Dialogen mellem leder og lærer om opgaveporteføljen, tidsregistreringen mv.

Anbefalinger
 
Denne vejledning giver et par gode råd og eksempler til, hvordan dialogen kan håndteres i indeværende skoleår – samt hvordan man ved planlægningen af skoleåret 2014/ 2015 kan håndtere planlægningen af lærernes arbejde.

​​Med OK 13 er der opstået en ny virkelighed på langt de fleste skoler. Akkordsystemet er forsvundet – dvs. den faste standard for tidsforbruget for de enkelte arbejdsopgaver er pr. 1. august 2013 ophørt med at eksistere.

Den største udfordring med den nye virkelighed er, at der ikke er nogen, der reelt set ved, hvor lang tid de enkelte opgaver tager for den enkelte lærer. Ved tildelingen af opgaver for skoleåret 2013/ 2014 er der derfor på den enkelte skole af ledelsen foretaget et skøn over, hvor mange opgaver den enkelte lærer skal tildeles for at have arbejdsopgaver nok i forhold til sin ansættelsesgrad.

Som ved overgangen til alt muligt andet nyt er der helt naturligt en stor usikkerhed for, hvorvidt man har ramt rigtigt i forhold til den enkelte lærers arbejdsopgaver. Tidsregistreringen vil derfor vise, hvordan opgavetildelingen reelt passer ift. 1924 timer.

For at sikre en fornuftig planlægning, et godt arbejdsmiljø samt den bedst mulige undervisning – er det vigtigt, at der på den enkelte skole er en god dialog mellem ledelse, lærere og tillidsrepræsentanten (TR) om opgaveporteføljen, tidsregistreringen mv.

Erfaringen de første par måneder med den nye overenskomst har vist, at der på rigtig mange skoler er en del vanskeligheder med at håndtere de nye bestemmelser.

Som konkrete eksempler kan nævnes:

 • En lærer har efter en måned registreret 40 timer mere end ledelsen egentlig havde forventet – og får ved en opfølgningssamtale besked om at arbejde smartere
 • En lærer beder om at få frataget opgaver, fordi hun oplever, at hun med den tildelte opgaveportefølje er ved at gå ned med stress – ved opfølgningssamtalen får hun den besked, at ledelsen ikke mener, det er et problem – og at hun derfor enten må deltidssygemelde sig eller gå ned i tid
 • Ledelsen meddeler, at der med den nye overenskomst ikke vil være merarbejde – og at lærerne med den tildelte opgaveportefølje vil ramme 1924 timer – evt. registreret merarbejde vil derfor ikke kunne godkendes.

Denne vejledning giver et par gode råd og eksempler til, hvordan dialogen kan håndteres i indeværende skoleår – samt hvordan man ved planlægningen af skoleåret 2014/ 2015 kan håndtere planlægningen af lærernes arbejde.

Rammerne for samtalen

 • For de fleste lærere vil det være helt nyt at skulle i dialog med ledelsen om, hvordan de arbejder – det vil derfor være naturligt, at man på den enkelte skole må finde gode rammer for samtalens form og indhold. Dvs. at man har haft en dialog omkring forventninger og indhold
 • Der er ikke tale om en tjenstlig samtale – men hvis man er usikker, kan det være fornuftigt at tage TR med til samtalen
 • Det vil være hensigtsmæssigt, hvis man på den enkelte skole i forhold til omfanget af tidsregistreringen, at der inden samtalen ligger procedure og mulige tiltag i tilfælde af, at læreren mener at have vanskeligt ved at nå arbejdet inden for normal arbejdstid. På den enkelte skole bør man have en pædagogisk drøftelse af, hvad det kan betyde for undervisningens kvalitet og elevernes retssikkerhed. Evt. tiltag kunne være
  • En klasse/ hold overtages af en anden lærer
  • Øvrige opgaver nedjusteres
  • Enkelte isolerede undervisningsforløb overtages af en anden lærer
  • Skriftlige opgavesæt overtages af en anden lærer
  • Allerede planlagte undervisningsforløb overtages af en anden lærer
  • Undervisningen overtages midlertidigt af en anden lærer
  • Udskydning/flytning af undervisning til et andet tidspunkt på året.             
 • Det er vigtigt at være opmærksom på at sikre sig, at den registrerede tid bliver godkendt af ledelsen – det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis der på den enkelte skole er fastsat/aftalt en godkendelsesprocedure
 • Det vil ikke være en holdbar løsning, at den enkelte lærer enten går ned i tid eller bliver deltids stresssygemeldt – hvis opgaveporteføljen opleves for stor. Hvis der er tale om stress, kan en deltidssygemelding være en god ide på kort sigt; men der skal selvfølgelig også findes en mere permanent løsning.
 • Det vil være en god idé, at TR tager initiativ til i SU, at skolens personalepolitik justeres – så der her ligger en klar politik for, hvordan der følges op på tidsregistrering, begyndende stress, opgaveportefølje mv.

Selve samtalen

 • Det er vigtigt at være forberedt på at kunne gøre rede for ens tidsforbrug
 • Vurder om arbejdsopgaverne passer med den arbejdstid der gennemsnitlig er til rådighed?
 • Overvej om arbejdsopgaverne kan tilrettelægges anderledes.
 • Hvis der efter ledelsens vurdering er registeret for meget arbejdstid – bør ledelsen give anvisninger om, hvordan arbejdsbelastningen nedbringes – fasthold dette.
 • Det vil være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes et referat, som både lærer og leder er enige om. Dette vil gøre en evt. opfølgning nemmere. 

Planlægning af skoleåret 2014/2015

 • SU vil være et naturligt forum for dette arbejde
 • Et vigtigt element vil være at drøfte, hvorvidt skolens personalepolitik er opdateret i forhold den nye overenskomst.
 • Det kan være fornuftigt, at der i SU bliver enighed omkring de overordnede retningslinjer for planlægningen af lærernes arbejde – eksempelvis kan følgende elementer indgå:
  • Drøfte hvad der er det fælles formål for arbejdet på skolen – og herunder hvad der skal til for, at det bliver en del af hverdagen at tale om det fælles formål
  • SU drøfter de overordnede principper for time-/ fagfordeling og tilstedeværelse
  • På baggrund af de overordnede drøftelser sker den nærmere fastsættelse af den enkelte lærers opgaveportefølje i samarbejde mellem ledelsen og den enkelte lærer
  • Opgaverne bør fordeles – så der er en så jævn arbejdsbelastning som muligt. Det vil være hensigtsmæssigt, at man også drøfter, hvordan en jævn arbejdsbelastning sikres bedst muligt
  • Der skal være et hensigtsmæssigt forhold mellem de tildelte opgaver og den kapacitet, den enkelte lærer har til rådighed for at varetage det tillagte arbejde
  • Skolens ledelse udarbejder en opgaveoversigt for den enkelte lærer, hvor også planlagt efteruddannelse bør indgå – oversigten bør være udarbejdet senest ultimo maj
  • Der vil løbende være opfølgning på lærernes opgaveportefølje, 3 – 4 gange om året. I september/ oktober vil de første opfølgningssamtaler blive afholdt – både ledelse og den enkelte lærer kan bede om en dialogsamtale

Dialogsamtalens hovedformål kan være at drøfte, hvorvidt de arbejdsopgaver den enkelte lærer har fået tildelt – svarer til den kapacitet den enkelte lærer har.

Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog
Interessent: Tillidsrepræsentant; Leder

Information som kun TR kan se

GL-notat om lokale retningslinjer publiceret d. 7. januar 2015:
Årshjul for opgavefordeling og tidsregistrering - inspirationspapir