Introduktion til OK13-arbejdstid

 
 
OK13-resultatet betyder, at der på gymnasieuddannelserne skal indføres et nyt arbejdstidssystem pr. 1. august 2013.

OK13-resultatet betyder, at der på både det almengymnasiale område (stx og hf) og det erhvervsgymnasiale område (hhx og htx) skal indføres et nyt arbejdstidssystem pr. 1. august 2013.

I fremtiden vil der således være ensartede arbejdstidsvilkår for alle gymnasielærere. De nuværende arbejdstidsaftaler erstattes pr. 1. august 2013 af en ny model, der ligger tæt op af arbejdstidsreglerne for akademikere generelt, og især de regler der gælder for erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Arbejdstiden

En gymnasielærer har således fortsat - ligesom alle andre på det danske arbejdsmarked - en årlig arbejdstid på 1924 timer inkl. 5 ugers ferie og søgne-/helligdage. Lærerne har fortsat ret til at afholde 5 feriefridage.
Arbejdstiden beregnes fortsat som en årsnorm.

Arbejdstiden svarer til gennemsnitlig 37 timer om ugen. I denne formulering ligger, at arbejdstiden i den enkelte uge ikke behøver at være 37 timer. Den kan svinge fra uge til uge, fra måned til måned, fra det ene semester til det andet. En gymnasielærer tilrettelægger som udgangspunkt stadig selv en væsentlig del af sin arbejdstid (individuel forberedelse, rettetid mv.).  Det betyder, at arbejde ud over 37 timer om ugen, af den enkelte lærer kan udlignes med mindre arbejde i andre uger.

Gymnasielærere har ikke hidtil været, og vil heller ikke i fremtiden være ansat uden højeste arbejdstid.

Det er derfor afgørende, at der rent faktisk sker en opgørelse af lærernes arbejdstid, både af hensyn til den ansatte som sikring mod overudnyttelse af dennes arbejdskraft, men også af hensyn til arbejdsgiveren med henblik på at denne kan se, at der er udført arbejde i forhold til hvad der er betalt for.

Når arbejdstiden ikke opgøres for fx rektorer og vicerektorer, skyldes det, at de er ansat uden højeste arbejdstid. Derfor er der ingen grund til at opgøre arbejdstiden for disse grupper.

Hidtil har den årlige netto fuldtidsarbejdsforpligtelse på stx/hf været defineret til 1680 timer. I fremtiden vil nettoarbejdsforpligtelsen - ligesom på erhvervsgymnasierne - afhænge af den faktiske placering af 'skæve' helligdage. De fleste år vil forpligtelsen være 1672 timer, men kan, når 1. juledag ligger på en lørdag, komme op på 1694 timer.

Opgørelse af arbejdstiden

Hidtil er arbejdstiden opgjort ved, at der har været aftalt en række akkorder dækkende alle arbejdsopgaver.

Opgørelse af arbejdstiden vil i fremtiden ske ved en registrering af den faktiske arbejdstid, hvis ikke der indgås en lokal aftale mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.

Registrering af arbejdstiden

I det nuværende arbejdstidssystem sammensættes den årlige arbejdstid typisk af en række små og store timetal – hovedsageligt akkorder, der er fastsat centralt i overenskomsten eller lokalt mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen. Der kan fx være afsat 300 timer til at undervise en 2.g i dansk, 5 timer til vejledning og retning af en større skriftlig opgave osv. Eventuelt indregnes den medgåede tid til øvrige opgaver, fx deltagelse i møder. Den samlede årsopgørelse, består således af en række små og store timetal.

I det nye arbejdstidssystem er udgangspunktet, at den faktiske arbejdstid registreres. Skolerne er forpligtet til at etablere et system, hvor læreren løbende kan registrere sin arbejdstid.

En måde kan være, at den enkelte lærer via en app på mobiltelefonen tjekker ind ved ankomst til skolen og ud, når skolen forlades. Arbejdes der andre steder, fx hjemme, registreres denne arbejdstid på samme måde. Der vil altså ikke være behov for at holde styr på, hvor lang tid et møde varer, den enkelte SRP-opgave tager at vejlede og rette etc. Det er alene den samlede præsterede arbejdstid, der skal være styr på.

Der er således tale om en fundamentalt anderledes måde at afgrænse arbejdstiden end i det hidtidige system. Parterne er enige om at den daglige arbejdstid på arbejdspladsen skal foregå i sammenhæng.

Grundprincippet er således fremover, at arbejdstiden er den tid, man er på arbejdspladsen fra man kommer om morgenen til man går hjem om eftermiddagen. Det betyder, at også mellemtimer og frikvarterer er arbejdstid. Desuden kan der - ligesom på mange andre akademikerarbejdspladser - aftales hjemmearbejdsdage.

Læs mere om tidsregistrering

Lokale arbejdstidsaftaler

I det nye system kan der indgås lokale arbejdstidsaftaler mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.

Læs mere om indgåelse af lokale aftaler

Tilstedeværelse eller arbejde hjemme?

I dag kan ledelsen bestemme, at al arbejdstid skal foregå på skolen. Med et nyt arbejdstidssystem foregår alt arbejde på arbejdspladsen – man har 'ret og pligt' til at være til stede på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten eller den enkelte lærer kan aftale med ledelsen, at der – fx som nu - kan arbejdes hjemme, hvis det giver mening. Mange skoleledelser vil formodentlig fortsat foretrække, at en del forberedelsesarbejde forgår på lærerens hjemmearbejdsplads af hensyn til antallet af arbejdspladser på skolen.

Læs mere om tilstedeværelse og arbejdspladser

Overarbejde

Merarbejde (overarbejde) aflønnes på samme måde som for andre akademikere i staten. Merarbejde skal så vidt muligt afspadseres. Dette sker med et tillæg på 50 %. Hvis afspadsering ikke kan finde sted, sker der i stedet udbetaling med et tillæg på 50 %.

Læs mere om merarbejde

Aldersreduktion

Aldersreduktionen udfases. For lærere, der senest den 31. marts 2013 er fyldt 58 år, vil aldersreduktionen være en mulighed ved alder 60. Aldersreduktionen udgør for disse lærere fortsat 175 timer om året. For yngre lærere bortfalder ordningen.

Stillingsbetegnelsen lektor

I de nuværende overenskomster opnår lærere titlen lektor på forskellige tidspunkter alt efter hvilket område man er ansat på. Fremover bliver alle gymnasielærere lektorer, når de kommer på sluttrin i lønskalaen, dvs. typisk efter 5 års ansættelse.

Pædagogikumvejledning

Med mindre der indgås en lokal arbejdstidsaftale vil tid til at vejlede kandidater være en af de tildelte arbejdsopgaver, hvor den faktuelle arbejdstid til vejledning i nødvendigt/passende omfang er en del af den samlede registrerede arbejdstid. Honoraret for vejledningen er der ikke ændret på.

Pædagogisk faglig koordinator

Der er aftalt en ny stillingskategori, som er en faglig karrierestilling til forskel for de ledende/administrative karrierestillinger. Stillingen aflønnes som pædagogiske ledere på trin 2. Der er ikke aftalt regler for, hvor mange af disse stillinger der skal oprettes.

Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog
Interessent: