Lønforhandlinger for pædagogiske ledere

 
 
Vejledning

Gymnasiernes mellemledere kan have mange forskellige titler: inspektor, pædagogisk leder, uddannelsesleder, uddannelseschef osv. Når det gælder det vigtige spørgsmål om, hvorledes den enkelte leders løn forhandles og fastsættes, er det ikke titlen, der er det afgørende.

Skillelinjen går i stedet mellem de ledere, der er ansat efter overenskomstens bestemmelser om inspektorer (Overenskomstens bilag 9) og de ledere, der er ansat efter protokollatet om stillinger for pædagogisk ledelse ved rektorledede institutioner for gymnasiale uddannelser (Overenskomstens bilag 7).

I modsætning til andre overenskomstansatte medlemmer, hvor det er den faglige organisation, der har aftaleretten, er det som udgangspunkt den enkelte pædagogiske leder, der selv forhandler og aftaler løntillæg. Formålet med denne vejledning er derfor først og fremmest at give gode råd til pædagogiske ledere ansat efter protokollatet om pædagogisk ledelse.

Pædagogisk leder – Protokollatets bestemmelser

Den 1. april 2008 fik skolerne mulighed for at overgå til en ny ledelsesstruktur og oprette stillinger som pædagogiske ledere. Stillingerne besættes efter offentligt opslag med ansøgere, der har eller kan få undervisningskompetence. Vilkårene i denne type stillinger er fastlagt i protokollatet om stillinger for pædagogisk ledelse, der findes som bilag til GL's overenskomst.

Pædagogiske ledere kan lønmæssigt blive indplaceret på to forskellige niveauer (stillingsgruppe 1 og 2) ud fra skolens vurdering af stillingsindhold og stillingens organisatoriske indplacering.

Ved overgang til den nye stillingsstruktur skal den ledende inspektor (vicerektor) som minimum indplaceres i stillingsgruppe 1 med bevarelse af hidtidig løn.

Lønsystemet for pædagogiske ledere består ud over basislønningerne af lokalt aftalte kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag.

Pædagogiske ledere er ikke omfattet af overenskomstens bestemmelser om overtidsbetaling, men rektor kan efter forhandling med den pædagogiske leder fastsætte et engangsvederlag som honorering for merarbejde.

For de pædagogiske ledere forhandles tillæg til basislønningerne mellem ledelsen og den enkelte pædagogiske leder. Den pædagogiske leder kan anmode GL om at bistå i forhandlingerne. GL kan alternativt - hvis den pædagogiske leder ønsker det - føre forhandlinger direkte med skolens ledelse.

GL skal godkende resultatet af tillægsforhandlingerne for de pædagogiske ledere. Dette sker ved, at skolen indsender resultatet af forhandlingen til godkendelse i GL. Hvis resultatet ikke kan godkendes, kan GL inden for en frist på 7 dage efter modtagelsen kræve forhandlinger med skolens ledelse.

Ud over funktions- og kvalifikationstillæg kan pædagogiske ledere få engangsvederlag, der fastsættes af rektor efter forhandling med den pædagogiske leder. Engangsvederlag ydes typisk som

 • Honorering af særlig indsats
 • Resultatløn
 • Honorering af merarbejde

På vej til at blive pædagogisk leder – overvejelser om lønnen

For gymnasielærere generelt er lønnen sammensat af flere dele; en anciennitetsbestemt basisløn, centralt fastsatte kvalifikationstillæg (undervisningstillæg), evt. centralt fastsatte funktionstillæg (fx inspektortillæg, tillæg for samlingspasning) samt lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg.

Pædagogiske ledere har et mere simpelt lønsystem - en basisløn, som ligger inden for et centralt fastsat basisløninterval, uanset anciennitet samt en lokalt aftalt tillægsdel (funktions- eller kvalifikationstillæg). Måske bliver tilværelsen mere kompliceret som pædagogisk leder – men lønsedlen bliver enklere!

Ved ansættelsen bliver den pædagogiske leder indplaceret i en stillingsgruppe:

Stillingsgruppe 1: Basisløninterval: 485.345 - 511.173 kr. (i årligt grundbeløb, niveau 31.marts 2012)

Stillingsgruppe 2: Basisløninterval: 450.909 - 472.431 kr. (i årligt grundbeløb, niveau 31.marts 2012)

Lønningerne er nettolønninger, dertil kommer 16,8 % i pension.

Herudover skal der aftales tillæg i forbindelse med ansættelsen. Tillæggene er midlertidige eller varige funktions- eller kvalifikationstillæg.

Mange inspektorer og andre ansøgere til stillinger som pædagogiske ledere vil allerede i deres gamle stilling have en højere løn end basislønnen i de to stillingskategorier. Derfor vil der stort set altid være brug for et lokalt tillæg, før en stilling som pædagogisk leder vil være interessant.

De to stillingsgrupper betyder ikke i sig selv, at ledere i stillingsgruppe 2 har en lavere løn end ledere i stillingsgruppe 1. Det afhænger helt at de aftalte tillæg.

Som kommende pædagogisk leder må du overveje, hvilken løn du forventer i den nye stilling.

Der er mindst 4 ting du skal tage med i betragtning:

1)    Hvordan er den nuværende løn?

2)    Hvilke elementer ved jobbet som pædagogisk leder bør føre til en højere løn?

3)    Hvilken løn har andre pædagogiske ledere?

4)    Hvordan forestiller jeg mig min lønudvikling i de kommende år?

 

1)    Den nuværende løn
Når du kigger på din nuværende løn, skal du huske at inddrage evt. udbetaling af over-/merarbejde.  Du kan også overveje, om der er dele af din aktuelle løn, der skyldes funktioner, som du kun skal have i et enkelt år, eller om der omvendt er tillæg, som du har de fleste år, men som tilfældigvis ikke optræder på din lønseddel i år.

2)    Hvilke elementer ved jobbet som pædagogisk leder bør føre til en højere løn?
Som pædagogisk leder vil dit job i overvejende grad omfatte ledelsesmæssige funktioner. Alt efter det konkrete stillingsindhold får du et væsentligt ansvar og ofte tildelt kompetence til at træffe en række beslutninger på egen hånd. Måske er der også nogle konkrete ulemper knyttet til at være pædagogisk leder – fx særlig skæv arbejdsbelastning i bestemte perioder, krav om din tilstedeværelse på skolen på tidspunkter, hvor andre ansatte holder fri osv.

3)    Hvilken løn har andre pædagogiske ledere?
Det kan være nyttigt at sammenligne sine egne forventninger til lønnen med de aktuelle lønninger for andre pædagogiske ledere. GL udarbejder hvert år en lønstatistik, hvor du kan se lønningerne for lærere, inspektorer og pædagogiske ledere fordelt efter anciennitet på det akademiske arbejdsmarked.  

4)    Hvordan forestiller jeg mig min lønudvikling i de kommende år?
Især hvis du er relativt tidligt i dit karriereforløb, kan det være fornuftigt at overveje, hvorledes du forestiller dig din lønudvikling på sigt. Måske vil du ikke kunne opnå den slutløn, du forestiller dig her og nu. Men det er en god idé at vide, hvilket mål du sigter mod. Måske kan der aftales tillæg, der udløses om 1, 2 eller 4 år i den lønaftale, som du laver nu.

Din lønforhandling – gode råd

Lønforhandlingen som pædagogisk leder kan have mange former. På nogle skoler overgår de tidligere inspektorer blot til den nye stillingsstruktur, i andre tilfælde kommer den nye pædagogiske leder udefra efter at have søgt på det eksterne opslag. Derfor skal den enkelte lønforhandling naturligvis forberedes under hensyn til de konkrete omstændigheder. Og det vil ikke være alle ideerne nedenfor, der vil være relevante for dig.

 • Søg oplysninger om lønniveauet for pædagogiske ledere generelt – brug GL's lønstatistik
 • Opstil dit eget mål for hvordan din løn skal se ud – måske både nu og om et par år
 • Fastlæg din smertegrænse – hvad er det mindste lønniveau du kan leve med?
 • Overvej om der er andre goder, der kan tænkes ind i en lønpakke, fx betalt videreuddannelse, ret til en måneds orlov med løn hvert 2. år e.a.
 • Snak med andre før, under og efter forhandlingsforløbet – det kan være internt i ledergruppen, din tillidsrepræsentant eller en konsulent i GL
 • Stil spørgsmål, hvis du får nej til dine krav i lønforhandlingen. Hvorfor kan rektor ikke imødekomme dine krav? Er der andre løsninger?

Lønforhandlingen – Hjælp fra GL

Som pædagogisk leder har du selv forhandlings- og aftaleretten, når det gælder lokale tillæg. Men du kan få hjælp fra GL alt efter dine ønsker. Hjælpen fra GL's sekretariat kan fx være

 • Rådgivning inden du søger stillingen som pædagogisk leder om løn- og arbejdsvilkår
 • Rådgivning vedr. dit udspil vedr. løntillæg
 • Møde mellem inspektorgruppen og en konsulent, når rektor har tilkendegivet at skolen skal overgå til pædagogisk ledelse
 • Rådgivning, når du efter et stykke tid som pædagogisk leder vil forhandle yderligere tillæg
 • Rådgivning i forhandlingsprocessen
 • GL-konsulenten er din bisidder i forhandlingerne
 • GL fører forhandlingerne på dine vegne

 

 

Emner: Overenskomst
Interessent: Leder