Tidsregistrering og merarbejde

 
 

I forbindelse med afslutningen på normperioder på en række skoler 31. december 2013, har der været en række spørgsmål mht. hvorledes lærere dokumenterer merarbejde. Dette notat forholder sig til situationen, hvor der ikke er indgået en lokal arbejdstidsaftale efter reglerne i rammeaftalen af 6. oktober 1999.

De generelle rammer på skoleniveau

Tidsregistrering er udgangspunktet for opgørelsen af arbejdstiden, herunder et evt. merarbejde. Som tillidsrepræsentant skal man sikre sig,

  • at der er etableret et system til tidsregistrering
  • at der er klare retningslinjer for hvorledes det anvendes (herunder specifikationsniveauet)
  • at ledelsen løbende godkender lærernes tidsregistrering, eksempelvis en gang om måneden.

Hvis disse forudsætninger ikke er opfyldt, bør TR kontakte GL's sekretariat.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der i SU fastlægges retningslinjer vedr. den praktiske håndtering af tidsregistrering mv.

Den enkelte lærer

Honoreringen af merarbejde vil normalt kun kunne ske en gang årligt; nemlig hvis det registrerede tidsforbrug overstiger 1.924 årlige timer.

Med tidsregistreringen er der klarhed for både lærer og ledelse mht. omfanget af det præsterede arbejde.

Læreren skal kunne redegøre for, at det præsterede merarbejde "er efter særlig ordre" eller "det er arbejde som har været en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af tjenesten", som overenskomsten formulerer det. Læreren skal kunne forsvare, at det udførte arbejde har været relevant og nødvendigt for at opfylde elevernes retskrav til indhold og omfang af undervisningen eller løsningen af andre pålagte opgaver.

Det er GL's vurdering at med ledelsens løbende godkendelse af tidsregistreringen, er det præsterede arbejde godkendt. En godkendelse af lærerens tidsregistrering kan ikke efterfølgende tilbagekaldes.

Der kan være situationer, hvor læreren skønner, at arbejdet ikke kan udføres inden for det af ledelsen forventede tidsforbrug, eller at pålagt merarbejde tager længere tid end forventet. I disse situationer kan det være hensigtsmæssigt, at lærerne med egne optegnelser kan redegøre mere detaljeret for tidsforbruget på forskellige aktiviteter for herved at kunne dokumentere det præsterede arbejde.

I overenskomsten angives et formelt krav om, at den ansatte, der har haft merarbejde skriftligt skal redegøre for merarbejdet, dets karakter samt tidsforbruget. Hvis skolens ledelse fastholder behovet for en sådan redegørelse, betyder tidsregistreringen og den løbende godkendelse af denne, at redegørelsen kan være ganske kortfattet.

Emner:  
Interessent: