Anbefalinger til god praksis omkring censur og eksamen

Anbefalinger
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gymnasieskolernes Lærerforening ønsker at forbedre forholdene omkring eksamen og censur.

Målet er en god eksamenssituation for eleverne, et ordentligt arbejdsmiljø for lærerne samt at anvende resurserne klogt.
Lærere og ledelse har en fælles interesse i en god eksamenstilrettelæggelse. I mange tilfælde kan uhensigtsmæssig praksis ændres, hvis eksamensplanlæggere, censorer og andre involverede på skolerne har fokus på, hvad de kan gøre for at sikre en god praksis.
 

 


​Tilrettelæggelsen af mundtlig eksamen skal sikre eleverne en retfærdig og ensartet vurdering hele dagen

Censurdage er ofte planlagt som hele dage, og arbejdet er intensivt og krævende. Meget lange arbejdsdage, hvor eksaminationen fortsætter udover almindelig arbejdstid, bør undgås, så eleverne sikres en retfærdig og ensartet vurdering hele dagen.
Elevernes eksamensforberedelsestid bør derudover planlægges sådan, at eleverne kan sidde enkeltvis og uforstyrret.
Censor skal medvirke til at sikre eksaminandernes retssikkerhed, fx ved at påpege, hvis eksamenstilrettelæggelsen ikke er hensigtsmæssig.

Der kan, ud over frokostpause, med fordel indlægges små pauser i løbet af en censordag, således at man kan nå toiletbesøg og lignende, uden at det forsinker eller tager unødig tid fra eksaminationen.


Ledelsens kvalitetssikring af eksamensplanen skal modvirke lange censorrejser for få elever

Det er uhensigtsmæssig brug af resurserne, at censor skal bruge lang rejsetid på censur af en enkelt eller ganske få elever. Det er ledelsens opgave at kvalitetssikre eksamensplanen[​1]. Censur af en enkelt eller ganske få elever bør kombineres med anden censur på samme skole eller løses i samarbejde med naboskolerne. Hvis man som lærer bliver planlagt med lange censurrejser til få elever, kan man fx tage det op med egen ledelse, der kan kontakte censurskolen.

Det rette starttidspunkt for eksamination kan spare resurser

Ved censuropgaver der kræver lang transporttid, kan det være hensigtsmæssigt at begynde eksaminationen efter kl. 8, hvis dette fx sparer et hotelophold. Der er ikke regler, der hindrer senere start for eksamination, så problemstillingen bør kunne løses, når den opdages. Censor kan henvende sig til eksamensskolen eller til egen ledelse.


God planlægning af eksaminators arbejdsaktiviteter

Eksamensspørgsmål mm. skal være censor i hænde mindst 5 hverdage før eksaminationens start. Derfor må eksaminators arbejdsopgaver planlægges, så det er muligt at overholde denne frist. Når en eksamensbegivenhed ligger få dage efter offentliggørelsen, må planlægningen af andre arbejdsaktiviteter i perioden mellem offentliggørelse og eksamensbegivenheden tage hensyn til dette. 

Den enkelte lærers eksamens- eller censoropgaver, bør desuden planlægges, så der er reel mulighed for at forberede de enkelte eksamensbegivenheder. Det kan være vanskeligt, hvis der er eksamensbegivenheder mange dage i træk. Det er ledelsens opgave at kvalitetssikre eksamensplanen.


Arbejdsbegivenheder i eksamensperioden kan meddeles til lærerne i det omfang, det ikke medfører, at hele eller dele af eksamensplanen kan udledes

Det er et årligt tilbagevendende problem for lærerne, hvis de ikke kan planlægge fritiden i maj/juni, før eksamensplanen offentliggøres. Problemet løses flere steder ved, at lærerne fra begyndelsen af maj får en plan for, hvilke dage der er planlagte aktiviteter indtil sommer. Hvis enkelte lærere ingen planlagte begivenheder har, kan hemmeligholdelsen af eksamensplanen bevares med et par 'falske' begivenheder, der fjernes igen efter offentliggørelsen. Arbejdsbegivenheder i eksamensperioden kan kun meddeles til lærerne i det omfang, det ikke medfører, at dele af eksamensplanen kan udledes.


Lærerne har brug for klare retningslinjer i tilfælde af eksamenssnyd eller mistanke om eksamenssnyd

Skolens lærere bør forud for eksamen være velinformerede om, hvordan de skal håndtere eksamenssnyd eller en mistanke om eksamenssnyd. Det forbedrer elevernes retssikkerhed og kvaliteten af skolernes håndtering af snyd.
Det er særlig vigtigt, at lærere, der ikke har meget erfaring med rollen som eksaminator og censor, informeres grundigt om, hvordan snyd eller mistanke om snyd skal håndteres.

[​1] jvf. Prøve- og eksamensinformation, Ministeriet for Børn, Undervisning og Kvalitet

Emner: Eksamen
Interessent: Tillidsrepræsentant

​Download anbefalingerne som pdf-fil:​​GLs anbefalinger til god praksis omkring eksamen og censur.pdf​​​​​