Samarbejdsaftale 2013

 
 
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2013 har CFU og Finansministeriet forhandlet en ny samarbejdsaftale for de statslige arbejdspladser.

​Denne side opdateres ikke. Se denne side i stedet

Med aftalen har parterne været enige om at vise, at man ønsker et konstruktivt og løsningsorienteret lokalt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Man ser et godt samarbejde som en afgørende faktor for velfungerende arbejdspladser.

Moderniseringsstyrelsen har således i arbejdet med udviklingen af den nye SU-aftale haft som forudsætning, at medarbejdernes input kan og skal opfattes som merværdi. Ændringen af aftalen skal ses som naturlig følge af, at mere og mere bliver decentraliseret, og derfor skal SU-aftalen være mere fleksibel. Der er forskel på de spørgsmål, SU skal diskutere på DSB's centralværksted og på et gymnasium.

Den helt centrale paragraf i aftalen er §3, stk. 1, hvoraf det fremgår, at der er informationspligt og dermed også ret til at drøfte alt i SU, der vedrører arbejdspladsens forhold.​

De væsentligste ændringer i samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalens formål (§1) og rammen for samarbejdsudvalgenes arbejde (§2) er begge blevet præciseret. Parterne ønsker hermed at understrege, at både ledelse og medarbejdere har et fælles ansvar for at opnå gode arbejdspladser gennem et lokalt, velfungerende samarbejde.

Et centralt omdrejningspunkt i den nye aftale er ændringen af den tidligere §5, Særlige arbejdsområder for samarbejdsudvalget. Disse særlige arbejdsområder er nu blevet delt op i to forskellige paragraffer (bl.a. for at implementere en række EU-direktiver):

Ny §4: Indeholder en række opgaver, hvor samarbejdsudvalgene lokalt skal vurdere, hvilke opgaver der er relevante på den pågældende institution.

Ny §5: Indeholder en række særlige opgaver, som alle samarbejdsudvalg skal beskæftige sig med.

Skoler, der har sammenlagt samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, vil også i fremtiden have hjemmel hertil, jf. §8, Lokale aftaler om organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Den tidligere §7 om MIO (Lokale aftaler om udvidelse af medarbejderindflydelse, MIO) er ophævet, men der er fortsat mulighed for lokalt at aftale en tilsvarende konstruktion, så ændringen har ingen konsekvenser.

Brug den nye aftale

GL's sekretariat har fået spørgsmålet om, hvorvidt de færre "skal-emner" betyder, at  aftalen har mindre betydning. Jævnfør intentionerne med aftalerne er det på ingen måde hensigten, at den nye aftale skal medføre færre drøftelser eller retningslinjer i SU. Det har således ikke været intentionen med aftalen, at fx personalepolitik ikke også fremadrettet skal drøftes i SU. Om man kan blive enige om retningslinjer, må vurderes konkret – men drøftes det kan den.

Alle institutioner skal inden 1. august 2013 have etableret et system til registrering af lærernes arbejdstid. Det vil fx være helt naturligt i SU at drøfte, hvordan man vil gribe tidsregistreringen an, så man i SU får aftalt en handleplan for, hvordan man vil anvende tidsregistrering på den enkelte skole.

Generelt er indførelsen af en ny overenskomst så omfattende en forandringsproces på skolen, at det vil være relevant at drøfte og lave handleplaner for, hvordan man vil gribe forandringsprocessen an.

I SU vil det være relevant at henlede ledelsens opmærksomhed på, at hvis man ønsker en vellykket forandringsproces på skolen, er en god dialog og kommunikation mellem ledelse og lærere og en reel involvering  af medarbejderne altafgørende. Endvidere kan en forandringsproces betyde, at medarbejderne har behov for efteruddannelse og støtte. Dette er centrale drøftelsespunkter for SU.

Se Arbejdsmiljørådets nye pjece med anbefalinger. Bemærk at Moderniseringsstyrelsen også er medudgiver. ​

Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog
Interessent: