Ansættelse af pædagogiske ledere

 
 
Huskeliste, når du skal ansættes som pædagogisk leder.

​​I forbindelse med ansættelse som pædagogisk leder er der en række vilkår, der bliver omtalt nedenfor, som arbejdsgiveren skal oplyse om. Vilkårene fremgår af Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Begynder ansættelsen pr. 1. januar 2019 eller senere, ansættes du efter den lederaftale, som blev aftalt ved OK18​. Ansættes du forinden, vil du skulle vælge, om du vil overgå ​til den nye aftale. NB! Drøftelserne om implementering af aftalegrundlaget trækker ud. Tidspunktet for ikrafttræden er derfor udskudt og bliver ikke pr. 1. januar 2019. Indtil videre sker nyansættelser i henhold til eksisterende regelsæt.​

Arbejdsgiverens navn og adresse og lønmodtagerens navn og adresse

Giver normalt ikke problemer. Det  bliver korrekt angivet.

Arbejdsstedets beliggenhed

Hvis skolen har flere afdelinger og/eller adresser, skal du huske at få afklaret, hvorfra dit arbejde skal udføres. Dit ansættelsesområde skal ligeledes afklares, dvs. det skal afklares, om du er forpligtet til forflyttelse og - hvis ja - inden for hvilket område.

Stillingsbeskrivelse

Det bør beskrives, enten i ansættelseskontrakten eller i et bilag til den, hvilke arbejdsopgaver du er ansvarlig for. Det kan ligeledes beskrives, hvem du refererer til, og hvilken kompetence du har. Din titel skal fremgå. Eventuelt kan der henvises til en arbejdsbeskrivelse/kompetencebeskrivelse andetsteds.

Ansættelsesforholdets starttidspunkt

Giver normalt ikke problemer. Det  bliver korrekt angivet.
Der vil være tale om misligholdelse, og det er erstatningspådragende, hvis du ikke tiltræder stillingen, eller hvis stillingen ikke er til stede på det aftalte tidspunkt. Hvis ansættelsen er tidsbegrænset, skal dette fremgå tydeligt.

Opsigelsesvarsler

Der henvises normalt til funktionærlovens opsigelsesvarsler. Der kan aftales en prøvetid på 3 måneder.

Ferie

Overenskomsten omtaler, at ansatte efter overenskomsten er omfattet af ferieloven. Ferien er fastlagt til de 20 sidste arbejdsdage i juli og de 5 første arbejdsdage i august, med mindre andet aftales mellem den enkelte pædagogiske leder og skolen.
Hvis der ikke er aftalt en anden ferieperiode, end den periode der er aftalt i overenskomsten, har arbejdsgiveren følgende varsler:

Hovedferien skal varsles med minimum 3 måneder. De resterende feriedage skal varsles med mindst en måneds varsel.

Du får løn under ferie, dog ikke for flere feriedage, end du har optjent hos arbejdsgiveren.

Du er omfattet af den 6. ferieuge.

Løn

Som pædagogisk leder bliver du indplaceret med en basisløn i stillingsgruppe 1 eller stillingsgruppe 2.

Stillingsgruppe 1: Basisløninterval: 485.345 - 511.173 kr. (i årligt grundbeløb, niveau 31.marts 2012)

Stillingsgruppe 2: Basisløninterval: 450.909 - 472.431 kr. (i årligt grundbeløb, niveau 31.marts 2012)

Herudover skal der aftales tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Tillæggene er midlertidige eller varige funktions- eller kvalifikationstillæg. Som udgangspunkt anbefales det, at du aftaler så store kvalifikationstillæg, som muligt.

GL skal godkende tillægsforhandlingen.

Du er omfattet af reguleringsordningen, og din løn stiger således med samme procent og på samme tidspunkt, som lønnen for øvrige ansatte ved skolen.

Du har mulighed for ved ansættelsen at aftale, at din løn forhandles og eventuelt reguleres efter en periode, fx efter et halvt eller et år.

Du er omfattet af samme pensionsordning som andre, der er ansat efter GL's overenskomst. Pensionsbidraget, der ligger ud over din samlede basisløn og tillæg, udgør for øjeblikket 16,8% af lønnen.

Den normale arbejdstid

Lønnen forudsætter en arbejdsbelastning, der svarer til 37 timer i gennemsnit.

Arbejdstiden opgøres som udgangspunkt ikke, hvorfor det anbefales, at du aftaler omfang af eventuelt undervisningsarbejde.

Eventuelt merarbejde kan vederlægges med engangsbeløb.​

Angivelse af at GL's overenskomst regulerer ansættelsesforholdet

Det skal fremgå af ansættelsesbrevet, at det er GL's overenskomst, der regulerer ansættelsesforholdet.

Herudover kan du i forbindelse med ansættelsen fx aftale vilkår vedrørende:

  • Efteruddannelse: For eksempel det årlige omfang, og at efteruddannelsen er selvvalgt, samt at skolen betaler kursusafgift. Du kan selvfølgelig ikke nægte at deltage i efteruddannelse, du pålægges af skolen.
  • Den høje kilometersats ved tjenestekørsel.

​Kontakt GL

​Du er i forbindelse med din ansættelse som leder i gymnasiesektoren altid velkommen til at kontakte GL's sekretariat på tlf. 33 29 09 00.​


Emner: Overenskomst
Interessent: Leder