Lederaftale

Info
 

​​​​​​​​​​​​​​​​Ved overenskomstforhandlingerne 2018 blev der indgået et nyt aftalegrundlag for chefer på uddannelses- og undervisningsinstitutioner. Det har trukket ud med at få aftalen færdiggjort, men den foreligger nu og er gældende pr. 1. januar 2019. Se den nye lederaftale her: Lederaftale.pdf


Gælder den nye aftale for dig?

Er du ansat i en lederstilling før den 1. januar 2019 enten efter bilag 7 i GL-overenskomsten eller ifølge ansættelsesbekendtgørelsen, kan du vælge at overgå til den nye aftale. Du har krav på et se et forslag til løn og øvrige vilkår, før du beslutter dig for, om du vil gå over til ansættelse på den nye aftale.

Er du ansat i en lederstilling den 1. januar 2019 eller senere, blev du ansat på et af de gamle ansættelsesgrundlag (fx bilag 7 til GL-overenskomsten eller ansættelsesbekendtgørelsen). Da den nye lederaftale har ikrafttræden pr. 1. januar 2019, skal din ansættelse ændres til den nye aftale med tilbagevirkende kraft. Du har derfor krav på en forhandling om fastsættelsen af din løn og øvrige vilkår i henhold til den nye aftale. 

Nye ledere skal fremover ansættes på den nye lederaftale.


Lederaftalen – kort fortalt

Aftalen om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område gælder på gymnasier, erhvervsskoler, VUC og HF.

Alle ledere med personaleansvar, f.eks. rektor, vicerektor, pædagogisk leder, uddannelsesleder, uddannelseschef e.l. er omfattet af aftalen.

Med aftalen har GL som noget nyt også fået forhandlingsret for ledere, som er ansat på erhvervsskoler og VUC. Går du fra en stilling som lærer til leder på en af disse institutioner, kan du altså bevare dit medlemskab af GL, og GL kan fortsat repræsentere dig i dit ansættelsesforhold, ligesom GL kan på de almene gymnasier.

Dine individuelle vilkår i ansættelsesforholdet skal du selv forhandle, men du kan naturligvis altid søge råd og vejledning i GL.

Disse vilkår er til forhandling:

Hvad angår ferie, barsel, fravær af familiemæssige årsager, barns 1. og 2. sygedag mv., gælder statens almindelige regler (se lederaftalens bilag 3, side 19).

Lønvilkår

Lønnen fastsættes som et fast samlet beløb, som er pensionsgivende. Det er altså slut med stillingsgrupper og lønrammer. Der skal heller ikke forhandles kvalifikations- og funktionstillæg.

Lønnen fastsættes ved forhandling mellem den enkelte leder og arbejdsgiver. Der skal her tages hensyn til såvel de lokale forhold på institutionen og lederens placering i organisationen som lederens individuelle forhold og kompetencer (varetagelse af bestemte funktioner, teoretisk og praktisk kompetenceudvikling, kvalifikationer opnået ved tidligere ansættelser, udviklingsarbejde og personlige kompetencer).

Den faste løn reguleres med den generelle procentregulering, der aftales i forbindelse med overenskomstfornyelserne.

Ud over den faste løn kan der aftales bonus (engangsvederlag) og resultatløn. Det er op til den enkelte institution, om – og i givet fald på hvilke vilkår – sådanne præstationsafhængige lønordninger skal anvendes.

Hvis eventuelle variable løndele skal være pensionsgivende, skal dette aftales. GL anbefaler, at alle løndele er pensionsgivende.

Du kan blive klogere på lønniveauet for ledere i denne lønstatistik vedr. pædagogiske ledere (stx):
https://www.gl.org/loenogans/ledere/Sider/Loenstatistik.aspx

​Pension

Alle ledere, der ansættes efter 1. januar 2019, får et fuldt arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 18% (heraf anses 1/3 for at være egetbidrag).

Der kan aftales et pensionsbidrag, som er højere end 18%.

Medlemmer af GL får typisk indbetalt deres pensionsbidrag til Magistrenes Pensionskasse – MP.

Ledere ansat før 1. januar 2019 på GL-overenskomstens bilag 7 om pædagogiske ledere, som ønsker at gå over på den nye lederaftale, bevarer deres hidtidige pensionsprocent på 16,8%, hvis der ikke forhandles en forhøjelse ved overgangen. GL anbefaler, at pensionsprocenten søges forhøjet.

Fratrædelsesvilkår

Den nye lederaftale indeholder en ramme for at aftale fratrædelsesvilkår, som er bedre end det, der er umiddelbart gældende.

Mulighederne er forskellige for øverste chef og øvrige chefer.

Øverste chef:

Opsigelsesvarsel: Funktionærlovens regler om opsigelsesvarsel er gældende. Herudover er varslet forlænget med 3 måneder de første 2 år, og herefter med 6 måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse: Funktionærlovens almindelige regler om fratrædelsesgodtgørelse er gældende. Herudover kan det aftales, at der ydes en fratrædelsesgodtgørelse på op til 9 måneders løn ved uansøgt afsked, som ikke skyldes lederens væsentlige misligholdelse.

Øvrige chefer:

Opsigelsesvarsel: Funktionærlovens regler om opsigelsesvarsel er gældende. Der kan aftales, opsigelsesvarslet forlænges med op til 6 måneder; dette varsel tillægges det almindelige opsigelsesvarsel.

Fratrædelsesgodtgørelse: Funktionærlovens almindelige regler om fratrædelsesgodtgørelse er gældende. Herudover kan det aftales, at der ydes en fratrædelsesgodtgørelse på op til 3 måneders løn ved uansøgt afsked, som ikke skyldes lederens væsentlige misligholdelse.

GL anbefaler, at rammerne for at aftale forbedrede fratrædelsesvilkår søges udnyttet.

GL´s sekretariat er klar til at yde rådgivning, hvis du skal forhandle dine vilkår som leder, uanset om du skal nyansættes på lederaftalen eller overvejer at gå over på den nye aftale.

​Du kan kontakte konsulent Kirstine Emborg Bünemann på keb@gl.org eller tlf. 33 29 09 00.​


​De hurtige spørgsmål om den nye lederaftale

Hvad er min situation, hvis jeg er blevet ansat efter 1. januar 2019 efter hidtidige regler?​
Den nye lederaftale er aftalt til at træde i kraft den 1. januar 2019, selv om den først blev udstedt ultimo juni 2019. Det betyder, at du skal overføres til den nye aftale og have et nyt ansættelsesbevis. I forbindelse med overførslen har du krav på en forhandling om din løn og øvrige vilkår.
Skal jeg overgå til den nye lederaftale, hvis jeg er ansat før 1. januar 2019 som pædagogisk leder på GL-overenskomstens bilag 7?
Nej, du er ikke tvunget til at overgå til det nye ansættelsesgrundlag, og du kan fortsætte din ansættelse på de vilkår, som er fastsat i bilag 7.

Fra den 1. januar 2019 er bilaget lukket for nyansættelser. Det betyder, at I, der fortsat er ansat efter bilaget, udgør en lukket gruppe.

GL anbefaler, at du afsøger dine muligheder for at forhandle forbedrede vilkår, særligt i forhold til pension og fratrædelse, som led i en aftalt overgang til den nye lederaftale.

Hvis du går over på aftalen, skal du have et nyt ansættelsesbevis.

Skal jeg overgå til den nye lederaftale, hvis jeg er ansat før 1. januar 2019 som leder på en erhvervsskole eller et VUC?​​
​​Nej, du er ikke tvunget til at overgå til det nye ansættelsesgrundlag, og du kan fortsætte din ansættelse på de hidtidige vilkår

Men GL anbefaler, at du afsøger dine muligheder for at forhandle forbedrede vilkår, særligt i forhold til pension og fratrædelse, som led i en aftalt overgang til den nye lederaftale.

Hvis du ønsker, at GL skal kunne varetage dine interesser overfor din arbejdsgiver i forbindelse med en uenighed om fx opsigelse, bør du som medlem af GL overgå til den nye aftale, hvor GL har forhandlingsret.

Hvis du går over på aftalen, skal du have et nyt ansættelsesbevis.

Hvornår skal jeg beslutte mig for, om jeg vil overgå til den nye lederaftale?
Der er ingen frist, så du kan selv bestemme, hvornår du synes, det er passende at tage spørgsmålet op. Det kan fx være i forbindelse med, at institutionen skal ansætte nye lederkolleger, eller hvis I er flere ledere, som bliver enige om at undersøge vilkårene for at forhandle en overgang til aftalen.
Hvorfor er der ikke længere stillingsgrupper eller lønrammer?
Der er indført en ny måde at forhandle og sammensætte lønnen på. Der er etableret et lønsystem, der er baseret på lokale forhandlinger og på, at de lokale forhold på institutionen og dine individuelle kompetencer kan indgå mere synligt i lønforhandlingen.

GL´s hovedbestyrelse har tillid til, at ledergruppen på GL´s område selvstændigt kan forestå forhandlingerne med skolerne om løn- og ansættelsesvilkår bistået af sekretariatet efter behov og ønske.

GL vil fortsat følge udviklingen i løn- og ansættelsesvilkår for ledere tæt med henblik på, at ledergruppen som minimum bevarer det nuværende lønniveau.

Hvad sker der med min resultatløn?
GL vurderer, at brugen og størrelsen af resultatløn er et lokalt ansvar, der ikke længere kan normeres ved centrale puljer eller instrukser. Det betyder, at det vil være muligt at omlægge hele eller dele af din resultatløn til fast løn i en lokal prioritering. ​

Baggrunden for denne vurdering er, at der med den nye lederaftale er etableret et individuelt og decentralt lønsystem, hvor det er forudsætningen, at der sker en lokal prioriteret og ansvarlig løndannelse.

Hvor ofte kan jeg forhandle løn?
Dette spørgsmål er ikke reguleret i lederaftalen. Således er det fortsat din og din arbejdsgivers vurdering, hvornår en forhandling er passende. GL anbefaler en forhandling mindst en gang om året.​​
Emner: Overenskomst
Interessent: Leder