Lønpolitik for pædagogiske ledere

Politik
 

​​​​GL's stående udvalg for pædagogiske ledere - som består af pædagogiske ledere - har udarbejdet en skabelon for en lønpolitik for pædagogiske ledere, idet det kan være hensigtsmæssigt at have en ramme for lønforhandlingerne for gruppen af pædagogiske ledere på et gymnasium. På den måde skabes der en fælles forståelse for rammerne for forhandlingerne mellem rektor og de øvrige ledere.

Skabelonen kan forhåbentlig bruges som inspiration til en lønpolitik, men skal naturligvis tilpasses til de lokale forhold. 


Lønpolitik for ledere på X Gymnasium

Formål
Formålet med lønpolitikken er at tiltrække, udvikle og fastholde dygtige ledere med henblik på at sikre, at skolen fortsat udvikler sig i overensstemmelse med skolens strategi og målsætning og leverer gode resultater af høj kvalitet.

 Lønpolitikken skal sikre den enkelte leder og den samlede ledelse økonomisk incitament til at yde en ekstra indsats, udvikle sig og inspirere lærere, øvrige ansatte samt elever i overensstemmelse med skolens værdier og visioner. Dette incitament hviler ud over den overenskomstmæssigt fastsatte grundløn på følgende principper:

  • udsigt til fortsat kompetence- og lønudvikling igennem arbejdslivet
  • vægt på varige løndele, dvs. kvalifikationstillæg evt. suppleret med funktionstillæg og resultatløn
  • honorering af ekstra arbejde

Lønpolitikken sætter rammen for en gennemsigtig, ensartet og sammenhængende praksis i forbindelse med lønforhandlinger for de pædagogiske ledere på skolen.

Grundløn
Pædagogiske ledere indplaceres ved ansættelsen i stillingsgruppe 1 eller 2.

På X Gymnasium indplaceres de pædagogiske ledere i stillingsgruppe 1.

Den centralt fastsatte basisløn er et interval. Den pædagogiske leders indplacering i lønintervallet kan både forhandles ved tiltræden og ved de årlige lønforhandlinger.


Fortsat lønudvikling
Den enkelte pædagogiske leder har udsigt til fortsat lønudvikling igennem karrieren. Lønudviklingen er knyttet til udviklingen i kompetencer, udviklingen af kvaliteten i opgaveløsningen, evt. varetagelse af særlige arbejdsopgaver samt lønudviklingen i andre relevante grupper (lærere, rektorer, andre offentlige eller private ledere)


Proces
De pædagogiske ledere har ret til en årlig lønforhandling.  Kravene til lønforhandlingen fremsættes i xxx måned og lønforhandlingen afsluttes inden udgangen af xxx måned. Resultatlønskontrakten indgås i xxx måned og evalueres efter 12 måneder, hvorefter udbetaling finder sted.

Andre tidsfrister kan aftales mellem rektor og de pædagogiske ledere.


Funktionstillæg
Der kan aftales funktionstillæg for de pædagogiske ledere, hvis de varetager særlige funktioner.

Funktionstillæg kan efter ophør af funktionen aftales omlagt helt eller delvist til kvalifikationstillæg.

Funktionstillæg er pensionsgivende.


Kvalifikationstillæg
Teoretisk og praktisk kompetenceudvikling i bred forstand vil løbende kunne danne grundlag for tildeling af kvalifikationstillæg. Kompetenceudvikling kan både være formel efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling i forlængelse af opgavevaretagelsen generelt.

Kvalifikationstillæg kan endvidere baseres på eventuelle tidligere ansættelser, udviklingsarbejde og personlige kompetencer.

Kvalifikationstillæg er varige og pensionsgivende


Resultatløn
Resultatløn indebærer at løntillæg udmøntes på baggrund af en række på forhånd definerede resultatmål. Resultatlønskontrakten bør omfatte alle de pædagogiske ledere, der bidrager til resultatet.

Resultatløn udbetales uanset evt. sygdoms- eller barselsperioder. Ved ophør i stillingen inden udløbet af det år, hvor kontrakten løber udbetales resultatløn forholdsmæssigt.


Merarbejde og honorering af særlig indsats
Rektor kan efter forhandling med den pædagogiske leder yde engangsvederlag som honorering af særlig indsats eller merarbejde. Generelt bestræber alle parter sig på, at arbejdstiden holdes inden for 1924 timer inkl. ferie og fridage.


Personalegoder
Som et led i den årlige lønforhandling kan parterne inddrage​​​​​ andre goder, som eksempelvis særlige muligheder for efteruddannelse, tjenestefrihed samt personalegoder som fri telefon, andre kommunikationsmidler mv.


Lønstatistik
Lønstatistikken er baseret på lønninger i november 2015 og tallene stammer fra Finansministeriets forhandlingsdatabase og dækker således alle pædagogiske ledere uanset fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.
Lønstatistik for pædagogiske ledere 2016.xls

Emner: Løn; Lønpolitik; Pædagogiske ledere
Interessent: Pædagogiske ledere; Leder