Årsopgørelsen juli 2013

 
 
Med virkning fra 1. august 2013 er overenskomstens regler om overtidsbetaling, afspadsering og tilspadsering bortfaldet.

Med virkning fra 1. august 2013 er overenskomstens regler om overtidsbetaling, afspadsering og tilspadsering bortfaldet.

For skoleåret 2012/2013 skal der for sidste gang laves en årsopgørelse efter de hidtil gældende bestemmelser, se dog også afsnit om eksamensafregning.

Overtimer fra skoleåret 2012/2013 skal opgøres og udbetales. Hvis der er undertimer, skal der ikke foretages yderligere.

Skolens ledelse, den enkelte lærer og tillidsrepræsentant kan aftale, at de opgjorte overtimer helt eller delvist kan overføres til afspadsering i det følgende skoleår (normperiode). I forbindelse med sådanne aftaler bør det sikres, at der reelt bliver tale om afspadsering af de overførte timer. Dette kan eventuelt sikres ved, at det aftales, at alle timer ud over 1924 ved normperiodens opgørelse i 2014 anses som merarbejde, der skal honoreres.

Fryseraftaler
Aftaler om indefrosne overtimer (fryseraftaler) må generelt anses for at være opsagt og bortfaldet pr. 1. august 2013, og de opsparede timer skal udbetales. Såfremt både ledelse og den ansatte ønsker det, kan der dog også her indgås aftale om hel eller delvis videreførelse af ordningen.

GL's sekretariat bør kontaktes, hvis skolen ikke - imod lærernes ønsker - vil opgøre og udbetale optjente og opsparede overtimer.

Særlig regel for 60+ årige
Lærere, som får tillagt 175 timer årligt, har ikke mulighed for at få udbetalt eventuelle overtimer; Timerne overføres derfor 1:1 til afspadsering i det kommende år.

Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog
Interessent: