Gymnasielærere skal have løn for det arbejde, de udfører!

 
Annette Nordstrøm Hansen, GL Mener i Gymnasieskolen, februar 2017
Lærerne skal vide, hvilke krav der er til tidsregistreringen, og hvordan der følges op.

​​​​​Ledelsen kan ikke ensidigt fastlægge akkorder for lærernes arbejde, og lærerne må på den anden side indstille sig på at tilpasse niveauet for undervisningen, i forhold til hvad ledelsen vil betale for. Sådan kan man sammenfatte den voldgiftssag, som GL havde anlagt mod Moderniseringsstyrelsen, fordi GL fandt, at ledelsen på Risskov Gymnasium alene havde brugt planlægningstal som udgangspunkt for lærernes årsopgørelser.

Opmanden fandt ikke, at GL havde bevist, at der var tale om ledelsesudmeldte akkorder. Derfor fik GL ikke medhold. Opmanden præciserede i sin kendelse, at der løbende skal være en dialog mellem den enkelte lærer og ledelsen, og at der om nødvendigt skal ske en tilpasning af opgaveporteføljen og opgaveløsningen. I hovedbestyrelsen mener vi, at kendelsen skal bruges som en vej til en forstærket og reel dialog mellem lærere og ledelse, samtidig med at vi fortsat vil arbejde for mere forpligtende bestemmelser.

Laerere.jpg ​​​​

Det er vigtigt at huske, at hvis ledelsen informerer læreren om en allerede truffen beslutning, er der ikke tale om dialog. En dialog er en samtale, som er undersøgende, og hvor facit ikke er givet på forhånd. Ledelsen og den enkelte lærer skal sammen følge tidsforbruget og tilpasse opgaverne, hvis det er relevant. Kendelsen i Risskovsagen forpligter ledelsen på dette.

Lærerne skal vide, hvilke krav der er til tidsregistreringen, og hvordan der følges op. GL anbefaler, at man i samarbejdsudvalget fastlægger retning​slinjer for, hvordan tidsregistrering og merarbejde håndteres. Der skal bl.a. være en klar procedure for ledelsens konkrete skøn ved merarbejde, så lærerne ved, hvordan registreret merarbejde bliver godkendt som merarbejde. Klare linjer og dialog har løst mange sager i forhold til tidsregistrering og merarbejde. Lykkes det ikke, tager vi de nødvendige mæglingsmøder.

Læg et kollektivt pres på ledelsen, hvis der ikke er en procedure, som lærerne oplever som retfærdig. Hvis ikke ledelsen vil medvirke til at skabe klare retningslinjer, må man sikre sig en konkret skriftlig aftale, inden man udfører merarbejde. Hvis ikke det kan lade sig gøre, er det desværre nødvendigt at tilpasse kvalitetsniveauet, så der ikke arbejdes over årsnormen og dermed gratis. Drøft i faggruppen, hvordan opgaverne bedst løses.

Uenigheder og problemer forsvinder ikke, fordi man taler om dem, men en åben dialog er et skridt i den rigtige retning. Gennemskuelighed, gennemsigtighed og medinddragelse er nøgleord i planlægningen og tilpasningen af lærernes arbejde. Det er nødvendigt at tilpasse både opgavernes omfang og niveauet for undervisningen, så lærerne – også i nedskæringstider – får løn for det arbejde, de udfører.

Emner:  
Interessent: