Sygdom og andet lovligt forfald

 
 
Gymnasielærere er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om, at månedslønnede ikke-funktionærer får fuld løn under sygdom.

Gymnasielærere er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om, at månedslønnede ikke-funktionærer får fuld løn under sygdom.

Den arbejdstid, der skulle være leveret i sygdomsperioden, medregnes i registreringen af arbejdstiden. Som tidligere er læreren forpligtet til at følge arbejdspladsens retningslinjer for, hvorledes sygemeldingen meddeles skolen.

Hvis der på skolen er udarbejdet en mødeplan, der konkret angiver, hvorledes årsnormens 1924 timer er fordelt på den enkelte dage, medregnes det planlagte timetal for fraværsdage pga. sygdom mv.

Et eksempel kan være en skole, hvor lærerne ifølge mødeplanen skal være til stede 8 timer pr. dag i 42 uger, mens der ikke registreres arbejdstid i uge 42, uge 7, dagene mellem jul og nytår samt de 3 dage i påskeugen. Ved sygdom i hele uge 41 medregnes i dette tilfælde 40 timer, mens der ved sygdom i uge 42 ikke medregnes timer.

Hvis der ikke er fastlagt en fuldstændig mødeplan, medregnes 7,4 time pr. dag for dage, hvor læreren har meldt sig syg, er på barsel, har barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage mv. Det er ikke afgørende, om læreren den pågældende dag skulle møde på skolen, skulle arbejdet andetsteds (fx ved censur) eller arbejde hjemme.

For deltidsansatte medregnes sygdomsperioden forholdsmæssigt. For en lærer, der er ansat i en halvtidsstilling, medregnes således 3,7 timer pr. dag.

I et tidsregistreringssystem vil opgaver, der er flyttet pga. sygdom mv., indgå i tidsregistreringen på det tidspunkt, hvor de rent faktisk løses.

Hvis der er aftalt/pålagt afspadsering af merarbejde fra det foregående år på konkrete dage, har den ansatte, der bliver syg før arbejdstids begyndelse den dag, afspadseringen skulle være påbegyndt, ret til erstatningsfrihed.

Hvis der gives flere afspadseringsdage i sammenhæng, betragtes dagene som et sammenhængende hele, dvs. at afspadseringen kun suspenderes, hvis sygdommen ind-træder før normal arbejdstids begyndelse på første afspadseringsdag.

Hvis der indgås en lokal arbejdstidsaftale, bør der i aftalen tages stilling til, hvorledes sygdom og evt. flyttede aktiviteter medregnes i arbejdstiden.

Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog
Interessent: