Eksamen og årsafslutning

GL nyhedsbrev
 
​Alt eksamensarbejde ved mundtlig eksamen skal tidsregistreres som alt andet arbejde i løbet af skoleåret, med mindre der på skolen er indgået en aftale/forståelse om arbejdstiden, der også dækker eksamen. Der eksisterer ikke længere centralt fastsatte akkorder for eksamen.

​​​Alt eksamensarbejde ved mundtlig eksamen skal tidsregistreres som alt andet arbejde i løbet af skoleåret, med mindre der på skolen er indgået en aftale/forståelse om arbejdstiden, der også dækker eksamen. Der eksisterer ikke længere centralt fastsatte akkorder for eksamen.

 

Årsafslutningen nærmer sig, og intentionen i overenskomsten er, at den enkelte lærer inkl. ferie og fridage skal arbejde 1924 timer.

Her kan du læse om:

Årsafslutning

Eksamen

Årsafslutning

Arbejdstiden resten af skoleåret

Den enkelte lærer bør pr. 31. juli 'ramme' 1924 timer inkl. ferier, fridage og helligdage. Med mindre der er en anden periodisering af normperioden, skal lærernes eventuelle merarbejde således opgøres og indberettes senest pr. 31. juli.

Pr. 20. maj 2014 er arbejdstiden siden 1. august 2013 ca. 1550 timer. Der er forskel på, hvor meget ferie man holder på den enkelte skole, men af grafikken nedenfor kan du se, hvor meget arbejdstid der er i resten af året, hvis du skal holde 3 ugers ferie, 4 uger eller hele juli måned.

Ideelt set er der 20. maj registreret ca. 1550 arbejdstimer. Antal arbejdstimer tilbage er afhængig af antal feriedage:

         264 arbejdstimer tilbage

3 ugers ferie

         227 arbejdstimer tilbage

4 ugers ferie

         205 arbejdstimer tilbage

Ferie hele juli, 23 dage

 

Den resterende arbejdstid (205-264 arbejdstimer) kan bruges til resterende undervisning, opgaver i forbindelse med eksamen, planlægning af det kommende skoleår og til at 'flexe', afspadsere eller afholde særlige feriedage.

Hvis du har registreret mere end de ca. 1550 timer, bør du kontakte din ledelse, så din arbejdsmængde kan justeres, og du kan ramme de 1924 timer. Ledelsen har pligt til at tage stilling til, hvad der skal ske med de timer, du har arbejdet mere. Det kan være, at ledelsen har planlagt, at du skal 'flexe' i eksamensperioden e.l. Alternativt er der mulighed for at få det godkendt som merarbejde.

EKSEMPEL 1 - mere end 1550 timer og 'flex' i eksamensperioden

En lærer har pr. 20. maj tidsregistreret 1624 timer. Her er det aftalt mellem læreren og ledelsen, at der to gange 'flexes' en uge i løbet af eksamensperioden, hvor læreren registrerer 0 timers arbejde. Dermed kommer lærerens årlige arbejdstid til at passe med 1924 timer. Læreren havde sendt en mail til ledelsen om, at hun nu havde arbejdet så og så mange timer, og spurgt om, hvordan hun skulle forholde sig til arbejdsopgaverne resten af året. Ledelsen meldte tilbage, at hun kunne 'flexe' to uger i eksamensperioden, fordi hun ikke var planlagt med så meget eksamen.

For perioden 1.8.2013-20.5.2014 er der registreret 1624 timer. Eksempel på arbejdstiden resten af skoleåret:

0 timer registreres75 timers arbejde tidsregistreres0 timer registreres78 timers arbejde tidsregistreres4 ugers ferie
1 uges 'flex' 1 uges 'flex'  

Hvis en lærer har haft overført afspadsering fra skoleåret 2012/2013, som endnu ikke er afviklet, skal læreren registrere 7,4 timer pr. afviklet afspadseringsdag og så nedskrive timerne i afspadseringsregnskabet. Hvis det ikke er muligt at få nedbragt overført afspadsering, vil det skulle afregnes ved skoleårets afslutning.

EKSEMPEL 2 - mindre end 1550 timer, plus 111 timers afspadsering

En lærer har pr. 20. maj tidsregistreret 1520 timer. Da han havde overarbejde i skoleåret 2012/2013, har han et afspadseringsregnskab, der viser, at han har 111 timer, der endnu ikke er afviklet. Disse timer er aftalt med ledelsen afspadseres som 3 samlede uger i eksamensperioden og primo juli. Alt i alt når denne lærer inkl. afspadseringen at have 1640 timers arbejde (1520 + 120 timer), 111 timers afspadsering og 4 ugers ferie (148 timer), og han lander således pr. 31. juli 2014 på 1899 timer. Da der ikke jf. OK13 overføres undertid fra et skoleår til det næste – med mindre det lokalt er aftalt på skolen – har det ingen følger, at læreren ender med et timetal under 1924 timer.

For perioden 1.8.2013-20.5.2014 er der registreret 1520 timer. 111 timers overtid fra sidste skoleår afspadseres ifølge aftale med ledelsen. Eksempel på arbejdstiden resten af skoleåret:

120 timers arbejde tidsregistreres15 dage á 7,4 timers afspadsering = 111 timer tidsregistreres4 ugers ferie

Hvis der er mere end 1924 timers godkendt, tidsregistreret arbejde pr. 31. juli 2014

Hvis den enkelte lærer pr. 31. juli 2014 har arbejdet mere end 1924 timer, og ledelsen løbende har godkendt tidsregistreringen og dermed det præsterede arbejde, er der tale om arbejde, der skal håndteres efter overenskomstens bestemmelser om merarbejde. Det kan være merarbejde, som enten skal afspadseres i det kommende skoleår eller udbetales, hvis der ikke er mulighed for at afspadsere.

EKSEMPEL 3 - mere end 1550 timer, merarbejde

En lærer har pr. 20. maj løbende fået godkendt tidsregistreret arbejde med i alt 1650 timer. Han har eksaminer, så der frem til 1. juli tidsregistreres 200 timers arbejde. Han skal afvikle 4 ugers ferie. Alt i alt vil denne lærer pr. 31. juli 2014 have en årsopgørelse, der viser, at han har i alt 1998 timer. Han har således merarbejde, som skal afspadseres med faktor 1,5 i skoleåret 2014/2015 eller udbetales, hvis det ikke vil være muligt at afspadsere timerne.

For perioden 1.8.2013-20.5.2014 er der registreret 1650 timer. Eksempel på arbejdstiden resten af skoleåret:

200 timers arbejde tidsregistreres4 ugers ferie

 

Den enkelte lærer skal ikke indgå aftaler med ledelsen om, at kun en del af merarbejdet honoreres. Det er vigtigt, at du inddrager tillidsrepræsentanten eller GL's sekretariat, hvis ledelsen kun vil honorere dele af dit merarbejde.

Regner I ud fra 1680 timer?

Nogle skoler har valgt fortsat at regne ud fra 1680 timer (altså det gamle nettotimetal, som var ekskl. ferier og fridage).

Hvis I regner med 1680 timer, optælles den resterende arbejdstid for indeværende skoleår ved konkret at tælle, hvor mange arbejdsdage der er tilbage – altså alle hverdage ekskl. helligdagene – indtil ferien begynder. I juni måned er der 20 arbejdsdage, hvis Grundlovsdag ikke regnes for en fridag, og der er 8 dage tilbage i maj fra den 20.-31. maj. Afhængigt af hvornår I begynder ferien, skal dage i begyndelsen af juli også tælles med. Det samlede antal resterende arbejdsdage ganges med 7,4, så har I det antal timer, der ideelt mangler at registreres arbejde i.

 

Eksamen

Registrering af arbejdstid i forbindelse med eksamen

Eksamen skal som alt andet arbejde tidsregistreres, med mindre andet er aftalt på skolen.

For eksaminator

Forberedelse af eksamination: Tal med ledelsen om dine og ledelsens forventninger til kvalitetsniveauet i eksamensspørgsmål, ikke mindst ud fra de konkrete krav der er i bekendtgørelserne, da kravene varierer betragteligt. Såfremt det viser sig, at det faktiske tidsforbrug vil overstige ledelsens forventninger, bør man hurtigst muligt henvende sig til ledelsen for på at få anvisninger om, hvad der skal ske.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er rektor, som har det pædagogiske ansvar på skolen, og derfor i sidste ende også for de eksamensspørgsmål med materiale osv., som bliver sendt til censor.
Det kan være, at rektor ønsker ressourcerne prioriteret således, at hun kan acceptere mindre gennemarbejdede spørgsmål og bilagsmateriale end læreren egentlig synes, men da det er rektors beslutning, skal hun have mulighed for at tage beslutningen. Man kan overveje at henlægge arbejdet med at producere eksamensspørgsmål til skolen, så spørgsmål om hvor meget arbejde eksamensspørgsmål kræver, kan undgås.

Afvikling af eksamen: Selve eksamensdagen tidsregistreres fra start, hvilket vel er lidt før den første elev trækker og til man har afleveret karakterprotokollen på kontoret.

For censor

Forberedelse af censur: Den forbrugte tid på forberedelsen skal tidsregistreres. Igen kan det være hensigtsmæssigt, at der forinden er klarhed om forventningsniveauet til kvalitetsniveauet i censuren, så der er en fælles forståelse for, hvor grundigt – hvor meget tid – ledelse som lærer forventer, der går med at forberede censuren.

Censorater uden overnatning: Udgangspunktet er, at der registreres, fra man tager hjemmefra til man kommer hjem. Selvfølgelig kan der være situationer, hvor man undervejs holder en længere pause, som ikke indgår ikke i arbejdstiden. Der kan opstå diskussioner om, hvorvidt den daglige transporttid til arbejdspladsen skal fratrækkes. Se mere om censorrejser

Censorater med overnatning: Når der er behov for at overnatte under censur, regnes arbejdstiden med rejsetid til hotel/eksamensskole, censuren ligesom eksamensdage (se afvikling af eksamen ovenfor), og rejsetid fra skole og hjem. Der skelnes i overenskomsten mellem rejsetiden og den øvrige tid, der anvendes. Rejsetiden kan højst medregnes med 13 timer pr. rejsedøgn.

Skriftlig censur: Skriftlig censur er ikke en del af ansættelsen, men en arbejdsopgave, læreren udfører for Undervisningsministeriet. Skriftlig censur skal således ikke tidsregistreres, men udføres uden for tjenesten. Hvis læreren har arbejdet mere end de ca. 1540 timer ved eksamensperiodens begyndelse, vil det være hensigtsmæssigt at aftale, at der kan 'flexes', så der er tid til at udføre den skriftlige censur.

 

Særligt for TR:

Afklaringer med ledelsen inden eksamen

Den enkelte lærer og ledelsen kan have vidt forskellige forventninger til, hvor lang tid det vil tage at forberede eksamensspørgsmål og censur. Det er som bekendt rektor, der har det overordnede pædagogiske ansvar for eksamen, men den enkelte lærer der står over for de nervøse eksaminander og gerne vil have, at eleverne både klarer sig godt og bliver retfærdigt behandlet, hvilket forudsætter gennemarbejdet eksamensmateriale. Hovedbestyrelsen anbefaler derfor, at du som TR inden eksamen begynder, afklarer med ledelsen, hvad forventningsniveauet er, og at du opfordrer ledelsen til at have klare udmeldinger, så den enkelte lærer ikke oplever at komme i klemme.

GL-møde

Formanden har på hovedkonferencen opfordret til, at du som TR indkalder til et GL-møde, inden eksamen begynder. På mødet kan drøftes, hvordan lærerne skal forholde sig til eksamensarbejdet og tidsregistrering i eksamensperioden, afvikling af flextid etc. Endvidere vil det være relevant at drøfte ledelsens udmeldinger i forhold til, hvordan lærerne skal håndtere arbejdstiden og arbejdsmængden i forbindelse med eksamen. Her vil det særligt være relevant at huske på, at det er ledelsen, der har det overordnede pædagogiske ansvar, og at det ikke er en individuel opgave at sætte kvalitetsniveauet for eksamensafvikling. Det kan være relevant, at faggrupperne drøfter, hvordan man konkret udmønter ledelsens udmeldinger.

 

Læs mere

Du kan læse mere om

Censorrejser

Dialog mellem lærer og leder om arbejdstid.

Merarbejde.

Tidsregistrering og merarbejde.

Afspadsering og 'flex'.

Emner: OK13; Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant