Pædagogikum

Hvad gør jeg
 
Det kræver både teoretiske og praktiske værktøjer at blive klædt på til jobbet som gymnasielærer. Derfor skal universitetsuddannelsen suppleres med pædagogikum, når du bliver fastansat som gymnasielærer. Med pædagogikum får du undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det første år som fastansat gymnasielærer skal du i pædagogikum.

At undervise er i sig selv et fag. Det kræver både teoretiske og praktiske værktøjer at blive klædt på til jobbet som gymnasielærer. Derfor skal universitetsuddannelsen suppleres med pædagogikum, når du bliver fastansat som gymnasielærer. Når din faglige kompetence suppleres med pædagogikum, får du undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser.

Pædagogikum er tilrettelagt sådan, at du underviser og følger hverdagen på din skole (praktisk pædagogikum og egenundervisning) vekslende med, at du følger teoretiske kurser (teoretisk pædagogikum).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Indholdsfortegne​lse

Kursusleder og uddannelsesplan

Når du er i pædagogikum, har du en kursusleder på skolen. Din kursusleder har en vigtig funktion i forhold til at skabe overblik over pædagogikumåret. Når skoleåret begynder, får du af kursuslederen en plan over, hvornår de forskellige elementer ligger i dit pædagogikumforløb, fx hvornår du deltager i undervisningen i vejleders klasser, hvilke hold du selv skal undervise, hvornår du skal på kursus og hvornår du skal deltage i andre pædagogiske aktiviteter på skolen. Denne uddannelsesplan opdaterer og udbygger I i fællesskab i løbet af året.

Vejledere

I pædagogikum får du tilknyttet en eller flere vejledere i hvert af dine gymnasiefag. De fleste i pædagogikum er rigtig glade for samarbejdet med vejlederne. Typisk har du en vejleder i hvert fag, som giver dig sparring både fagligt og pædagogisk. En del af din undervisning på skolen foregår i vejledernes klasser (praktisk pædagogikum). I aftaler hvornår du skal observere undervisning og hvornår du skal undervise med vejleder som observatør. Du følger ikke nødvendigvis et hold og/eller en vejleder hele skoleåret.

Hvordan er arbejdsbelastningen i pædagogikum?

Pædagogikum er tilrettelagt som et forløb, der varer et år med arbejde på fuld tid. En gymnasielærer har som alle andre på det danske arbejdsmarked 1924 timer om året inkl. ferie. Arbejdstimerne i pædagogikum er fordelt på tre spor, nemlig teoretisk pædagogikum, undervisning i vejleders klasser samt undervisning i egne klasser.

For mange i pædagogikum er arbejdsbelastningen høj. Der er mange bolde i luften, mange nye lærere stiller høje krav til sig selv, og der er forventninger fra mange sider, f.eks. fra elever, vejledere, kursusleder og tilsynsførende og fra kurser. Det er altid udfordrende at være i et nyt job, og det er naturligt, at der sker meget i løbet af pædagogikumåret. Men det er vigtigt at fokusere på, at det er et år, hvor man skal lære at undervise, og at udfordringerne skal være til at magte.

Pædagogikumkandidater registrerer deres samlede arbejdstid i et komme-gå system på samme måde som skolens andre lærere. Det er ikke meningen, at du skal arbejde mere end fuld tid. I den bekendtgørelse, der sætter rammerne for pædagogikum, beskrives det ved at det samlede omfang udgør 60 ECTS-point. Du skal dog være opmærksom på, at en gymnasielærers arbejdsbelastning typisk er fordelt på perioder med lange dage og andre perioder, der er mere stille. GL anbefaler, at skolen sætter en vikar på dine hold i de undervisningstimer, hvor du er på kursus.

Hvordan evalueres pædagogikum?

Den formelle evaluering af praktisk pædagogikum sker undervejs ved tre besøg, hvor en erfaren lærer fra en anden skole (tilsynsførende) med dine fag overværer et par af dine undervisningstimer sammen med kursusleder og dine vejledere. Ved tredje og sidste besøg får du en udtalelse som kursusleder og tilsynsførende skriver. Teoretisk pædagogikum afsluttes med en skriftlig opgave, som du får en karakter for.

Udtalelse, karakter og en godkendt uddannelsesplan udgør tilsammen dit bevis for at have opnået undervisningskompetence.

Praktisk pædagogikum - undervisning i vejlederes klasser

I praktisk pædagogikum underviser du under vejledning, og du ser dine vejledere undervise. Du og vejlederen aftaler, hvornår du underviser, og hvornår du observerer din vejleders undervisning. I laver evt. aftalen i samarbejde med kursuslederen. Du starter med at overvære vejlederens undervisning. Herefter overtager du gradvist undervisningen med vejlederen som observatør, vekslende med perioder, hvor du observerer.

I praktisk pædagogikum skal du følge undervisning i alle dine gymnasierelevante fag. Det behøver ikke at være de samme hold og de samme vejledere, du følger hele året. Praktisk pædagogikum vil i langt de fleste tilfælde foregå på din egen skole. Hvis du er i pædagogikum i et fag, der ikke udbydes på skolen, kan du dog følge undervisning i det fag på en naboskole.

Praktisk pædagogikum med vejledere har et omfang på ca. 1/3 af et års arbejdstid.

Egenundervisning

Egenundervisningen har et omfang på ca. 1/3 af et års arbejdstid, og her underviser du dine egne klasser på din skole. Du får supervision i nogle af dine egenundervisningstimer. Hvis du skal have en eller flere klasser til eksamen, er tid til eksamen indbefattet. Teamsamarbejde, timer i studieværksted, lektiecafé og vejledning af elever i forbindelse med større skriftlige opgaver er eksempler på opgaver, der også kan indgå i egenundervisningstiden - men i begrænset omfang.

Teoretisk pædagogikum

Teoretisk pædagogikum udgør ca. 1/3 af et års arbejdstid, og heraf går en uges arbejdstid til at skrive den afsluttende opgave. I teoretisk pædagogikum har du ca. 20 kursusdage. Dagene er fordelt på kurserne "At være lærer" (3 dage), "At være lærer i fag" (typisk 2 x 3 dage), "At være lærer i praksis" (4 ½ dage i alt), "At være lærer på de gymnasiale uddannelser" (3 dage) samt "At være lærer i samfundet" (3 dage).
Syddansk Universitet udbyder kurserne i teoretisk pædagogikum i samarbejde med Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Københavns Universitet​.

Når du er afsted på teoretisk pædagogikum, er det en tjenest​er​ejse​.

Udsættelse af pædagogikum

Pædagogikum gennemføres i ansættelsens første år. Skolens leder kan dog i særlige tilfælde beslutte, at du begynder pædagogikum på et senere tidspunkt og/eller gennemfører pædagogikum over en periode, der er længere end et år.

Særlige tilfælde kan alene opstå som følge af:

  1. et samlet lavt timetal på skolen i pædagogikumkandidatens fag,
  2. kandidatens sygdom, barsel eller orlov, eller
  3. at det hverken efter stillingsopslag eller på anden måde er muligt at skaffe lærere til at varetage undervisningen i et fag, hvorfor kandidatens varetagelse af den​ ordinære undervisning umuliggør et normalt pædagogikumforløb.

Hvis pædagogikum ikke tages det første år, skal der ved ansættelsen u​darbejdes en foreløbig uddannelsesplan, hvor det fremgår,​ hvordan uddannelsen tilrettelægges med angivelse af forventet start- og sluttidspunkt. Pædagogikum påbegyndes senest et år efter fastansættelsen.

Hvad får jeg i løn?

Pædagogikumkandidater får fuld overenskomstmæssig løn og undervisningstillæg. Læs mere om gymnasielæreres​ løn her.

Merit

Du kan søge skolens leder om merit for hele eller for dele af pædagogikum. Lederen skal vurdere, om du har erhvervet teoretiske eller praktiske pædagogiske kvalifikationer, der indebærer, at du helt eller delvist har nået de faglige mål, som er fastsat for hele eller dele af uddannelsen.

Hvis du får merit øges omfanget af din egenundervisning svarende til det meritgivende forløb.

Skolen skal indhente en vejledende udtalelse fra Syddansk Universitet, der tilbyder teoretisk pædagogikum, hvis du søger om merit for den teoretiske del og tildelt merit skal meddeles universitetet. 

Kan jeg dumpe pædagogikum?

Prøven i teoretisk pædagogikum skal bestås. Du har tre forsøg til at bestå prøven.

Tilsynsførende afgør sammen med kursusleder, om du består praktisk pædagogikum i forbindelse med det tredje og afsluttende besøg. Så man kan godt dumpe pædagogikum, men det er ikke ofte det sker. Hvis du dumper, har det betydning for ansættelsen. Du er fastansat, mens du er i pædagogikum. Men den fortsatte fastansættelse er betinget af, at du består pædagogikum.​​​​


​​GL's pædagogikumundersøgelse

​​​GL gennemførte​ i 2022 en undersøgelse blandt de næsten 2.000 nuværende medlemmer, der er ansat de seneste fem år. Undersøgelsens formål var bl.a. at afdække erfaringerne med pædagogikum og skaffe opdateret og solid viden om, hvor lang tid der går mellem ansættelsen og påbegyndelsen af uddannelsen. GL har tidligere med jævne mellemrum gennemført lignende undersøgelser.

Undersøgelsen viser bl.a., at mange nyansatte underviser i adskillige år, før de får de fornødne pædagogiske kompetencer. En del mangler desuden - i strid med reglerne - en skriftlig uddannelsesplan, der angiver, hvornår pædagogikum påbegyndes og afsluttes. Og endelig oplever mange pædagogikumkandidater, at de arbejder væsentligt mere end fuld tid, og at egenundervisningen fylder for meget.

Resultaterne bekræfter konklusionerne fra tidligere undersøgelser og kalder derfor på nye indsatser og ændringer, der sikrer, at gymnasielærerne kommer i pædagogikum hurtigere end i dag og ikke tvinges til at nedprioritere den teoretiske del af uddannelsen.

Læs undersøgelsen her Notat - GL's pædagogikumun​dersøgelse 2022.pdf.​
Gymnasieskolen har skrevet en artikel om undersøgelsesresultaterne med kommentarer fra formanden for GL's uddannelsesudvalg Kåre Blinkenberg og formanden for DG Henrik Nevers.​


​​
Emner: Pædagogikum
Interessent: