Resultat-oversigt OK13

 
 
GL's medlemmer skal forholde sig til det samlede overenskomst- og aftaleresultat på AC's område, hvilket omfatter statens, det regionale og det kommunale område.

GL's medlemmer skal forholde sig til det samlede overenskomst- og aftaleresultat på AC's område, hvilket omfatter statens, det regionale og det kommunale område.

GL's overenskomstforhandlinger om fornyelse af overenskomsterne pr. 1. april 2013 blev afsluttet henholdsvis den 8. februar 2013 ved forhandlingerne mellem finansministeren og AC og 19. februar 2013 ved forhandlingerne mellem KL og AC. 

Aftalefornyelsen, dvs. tjenestemandsområdet, afsluttes først med indgåelse af et CFU-forlig, der givet vil ske på de vilkår der fremgår af forhandlingsprotokollen af 8. februar 2013 vedrørende de førte forhandlinger mellem finansministeriet og CFU.

---

Statens område

Resultatet af 8. februar af forhandlingerne mellem finansministeren og AC indeholder bestemmelser om fornyelsen af overenskomsten for gymnasiale lærere ved erhvervsskoler, resultatpapirets bilag 1, samt gymnasiale lærere ved gymnasieskoler mv., resultatpapirets bilag 5.

Resultatet på det statslige område er indgået på samme vilkår som fornyelsen af overenskomster og aftaler på CFU's forhandlingsområde for så vidt angår punkt I, II, III, IV, nr. 1-5 og 7-9 samt punkt V i forhandlingsprotokol af 8. februar 2013 vedrørende de førte forhandlinger mellem finansministeren og CFU.

Af betydning for GL's overenskomstresultat skal indholdet i resultatpapirerne, bilag 1 og bilag 5, således suppleres med det aftalte om, at overenskomsterne fornys for en toårig periode, at reguleringsordningen videreføres samt fornyelse af aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten, kompetenceudvikling og socialt kapitel. 

CFU-forhandlingsprotokollen betinger, at der opnås enighed vedrørende undervisningsområder inden for CO10's og LC's forhandlingsområder som forudsætning for enighed om et endeligt resultat (CFU-forlig). Hvilket formelt set betyder, at der endnu ikke foreligger et CFU-forlig. Det må dog forventes, at aftalefornyelsen vil ske på de betingelser, der er omhandlet i forhandlingsprotokollen af 8. februar 2013 vedrørende de førte forhandlinger mellem finansministeren og CFU.

CFU-forliget

AC-forliget, hvor erhvervsskoleområdet omtales i bilag 1 og det almengymnasiale område i bilag 5. 

Det kommunale område

Resultatet af 19. februar 2013 af forhandlingerne mellem KL og AC indeholder bestemmelser om fornyelsen af overenskomsten for gymnasiale lærere ved Sank Annæ Gymnasium.
 
Overenskomstfornyelsen af 19. februar mellem KL og AC er sket inden for rammerne af KTO-forliget af 16. februar 2013. Det betyder, at der tillige bl.a. er aftalt en ny to årig overenskomstperiode, generel lønregulering og videreførelse af reguleringsordningen.

KTO-forliget

AC-forliget, hvor de specielle forhold for gymnasielærerne ved Sct. Annæ Gymnasium fremgår af bilag D på side 10. 

Det regionale område

Fredag den 22. februar 2013 blev der indgået forlig mellem AC, KTO, FOA, Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) vedr. de generelle vilkår for de ansatte i regionerne.

Resultatet kan ses her

Onsdag den 27. februar 2013 blev der indgået et forlig om de særlige vilkår for visse af akademiske medarbejdere i regionerne – nemlig dem, der er omfattet af den fællesakademiske overenskomst. 

GL har ingen medlemmer på det regionale område, men et AC-resultat vil indgå i den samlede stillingtagen i AC, hvilket betyder, at resultatet også indgår i det resultat, GL's medlemmer skal tage stilling til.

Resultatet kan ses her

AC's redegørelse for OK13-resultatet

AC har udarbejdet en redegørelse for det samlede resultat, gældende for AC-området. Redegørelsen kan ses her. Af redegørelsen fremgår det endvidere, at AC's bestyrelse den 26. februar 2013 og den 8. marts 2013 har godkendt forhandlingsresultaterne. 

Konsekvenser af OK13 for GL's medlemmer

For GL's medlemmer er det centrale i resultaterne konsekvenser for arbejdstiden og lønnen

Urafstemning, selv om det endelige CFU-forlig og det endelige KTO-forlig endnu ikke foreligger

Repræsentantskabet besluttede på sit møde den 6. marts 2013 at bemyndige hovedbestyrelsen til efterfølgende at henvise til resultatet af GL's urafstemning for så vidt angår stillingtagen til de endelige CFU- og KTO-forlig, såfremt de ikke foreligger endeligt ved urafstemningens igangsættelse, og såfremt det sker på betingelser, som de nu foreliggende.

Baggrunden for repræsentantskabets bemyndigelse var, at det var forventet, at AC's forhandlingsudvalg og AC's bestyrelse ville beslutte at sende de samlede AC aftale- og overenskomstresultater til stillingtagen i organisationerne, selv om de endelige CFU- og KTO-forlig formelt set endnu ikke foreligger.

Resultatet af CFU- og KTO-forligene er ikke endelige, idet de specielle forhandlinger for lærerorganisationerne tilknyttet CFU og KTO først er videreført i Forligsinstitutionen og nu er udsat for arbejdsgiverpartens lockout. 

De elementer, der i CFU- og KTO-forligene er gældende for resultatet på AC's statslige og kommunale overenskomstområde, er eksplicit nævnt i CFU- og KTO-forhandlingsprotokollerne. Af væsentligst betydning er her aftale- og overenskomstperiodens længde, generelle lønreguleringer og reguleringsordningen.

Der kan næppe forventes ændringer i det allerede aftalte med betydning for AC's og dermed GL's resultat. GL's formelle stillingtagen har - foruden de generelle vilkår om periodelængde, lønregulering og reguleringsordning - betydning for GL tjenestemandsansatte adjunkter og lektorer i staten, herunder de aftalte vilkår, der skal overføres fra overenskomstområdet.

Såfremt, der ikke sker ændringer i de allerede aftalte CFU- og KTO-forhandlingsprotokoller, gældende for GL, har repræsentantskabet bemyndiget hovedbestyrelsen til dels at igangsætte urafstemningen, når AC anmoder herom og dels at henvise til GL's urafstemningsresultat for så vidt angår stillingtagen i AC til CFU- og KTO-forligene, når disse kan erklæres indgået.

UPDATE 4. april 2013:

KTO's repræsentantskab har 4. april 2013 godkendt KTO-forliget af 16. februar 2013 med KL. Godkendelsen sker efter at godkendelsesproceduren har været suspenderet, men efter anbefaling fra LC var repræsentantskabet genindkaldt for at tage stilling til forliget. Samtlige repræsenterede organisationer - bortset fra FOA, der undlod at stemme bl.a. fordi man fandt "timingen" forkert, - stemte for forliget. Forliget er således nu sendt til stillingtagen i de enkelte medlemsorganisationer. 

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: