Konfliktvejledning til medlemmer

 
 
GL’s overenskomster udløber ved udgangen af marts 2013. Opnås der ikke enighed i forbindelse med forhandlingerne, er konflikt en mulighed.

Hvis der bliver konflikt …

GL’s overenskomster udløber ved udgangen af marts 2013. Opnås der ikke enighed i forbindelse med forhandlingerne, er konflikt en mulighed. Konflikt kan iværksættes af arbejdsgiver eller af lønmodtagerparten. Iværksættes konflikten af arbejdsgiver, er der tale om ”lockout”, dvs. at medarbejderne bliver sendt hjem. Iværksættes konflikten af lønmodtagerparten, er der tale om ”strejke”, dvs. at medarbejderne ikke udfører deres arbejde.

Denne vejledning giver svar på en række overordnede problemstillinger, som en konflikt rejser. I tilfælde af konflikt kan du i øvrigt løbende følge med her hjemmesiden, hvor du også kan finde uddybende information i GL’s ”Konflikt ABC”. Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, er du velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller GL's sekretariat.


Ansættelsesforholdet suspenderes
Udgangspunktet er, at ansættelsesforholdet i princippet er suspenderet, mens konflikten løber. Arbejdsgiverens forpligtelse til at betale løn, herunder løn under sygdom og barsel, pension, ATP mv. ophører, når konflikten iværksættes.

Da ansættelsesforholdet er suspenderet, har du ikke ret til at opholde dig på arbejdspladsen eller benytte dennes faciliteter, og arbejdsgiveren kan kræve, at nøgler, computere, mobiltelefoner samt andet udstyr mv., som tilhører arbejdsgiveren, afleveres.

Ferie mv. kan ikke påbegyndes
Hvis du er omfattet af konflikten, kan du ikke gå på ferie, holde særlige feriedage, barns 1. og 2. sygedag eller omsorgsdage, når konflikten er iværksat.

Sygdom
Der skelnes mellem sygdom, som opstår før konflikten, sygdom som indtræffer under en igangværende konflikt, og fortsat sygdom efter konfliktens ophør.

Hvis du er sygemeldt inden konflikten begynder, skal arbejdsgiveren betale løn til det tidspunkt, konflikten træder i kraft. Du skal herefter rette henvendelse til din kommune for at få udbetalt sygedagpenge under sygdommen. GL udbetaler konfliktunderstøttelse i form af opfyldning fra dagpenge til konfliktunderstøttelsesniveauet som for konfliktramte kolleger.

Bliver du sygemeldt efter konfliktens begyndelse, har du hverken ret til løn under sygdom eller sygedagpengeret. Der vil i stedet blive udbetalt normal konfliktunderstøttelse.

Under konflikten
Det forventes, at de konfliktende medlemmer til gengæld for konfliktunderstøttelsen deltager i de aktiviteter og arbejdsopgaver, som GL iværksætter i konfliktperioden.

Medlemmer, der ikke respekterer arbejdsstandsningen eller undlader at følge pålæg fra organisationerne under konflikten, kan forvente at blive sanktioneret, herunder eventuelt ekskluderet.

Konfliktens ophør
Når konflikten ophører, har du pligt til uden unødigt ophold at genoptage arbejdet, og du har krav på at genindtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten.

Hvis du ikke kan genoptage arbejdet pga. sygdom eller lignende, skal du omgående meddele din arbejdsgiver dette efter de regler for sygemelding mv., som gælder på din arbejdsplads for at blive betragtet som genindtrådt med den virkning, at løn eller andre ydelser betales af arbejdsgiveren fra dette tidspunkt.

Konfliktkontingent
For at dække en del af de omkostninger en konflikt medfører – fx udbetaling af konfliktunderstøttelse – har GL mulighed for fra en konflikts start at opkræve et særligt konfliktkontingent.

Du vil modtage nærmere information om størrelsen af konfliktkontingentet fra GL.

Konfliktunderstøttelse
Ved konflikt er du afskåret fra såvel løn som dagpenge, hvorfor GL yder konfliktunderstøttelse til medlemmer.

Størrelsen af konfliktstøtten fastsættes af AC eller GL’s hovedbestyrelse afhængig af, om konflikten er en ”samlet AC-konflikt” eller en ”GL-konflikt”.

Udmeldelse
Efter GL’s love kan udmeldelse af GL ske med 3 måneders varsel. Under en løbende konflikt, hvor foreningen er inddraget, kan udmeldelse kun ske med hovedbestyrelsens samtykke, og et medlem kan ikke ved udmeldelse af foreningen unddrage sig de forpligtelser, der påhviler ham på grund af forhold, der er opstået inden hans udtræden. Udmeldelse kan dog altid ske i forbindelse med stillingsophør.

Uorganiserede
Uorganiserede nyder ikke de organiseredes rettigheder under en konflikt, herunder retten til konfliktunderstøttelse.

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: