014 til Christian Gynther Hansen (cgh@gl.org).

Hovedbestyrelsens overenskomstudvalg beskriver i dette oplæg en række vilkår for det kommende overenskomstforløb og opfordrer til debat om GL's krav ved OK15.

 
GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, opfordrer til debat på lærerværelset om, hvilke krav GL skal stille ved OK15.

GL's overenskomster og forhandlingsfællesskabet

Ved overenskomstforhandlingerne forhandler GL medlemmernes generelle løn- og arbejdsvilkår. Skal man forstå den virkelighed, som disse forhandlinger er underlagt, er det vigtigt at tage udgangspunkt i to grundvilkår:  

 • GL er en del af et forhandlingsfællesskab og
 • GL er part i to (tre) overenskomster.

GL er med i Akademikerne og forhandler sammen med de øvrige akademikerorganisationer. GL's krav skal derfor koordineres med de øvrige akademikerorganisationer. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne indgår organisationerne en forhandlingsaftale, der nærmere fastlægger de interne spilleregler inden, under og efter overenskomstforhandlingerne, herunder muligheder for at udtræde af fællesskabet. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne, skal GL derfor sikre sig, at Akademikerne bakker op bag de krav, som GL stiller.

Det er fortsat GL's holdning, at der er flest fordele ved at deltage i et forhandlingsfællesskab med de øvrige akademikerorganisationer. Begrundelserne er bl.a., at GL der har afgørende interesse i at opretholde det akademiske lønniveau, har behov for at være med til at udforme de overordnede regelsæt, der er gældende for akademikere, samt at organisationerne generelt står stærkere, når de står sammen. Hertil kommer, at det er en forudsætning for at få indflydelse på de aftaler, der gælder for gymnasielærere ved hhx og htx.

GL er part i tre overenskomster. På det statslige område er det dels GL's selvstændige overenskomst for lærerne på stx og hf, og dels fællesoverenskomsten for akademikere i staten der overenskomstdækker lærerne på hhx og htx. På erhvervsgymnasieområdet er det i praksis DJØF og IDA, vi deler overenskomsten med. Endelig er vi også part i en tredje overenskomst, idet vi har indgået overenskomst for Sct. Annæ Gymnasium på det kommunale område. Indholdet af denne læner sig dog altid op af vilkårene på det statslige område.

Historisk set har forholdene på de to statslige overenskomster været forskellige. Efter OK13 er de væsentligste forhold dog ens. Det forhold at GL's medlemmer på erhvervsgymnasieområdet skal sikres i samarbejde med DJØF og IDA, hvis hovedinteresse ikke ligger på dette område - samtidig med, at GL skal bibeholde og forbedre vilkårene for lærerne på stx/hf, kan dog skabe ubalance i GL's interessevaretagelse. Akademikerne vil i forbindelse med overenskomstforhandlingernes afslutning have mulighed for at indgå overenskomst for de øvrige lærere på hhx og htx, på trods af at GL skulle vælge at træde ud af de fælles forhandlinger og fortsætte alene.

De overordnede forventninger til OK15

Det er GL's forventning, at Finansministeriet ved de kommende overenskomstforhandlinger i 2015 igen vil komme med krav, der retter sig mod opbremsning i offentligt ansattes lønudvikling; fx afskaffelse af den automatiske generelle lønudvikling med reguleringsordningen. Det kan også være krav om, at en større del af lønnen skal aftales lokalt. På arbejdstidsområdet vil der givet være et fortsat ønske om mere fleksible arbejdstidsregler, højere arbejdstid og måske mere ledelsesrum. 

Det er en fortsættelse af dagsordenen fra OK11- og OK13-forhandlingerne. Det er et udtryk for regeringens fortsatte ønske om tilpasning og reduktion af lønudviklingen i den offentlige sektor i forlængelse af den økonomiske krise og regeringens generelle økonomiske politik. 

Ved OK15 er der fortsat risiko for en meget lille økonomisk ramme til lønforbedringer og forbedringer af øvrige ansættelsesvilkår for offentligt ansatte. Der kan også forventes fortsatte ønsker om øget arbejdsindsats og højere produktivitet. Dvs. flere offentlige ydelser til de samme eller færre penge. Det kan også betyde omflytning af ressourcer og ydelser fra en sektor til en anden. Også inden for gymnasieuddannelserne kan der fra regeringens side forventes ønsker om omflytning af ressourcerne.   

Resultatet af lønforhandlingerne på det private arbejdsmarked i foråret 2014 vil også få betydning for forhandlingerne på det offentlige område i 2015.  

Det forventede politiske pres fra arbejdsgiverne ved OK15 og måske særligt det forventede begrænsede økonomiske råderum betyder, at det kan være nødvendigt at lægge styrken bag nogle få krav. Kravet om videreførelse af reguleringsordningen kommer til at stå centralt på organisationernes liste. Arbejdsmiljø, medindflydelse og samarbejde, samt tillidsrepræsentanternes vilkår kan også være vigtige områder for krav, der skal sigte mod lokalt at få indflydelse på egne arbejdsvilkår.  

Generelle overenskomstkrav

Overenskomstudvalget har drøftet nogle temaer og emner som et udgangspunkt for drøftelse af GL's krav til OK15. Andre emner og krav vil kunne tilføjes på baggrund af medlemsdebatten. 

Kravene kan deles i generelle krav, der typisk vil være relevante for alle akademikere, og krav der er specifikke for gymnasielærerområdet.

Generelle krav kan fx være:

 • Krav til den centrale løndannelse, eksempelvis bevarelse af reguleringsordningen og generelle lønstigninger.
 • Krav til processerne i eller omfanget af den lokale løndannelse.
 • Krav om medbestemmelsesreglerne, reglerne om tillidsrepræsentanter eller krav om forbedringer på arbejdsmiljøområdet.
 • Andre forbedringer, som øremærket barselsorlov for mænd eller forbedret pension. 

Hvad er vigtigt for GL's medlemmer?

GL's medlemmer vil på mange områder have fælles fokusområder med andre akademikere, når der skal udtages overenskomstkrav. Men der er også forhold, der er specielle for gymnasielærere. Det betyder, at der kan være behov for generelle krav, der er særligt vigtige for gymnasielærere eller for specielle krav, der alene rejses for gymnasielærerne.

GL's overenskomstudvalg ønsker, at der på skolerne igangsættes en debat, hvor der peges på krav til forbedring af lærernes løn- og arbejdsvilkår og på lokale indflydelsesmuligheder – krav der tager udgangspunkt i de erfaringer, der indtil nu er indhøstet efter det nye regelsæt i OK13.

Implementeringen af OK13 har sat fokus på en række forskelle mellem gymnasiearbejdspladserne og andre akademiske arbejdspladser i staten. 

 1. Arbejdsopgaverne på en skole fordeles for langt størstedelens vedkommende i starten af den etårige normperiode. Det adskiller sig fra andre områder, hvor opgaver løbende stopper eller kommer til, og hvor opgaverne derfor løbende prioriteres mellem de ansatte.
 2. Gymnasielærerarbejdet er skævt fordelt på året. Det skyldes dels de undervisningsfri perioder og eksamensperioden, dels at enkeltopgaver og deres forberedelse klumpes sammen i bestemte uger. På andre områder er der flere arbejdsuger at fordele arbejdet på, og kvartalsnormen medfører, at der mere målrettet afspadseres inden for kvartalet, hvis der er spidsbelastning for konkrete medarbejdere.
 3. Gymnasielærere og ledelse opfatter det som den enkelte gymnasielærers ansvar, at timerne afholdes, og eleverne/kursisterne opnår det forventede resultat.
 4. Retten til at planlægge en del af arbejdets placering i tid og rum opfattes som essentiel for mange gymnasielærere og giver den fleksibilitet, der er nødvendig for opgaveløsningen, hvis der holdes fast i de ovennævnte forudsætninger.

I forbindelse med overvejelserne om GL's overenskomstkrav kan det være et godt udgangspunkt at drøfte de særlige vilkår ved gymnasielærerarbejdet.  Er det vilkår, som kan eller bør ændres, eller er det givne vilkår? Hvis der er tale om givne forudsætninger – hvilke særlige overenskomstkrav er så relevante?

 

Overenskomstudvalget har drøftet følgende overenskomsttemaer ved OK15, der er specifikke for gymnasielærerområdet eller som har en særlig vinkel for gymnasielærere:

 • Krav om merarbejdsreglerne. Det kan eksempelvis krav om hurtigere afspadsering af merarbejde e.a. 
 • Krav om håndtering af arbejdstiden.  Det kan være krav til planlægningsprocedurer og índdragelse af samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentant og/eller den enkelte lærer, krav om jævn arbejdsbelastning, kortere normperiode, regler om varsler for omlægning af arbejdet mv.
 • Krav om bedre psykisk arbejdsmiljø og mindre stress. Det kan fx være krav om obligatorisk måling af social kapital og/eller bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanterne.
 • Krav om mere forpligtende SU-regler og/eller krav om forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter. Det kan være krav om større formel indflydelse til samarbejdssystemet, flere rettigheder for tillidsrepræsentanterne med hensyn til indblik i ledelsens baggrundsmateriale, mulighed for flere tillidsrepræsentanter og/eller bedre vilkår for arbejdet e.a.
 • Krav om centralt fastsatte løntillæg. Det kan være forhøjelse af allerede eksisterende tillæg (fx adjunkt-/lektortillægget) eller nye tillæg, der er relevante i lyset af OK13.

Derudover kan der stilles generelle krav, der er gældende for alle akademikere, fx om generelle lønforbedringer, bedre processer om den lokale løndannelse e.a. (se ovenfor).

 

Spørgsmål til debat

Overenskomstudvalget lægger op til debat om følgende spørgsmål:

 1. Skal GL også ved OK15 have fælles forhandlinger med de øvrige organisationer i Akademikerne (AC)?
 2. Hvilke overenskomstkrav vedrørende lønforhold bør GL rejse ved OK15 (fx reguleringsordning, generelle lønstigninger, proces vedrørende lokal løndannelse e. a.)?
 3. Hvilke overenskomstkrav kan rejses for at sikre bedre arbejdsvilkår? (fx krav om merarbejde, planlægning, maksimal arbejdsbelastning pr. uge mv.)
 4. Hvilke overenskomstkrav kan rejses for at sikre mere indflydelse, bedre arbejdsmiljø og bedre lokale processer generelt? (TR- og SU-regler mv.)
 5. Andre krav, eksempelvis om barselsrettigheder for mænd eller pension?

 


Tidsplan for OK15-forberedelser

 

Februar/marts

 

 

 

 
17. marts

Møder i diverse GL-udvalg
Klubmøder
Netværksmøder
Skolemøder

 

Netværk, udvalg og skoler

 

Debat om forventninger, udfordringer, krav og strategi i forhold til OK15.

 


Frist for indsendelse af krav til overenskomst-udvalgets behandling

 

30. april Repræsentantskabsmøde

Beslutning om GL's OK15-krav og strategi

 

Maj- september

 

 

 

Organisationerne i Akademikerne

Koordinering af krav og indgåelse af forhandlingsaftale.

 

Efterår

 

Eventuelle møder med lederforeningerne, Undervisningsministeriet, Moderniseringsstyrelsen.

 

Mulighed for eventuelle OK15-forberedende drøftelser.

 

Efterår

Mulighed for netværksmøder, regionale møder og skolemøder.

 

Fx debat med tillidsrepræsentanter og medlemmer om den fortsatte implementering.

 

24. og 25. november

Repræsentantskabsmøde

 

Fx overvejelser om OK15-forløbet, justering af strategi mv.

 

December

Møde med AC/GL/Finansministeriet.

 

Udveksling af krav

Januar 2015-

 

OK-forhandlinger 

 

Emner: OK15; OK15-forhandlingerne; Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant