GL's lønpolitik

 
 
Vedtaget af GL's repræsentantskab 24. november 2015
​​​Indhold
​​1. GL's overordnede lønpolitiske målsæt​​ninger

 GL's lønpolitik tager afsæt i at løndannelsen skal understøtte:​

- Uddannelsespolitiske mål og indsatsområder

- Det kollektive og individuelle lønudviklingsperspektiv

- Et godt arbejdsmiljø og

- Mulighed for at fastholde akademisk arbejdskraft i gymnasiale uddannelser.

Formålet med lønsystemet er både at skabe sammenhæng mellem det konkrete job og lønnen, og at kunne tiltrække og fastholde akademisk arbejdskraft til gymnasieuddannelserne.

GL ønsker at bevare og udvikle en arbejdspladskultur, der er kendetegnet ved, at medarbejderne har et stort personligt ansvar i et kollegialt funderet arbejdsfællesskab. Det betyder, at på trods af forskellige indgange til opgaveløsningen, bør lønsystemet i almindelighed understøtte en kvalitetsmæssig fastholdelse og udvikling af kerneydelsen undervisning.

GL's medlemmer er og skal fortsat være akademikere. Det er derfor centralt, at lønsystemet og løndannelsen er med til at sikre en lønudvikling, der svarer til andre akademiske faggrupper. Lønudviklingen på GL's område skal også sikre, at området kan tiltrække og fastholde akademisk arbejdskraft.

Løndannelsen skal indeholde muligheder for at honorere såvel lærernes kompetencer som faglige udvikling. Den forudsatte udvikling i retning af nye lærerroller og nye undervisningsformer stiller desuden øgede krav til, at lærernes faglige og personlige kvalifikationer løbende holdes ved lige og udvikles.

2. Lønpolitiske mål

Med baggrund i de overordnede mål for lønsystemet kan der som led i en samlet strategi opstilles en række lønpolitiske mål.

Et overordnet lønpolitisk mål er sikring af reallønnen for alle gymnasielærere og fastholdelse af aftaleretten - centralt og decentralt.

Et lønpolitisk mål er også, at lønudviklingen så vidt muligt skal sikres ved de generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger. Dels i form af centrale aftaler om løn og tillæg, dels ved at overenskomst- og aftaleresultatet udmøntes i form af generelle lønstigninger.

Der skal endvidere centralt arbejdes for, at den lokale løndannelse understøttes bedst muligt.

3. Den lokale løndannelse

Med det nuværende lønsystem indgår den lokale løndannelse som et vigtigt element i den samlede lønudvikling på GL's område. Der er ret til en årlig løndannelse

Det er tillidsrepræsentanten, der har kompetencen til at forhandle og aftale tillæg, herunder lønnen til nyansatte.

Forhåndsaftaler er en god måde at sikre den lokale løndannelse, især til at sikre ensartede principper for udmøntning af lokale løntillæg.​

3.1 Forhåndsaftaler

I forbindelse med indgåelse af forhåndsaftaler, er det vigtigt, at fokus kommer til at ligge på kerneydelsen, undervisning, og at lønaftalen kommer til at indgå som en gennemskuelig og forudsigelig del af løn- og personalepolitikken.

Et vigtigt element i en forhåndsaftale er kvalifikationstillæg som er varige.

3.2 Lokal lønpolitik

Udgangspunktet for en lokal lønpolitik er, at den er gennemskuelig. Dvs. at en lokal lønpolitik indeholder klare kriterier for tildelingen af tillæg.

Fokus skal være på kvalifikationstillæg og funktionstillæg. Alle former for engangstillæg vil ikke være en holdbar lokal lønpolitik da midlerne til disse forsvinder.

GL mener ikke, at resultatløn bør være en del af den lokale lønpolitik, men kan med udgangspunkt i konkrete lokale omstændigheder og i nøje afgrænsede tilfælde aftales anvendt.

For at sikre en åben drøftelse på medlemsmøder fremlægges en lønstatistik. Lønstatistikken er således en vigtig del af den lokale lønpolitik.

Der skal lokalt arbejdes for, at der aftales procedureregler for de årlige lønforhandlinger.​​​​

Emner: Løn
Interessent: Gymnasielærer; Ny gymnasielærer; Tillidsrepræsentant