Tid til at tænke på tiden

GL nyhedsbrev
GL nyhedsbrev
Det er afgørende, at alle tager tidsregistreringen alvorligt og bruger den som et styringsværktøj og som basis for en løbende dialog om arbejdsopgaverne – med hinanden og med ledelsen.

​Da GL for nogle år siden gennemførte en undersøgelse af arbejdslivet som gymnasielærer, var lærerne mest tilfredse med det sociale fællesskab, meningen i arbejdet og den sociale støtte og feedback fra kollegerne. Til gengæld led mange under en skæv arbejdsbelastning.
Med tidsregistreringen – som har været obligatorisk siden 1. august 2013, med mindre der er indgået en aftale på skolen om arbejdstiden – har lærerne fået et redskab, som kan defineres som - og bør være - et styringsredskab til at håndtere din og dine kollegers arbejdsbelastning.
Derfor er det helt afgørende, at alle tager tidsregistreringen alvorligt og bruger den som et styringsværktøj og som basis for en løbende dialog om arbejdsopgaverne – med hinanden og med ledelsen.

stones-339254_1280.jpg 

På baggrund af erfaringerne med tidsregistreringen i skoleåret 2013/14, er det relevant at drøfte på GL-møde og i SU, hvad der kan få skoleåret 2014/15 til at fungere godt. Hvordan kan hver lærer sikres en (mere) jævn arbejdsbelastning, og hvordan kan der arbejdes for, at den enkelte lærer har en samlet arbejdsportefølje, som passer til den årlige arbejdstid på 1924 timer? Hvad gør man i tilfælde af merarbejde?

Hvordan er det med tidsregistreringen?

Alle skoler skal etablere et system til tidsregistrering, og den enkelte lærer skal registrere den samlede, præsterede arbejdstid. Ledelsen skal løbende godkende lærernes tidsregistrering, fx en gang om måneden, dels for at få indsigt i lærernes tidsanvendelse, dels for at have en løbende dialog med lærerne om, hvordan tiden anvendes, så lærernes arbejdstid bliver planlagt og gennemført inden for den gennemsnitlige arbejdstid med 37 timer om ugen.
Tidsregistreringen er en nødvendig basis for den løbende dialog mellem ledelse og lærere. Såvel ledelse som lærere har et ansvar for løbende at følge op på, om der er et rimeligt forhold mellem arbejdstid og arbejdsopgaver. Ledelsen skal være lydhør over for, om fordelingen af opgaver er realistisk, men skal også følge op, hvis en lærer ikke anvender arbejdstiden hensigtsmæssigt eller effektivt. Den enkelte lærer skal informere ledelsen, hvis arbejdsopgaverne er for mange eller for få.

Hvordan endte årsopgørelsen for skoleåret 2013/14?

Forhåbentlig endte de fleste læreres arbejdstid inden for de 1924 timer, og de lærere, som har arbejdet mere, burde have fået honoreret deres merarbejde. Hvis du har arbejdet mere end 1924 timer og ikke har fået honoreret dit merarbejde, bør du kontakte din tillidsrepræsentant, alternativt GL's sekretariat. GL vil i løbet af august/september forsøge at danne sig et overblik over, hvilke problemer der er med at få honoreret eventuelt merarbejde og følge op herpå.
Merarbejde skal som udgangspunkt afspadseres. Hvis det ikke er muligt at afspadsere, skal merarbejdet udbetales. Det giver ikke mening at planlægge med afspadsering, hvis arbejdsopgaverne igen forventes at overstige 1924 timer i skoleåret 2014/15.
Skal du afspadsere, er det vigtigt, at du har en 'afspadseringskonto', så din afspadsering bliver konkret. Du bør aftale med ledelsen, at du afspadserer nogle konkrete dage eller uger, så du reelt får afspadseret. GL fraråder, at afspadseringen bare 'lægges i bunden' af tidsregnskabet, for så er risikoen for at afspadseringen bare fordufter, for stor. Kan der ikke afspadseres, skal timerne udbetales.
Moderniseringsstyrelsen har den 25. juni udsendt en vejledning om merarbejde på gymnasieuddannelserne, hvoraf det fremgår, hvordan proceduren er, og hvordan merarbejde honoreres.
Der kan på din skole være aftalt andre procedurer. Ovenstående gælder for de fleste, men er der indgået en aftale mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten, fx om akkorder, flex eller lignende, er det de lokale aftaler, der følges. Spørg tillidsrepræsentanten, hvad der gælder på din skole.

En snak med hovedbestyrelsen?

Har du lyst til at hovedbestyrelsen besøger din skole, så kontakt din tillidsrepræsentant, som vil aftale med sekretariatet. Hovedbestyrelsen besøger igen i efteråret en række skoler for at drøfte arbejdets indhold og arbejdsvilkår med GL's medlemmer. Det er vigtigt for hovedbestyrelsen og sekretariatet at have en tæt og kontinuerlig dialog med medlemmerne, så dine og dine kollegers interesser varetages bedst muligt. Vi besøger derfor gerne din skole, hvis I ønsker det!

Emner: Overenskomst; OK13
Interessent: