Lederaftale

 
 

​​NB! Ved overenskomstforhandlingerne 2018 blev der indgået et nyt aftalegrundlag for chefer på uddannelses- og undervisningsinstitutioner, som var aftalt til at træde i kraft pr. 1. januar 2019. Drøftelserne om implementering af aftalegrundlaget trækker ud. Tidspunktet for ikrafttræden er derfor udskudt. Indtil videre sker nyansættelser i henhold til eksisterende regelsæt


​Det er en forudsætning, at stillingen aktuelt er klassificeret i lønramme 35-40 eller med et lønniveau svarende hertil.

Ledere, der er ansat i henhold til GL-overenskomsten

​​Aftalen indebærer, at ledere, fx vicerektorer, pædagogiske ledere, uddannelsesledere etc. på stx, der allerede er ansat i henhold til GL-overenskomstens bilag 7, skal vælge, om de vil blive på disse vilkår eller ansættes efter den nye aftale.  

Aftalen dækker chefstillinger med personaleledelse på bl.a. gymnasier, dvs. hele ledelseslaget fra rektor til vicerektor/pædagogisk leder/uddannelseschef/uddannelsesleder. I bilag 2 til aftalen kan ses eksempler på stillingsbetegnelser, som er dækket af aftalen.

Det er en forudsætning, at still​​ingen aktuelt er klassificeret i lønramme 35-40 eller med et lønniveau svarende hertil. Alle nuværende ansatte som pædagogiske ledere i stillingsgruppe 1 eller 2 opfylder dette krav til lønniveau og har derfor mulighed for at vælge at gå over til ansættelse i henhold til den nye lederaftale.

​De væsentligste forskelle p​å bilag 7 og den nye lederaftale er:​

  • Efter den nye​ aftale aftales løn og øvrige ansættelsesvilkår individue​lt mellem skolen og lederen. GL får tilsendt den underskrevne ansættelsesaftale til orientering, men skal ikke godkende denne eller lønaftaler i øvrigt. Den enkelte leder kan naturligvis altid få råd og sparring fra GL til sine forhandlinger med skolen.
  • Der er skabt mulighed for åremålsansættelse.
  • Der kan aftales et forlænget opsigelsesvarsel på op til 6 måneder. I mangel af sådan aftale gælder Funktionærlovens regler om varsling (som i bilag 7).
  • Det kan aftales, at lederen får en fratrædelsesgodtgørelse på op til 3 måneders løn i tilfælde af uansøgt afsked, der ikke skyldes lederens væsentlige misligholdelse (f.eks. ved afsked pga. besparelser eller organisationsforandring). Herudover gælder fortsat Funktionærlovens regler om godtgørelse ved usaglig opsigelse.
  • Pensionsbidraget udgør 18 pct. af den samlede faste løn. Dette vilkår gælder dog kun for ansatte efter 1. januar 2019 og således ikke for allerede ansatte ledere, der vælger at overgå til aftalen.
​Lønnen reguleres fortsat med de stigninger, der aftales centralt ved overenskomstfornyelserne.

Ligeledes gælder fortsat alle generelle aftaler om ferie, barsel, fravær af familiemæssige årsager, barns 1. og 2. sygedag mv. (se aftalens bilag 3).

GL´s hovedbestyrelse bakker op om den nye lederaftale af flere grunde. Dels indeholder aftalen mulighed for at aftale forbedringer for den enkelte leder, og kommende ledere vil automatisk få en forbedret pensionsprocent. Dels betyder aftalen, at en række lederstillinger på fusionerede ungdomsuddannelsesinstitutioner, som i dag ikke er overenskomstdækkede, fremover vil være overenskomstdækket.

Hovedbestyrelsen har desuden tillid til, at ledergruppen på GL´s område er i stand til selvstændigt at forestå forhandlingerne med skolerne om løn- og ansættelsesvilkår bistået af GL´s sekretariat efter behov og ønske.

GL vil fortsat følge udviklingen i løn- og ansættelsesvilkår for ledere tæt, med henblik på at gruppen af nuværende pædagogiske ledere som minimum bevarer det nuv​ærende lønniveau, uanset en evt. ændring af aftalegrundlaget.

Ledere, der er ansat i henhold til GL-overenskomstens bilag 7, skal ​vælge, om de vil overgå til ansættelse på det nye aftalegrundlag. Der skal dog først tages stilling hertil, når lederen har modtaget skolens forslag til nye ansættelsesvilkår. Medlemmer af GL er meget velkommen til at søge rådgivning i GL's sekretariat.

Det er en forudsætning, at stillingen aktuelt er klassificeret i lønramme 35-40 eller med et lønniveau svarende hertil.

​Ledere på erhvervsgymnasier og VUC

​Med den nye lederaftale kan fx uddannelsesledere, uddannelseschefer og andre ledere på VUC og erhvervsgymnasier fra 1. januar 2019 ikke længere ansættes i henhold til ansættelsesbekendtgørelsen om tjenestemandslignende ansatte.

I stedet bliver nyansættelser omfattet af den nye lederaftale, og allerede ansatte l​edere skal vælge, om de vil bevare deres ansættelsesvilkår eller overføres til lederaftalen. Dette er dog under forudsætning af, at stillingen er klassificeret i lønramme 35-40 eller med et lønniveau svarende hertil. Dvs. min. 39.313 kr. plus pension (1. april 2018-niveau).

GL'​s sekretariat er klar til at yde rådgivning i begge situationer. Du kan kontakte konsulent Kirstine Emborg Bünemann på keb@gl.org ell​​​​er tlf. 33 29 09 00.​

Emner: Overenskomst
Interessent: Leder