Den nye TR-rolle

 
 
Tillidsrepræsentanten skal både udfylde rollen som aftalepart og være interessevaretager med afsæt i det enkelte medlems interesse.

Med den nye overenskomst vil TR-arbejdet indeholde nye aspekter. Tillidsrepræsentanten skal nu både udfylde den rolle, som er velkendt, nemlig evt. indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler og - afhængig af i hvor høj grad dette lykkes - interessevaretagelse med afsæt i det enkelte medlems interesse.

Tillidsrepræsentantens rolle vil dermed være en anden.  En række eksempler på dette kan være:

  • Hvordan skal proceduren vedr. time-/fagfordelingen være, hvis der ikke er aftalt akkorder?
  • Hvilken rolle skal TR have i planlægningsfasen?
  • Hvordan sikres den enkelte lærer en rimelig arbejdsbelastning allerede i planlægningsfasen, når det alene er ledelsens skøn, der ligger til grund for opgavetildelingen?
  • Hvad kan TR gøre, hvis en lærer skønner ikke at kunne klare de opgaver, som vedkommende har fået tildelt? 
  • Hvilken rolle har tillidsrepræsentanten, når det måske viser sig, at en kollega ikke kan nå sine arbejdsopgaver?
  • Hvilke procedurer kan evt. afhjælpe, at dette problem opstår?
  • Hvordan sikres, at opgavefordelingen bliver retfærdig?

Ønsker skolens ledelse ikke at indgå lokale arbejdstidsaftaler, betyder det med andre ord ikke, at de problemstillinger, som løses ved kollektive aftaler, forsvinder. Disse skal nu løftes i forhold til den enkelte lærer, samtidig med at TR ikke mister fokus på kolle-gernes tarv. Dette kan i høj grad ske ved at indgå procesaftaler, som løser de oven for opstillede problemstillinger.

Hvis, eller når, der sker en forskydning i TR-arbejdet fra aftale om arbejdstid til bestemte opgaver til generelle arbejdsforhold og psykisk arbejdsmiljø, vil der ske en forskydning mellem aftalesystemet og samarbejdssystemet. Derfor vil SU-/MIO-samarbejdet sandsynligvis få en mere central rolle.

Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog
Interessent: