Nyt arbejdstidssystem

 
 
OK13-resultatet betyder, at der på både det almengymnasiale område (stx og hf) og det erhvervsgymnasiale område (hhx og htx) skal indføres et nyt arbejdstidssystem

OK13-resultatet betyder, at der på både det almengymnasiale område (stx og hf) og det erhvervsgymnasiale område (hhx og htx) skal indføres et nyt arbejdstidssystem.

I fremtiden vil der således være ensartede arbejdstidsvilkår for alle gymnasielærere. De nuværende arbejdstidsaftaler erstattes pr. 1. august 2013 af en ny model, der ligger tæt op af arbejdstidsreglerne for akademikere generelt, og især de regler der gælder for erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Den nye aftale indeholder som den nuværende arbejdstidsmodel på det erhvervsgymnasiale område en årsnorm på 1924 timer inkl. ferie og helligdage. Det svarer til årsnormen på 1680 timer ekskl. ferie og helligdage, som i dag kendes på de almene gymnasier, studenterkurser og VUC.

De 1924 timer svarer til en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen, 5 ugers ferie og søgne-/helligdage. Lærerne har fortsat ret til at afholde 5 feriefridage.

Arbejdstiden

Arbejdstiden vil i fremtiden ske ved en registrering af den faktiske arbejdstid, hvis ikke der indgås en lokal aftale mellem ledelsen og tillidsrepræsenten.

Registrering af arbejdstiden

I det nuværende arbejdstidssystem sammensættes den årlige arbejdstid typisk af en række små og store timetal – hovedsageligt akkorder, der er fastsat centralt i overenskomsten eller lokalt mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen. Der kan fx være afsat 300 timer til at undervise en 2.g i dansk, 5 timer til vejledning og retning af en større skriftlig opgave osv. Eventuelt indregnes den medgåede tid til øvrige opgaver, fx deltagelse i møder. Den samlede årsopgørelse, består således af en række små og store timetal.

I det nye arbejdstidssystem er udgangspunktet, at den faktiske arbejdstid registreres. Skolerne er forpligtet til at etablere et system, hvor læreren løbende kan registrere sin arbejdstid.

En måde kan være, at den enkelte lærer via en app på mobiltelefonen tjekker ind ved ankomst til skolen og ud, når skolen forlades. Arbejdes der andre steder, fx hjemme, registreres denne arbejdstid på samme måde. Der vil altså ikke være behov for at holde styr på, hvor lang tid et møde varer, den enkelte SRP-opgave tager at vejlede og rette etc. Det er alene den samlede præsterede arbejdstid, der skal være styr på.

Der er således tale om en fundamentalt anderledes måde at afgrænse arbejdstiden end i det hidtidige system. Parterne er enige om at den daglige arbejdstid på arbejdspladsen skal foregå i sammenhæng.

Grundprincippet er således fremover, at arbejdstiden er den tid, man er på arbejdspladsen fra man kommer om morgenen til man går hjem om eftermiddagen. Det betyder, at også mellemtimer og spisefrikvarter er arbejdstid. Desuden kan der - ligesom på mange andre akademikerarbejdspladser - aftales hjemmearbejdsdage.

Lokale arbejdstidsaftaler

I det nye system kan der indgås lokale arbejdstidsaftaler mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.

Tilstedeværelse eller arbejde hjemme?

I dag kan ledelsen bestemme, at al arbejdstid skal foregå på skolen. Med et nyt arbejdstidssystem foregår alt arbejde på arbejdspladsen – man har 'ret og pligt' til at være til stede på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten eller den enkelte lærer kan aftale med ledelsen, at der – fx som nu - kan arbejdes hjemme, hvis det giver mening. Mange skoleledelser vil formodentlig fortsat foretrække, at en del forberedelsesarbejde forgår på lærerens hjemmearbejdsplads af hensyn til antallet af arbejdspladser på skolen.

Overarbejde

Merarbejde (overarbejde) aflønnes på samme måde som for andre akademikere i staten. Merarbejde skal så vidt muligt afspadseres. Dette sker med et tillæg på 50 %. Hvis afspadsering ikke kan finde sted, sker der i stedet udbetaling med et tillæg på 50 %.

Aldersreduktion

Aldersreduktionen udfases. For lærere, der senest den 31. marts 2013 er fyldt 58 år, vil aldersreduktionen være en mulighed ved alder 60. For yngre lærere bortfalder ordningen.

Stillingsbetegnelsen lektor

I de nuværende overenskomster opnår lærere titlen lektor på forskellige tidspunkter alt efter hvilket område man er ansat på. Fremover bliver alle gymnasielærere lektorer, når de kommer på sluttrin i lønskalaen, dvs. typisk efter 5 års ansættelse.

Pædagogikumvejledning

Med mindre der indgås en lokal arbejdstidsaftale vil tid til at vejlede kandidater være en af de tildelte arbejdsopgaver, hvor den faktuelle arbejdstid til vejledning i nødvendigt/passende omfang er en del af den samlede registrerede arbejdstid. Honoraret for vejledningen er der ikke ændret på.


Pædagogisk faglig koordinator

Der er aftalt en ny stillingskategori, som er en faglig karrierestilling til forskel for de ledende/administrative karrierestillinger. Stillingen aflønnes som pædagogiske ledere på trin 2.

Der er ikke aftalt regler for, hvor mange af disse stillinger der skal oprettes.


 

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: