Sygdom og pasning

 
 
Her kan du finde information om sygdom, pasning og hospitalsindlæggelse af børn

Barns første og anden sygedag

Ansatte i staten kan få fri (tjenestefrihed med løn) til at passe et sygt barn, mindreårigt, hjemmeværende barn på dets 1. og 2. sygedag, når hensynet til barnet gør det nødvendigt, og forholdene på tjenestestedet tillader det. Afgørende er, at der er et pasningsbehov, der ikke kan løses på anden måde.

Et barn er mindreårigt, når det er under 18 år og hjemmeboende, når det opholder sig hos sin biologiske mor/far, adoptivforældre, en forældre, der har samværsretten eller en ansat, der har forældremyndigheden mv. 

Ved barnets 1. sygedag forstås barnets 1. reelle sygedag. Ved barnets 2. sygedag forstås den kalenderdag, der ligger i forlængelse af 1. sygedag. En ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag uanset om vedkommende har holdt fri på barnets 1. sygedag. Hvis begge forældre er ansat som gymnasiale lærere, kan dagene således deles imellem dem, sådan at den ene af forældrene holder 1. dag, og den anden holder 2. dag.

Ansatte ved Sankt Annæ Gymnasium, er ansat under det kommunale område, og har efter gældende aftale også ret til barnets 2. sygedag.

Pasning af syge børn

I henhold til barselsloven § 26 har forældre med alvorligt syge børn under 18 år under visse betingelser ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver deres arbejde.

Hvis man har ret til dagpenge efter barselsloven § 26, har man i samme periode ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn. Skolen kan begrænse retten til tjenestefrihed til 1 måned pr. år pr. barn. Skolen kan herudover bevilge yderligere tjenestefrihed med eller uden løn.

Perioder med tjenestefrihed med eller uden løn eller nedsat arbejdstid til pasning af alvorligt syge børn eller nærtstående medregnes fuldt ud i lønancienniteten og i optjening af pensionsalder.

Pasning af børn under 18 år

I henhold til servicelovens § 42 yder kommunen efter nærmere fastsatte bestemmelser hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes hjemme, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

Det er ansættelsesmyndighedens afgørelse om der i disse situationer skal ydes tjenestefrihed uden løn. Overenskomstansatte får indbetalt fuldt pensionsbidrag. Tjenestemandsansatte optjener fuld pensionsalder under fraværet.

Man har valgfrihed mellem dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven og barselsdagpenge efter barselsloven, hvis man opfylder betingelserne i begge love.

​Hospitalsindlæggelse 

Under barselsorloven
Bliver et barn hospitalsindlagt inden for de første 46 uger efter fødslen/modtagelsen i en del af orlovsperioden, hvor man har ret til fuld løn, har man ret til at forlænge orlovsperioden med fuld løn svarende til indlæggelsesperioden. Orlovsperioden kan for begge forældre højst forlænges i 3 måneder tilsammen, og det er en betingelse, at forældrene ikke genoptager arbejdet i indlæggelsesperioden. 

Retten til at forlænge orlovsperioden gælder ikke fædreorloven, adoptanters ret til 2 ugers samtidig orlov, samt ej heller farens særlige ret til løn i 2 uger, selv om forældreorloven forlænges.

Hvis man genoptager sit arbejde i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelse, udsættes den resterende del af orlovsperioden. Det er her en betingelse, at man ophører med arbejdet ved barnets udskrivelse, og at barnet udskrives inden 60 uger efter fødslen/modtagelsen.

Børn under 14 år
I forbindelse med hospitalsindlæggels af børn under 14 år har forældre ret til fravær med løn i op til 5 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder. Tilsvarende gælder, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

Hvis begge forældre er ansat i staten, kan den samlede fraværsperiode med løn højst udgøre 5 dage for forældrene tilsammen.

Emner: Børn og barsel; Sygdom
Interessent: