Børn og barsel

Hvad gør jeg
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Som gymnasielærer er du omfattet af den statslige barsels​a​ftale. Den gælder for alle lærere ved statslige selvejende og private gymnasieskoler, studenterkurser, hf-kurser, VUC samt erhvervsgymnasier og -akademier.

Hvis du er ansat ved Sankt Annæ Gymnasium, er du omfattet af KTO-aftalen om fravær af familiemæssige årsager (KTO-af​tale).

Herudover er ansattes rettigheder og pligter reguleret i barselsloven og i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv.

Har du spørgsmål om udbetaling af barselsdagpenge, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Ny barselsmodel for børn født 2. august 2022 og senere  

Der er vedtaget ny barselslov med virkning for børn født eller modtaget 2. august 2022 og senere. 

I henhold til de nye regler skal 11 (2+9) ugers orlov øremærkes til hver forælder, og ugerne skal afholdes, inden barnet fylder et år. Holdes ugerne ikke, bortfalder de. Det er således ikke muligt at overdrage de øremærkede uger.

For soloforældre og regnbuefamilier vil det fra 1. januar 2024 blive muligt at overdrage en del af orloven til nærtstående familiemedlemmer eller sociale forældre.

De nye regler indebærer en ligedeling af orloven efter fødsel mellem mor og far/medmor. Det betyder, at begge forældre kan afholde 24 ugers orlov, hvis de ikke ændrer på fordelingen. Som nævnt er der 11 ugers øremærket orlov, der ikke kan overdrages. De resterende 13 uger kan helt eller delvist overføres til den anden forælder. 

Du kan læse mere om de nye regler på beskæftigelsesministeriets hjemmeside:

https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-orlovsmodel-oeremaerket-orlov/​

Regelændringerne medfører, at de eksisterende barselsaftaler, der regulerer retten til løn på det statslige og kommunale område, skal revideres. Når det er sket, vil reglerne blive beskrevet her på siden.

Kort om reglerne​ for børn født før 2. august 2022

Barselsloven giver ret til 4 ugers graviditetsorlov, 2 ugers fædre/medmoderorlov, 14 ugers barselsorlov og 32 ugers forældreorlov med dagpenge.

Som gymnasielærer er du omfattet af statens barselsaftale, som giver dig en bedre retsstilling. Det følger af aftalen, at der er 6 ugers graviditetsorlov med løn, 14 ugers barselsorlov med løn og 2 ugers fædre/medmoderorlov med løn. Hertil kommer en forældreorlovsperiode, der opdeles i 6 uger til moderen, 6 uger til fri deling og 7 uger til faderen/medmoderen. Alle disse uger er med løn. De resterende 13 uger er på dagpenge.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke kan afholdes en orlovsperiode med løn og herefter en orlovsperiode med 32 uger på dagpenge. Afholdes der således en lønnet orlovsperiode, modtager arbejdsgiveren dagpengerefusionen, hvorved der bruges af de 32 uger. Eksempel: Hvis kun moderen er omfattet af barselsaftalen, og hun holder 12 uger med løn, vil der således være 20 uger tilbage på dagpenge. Holder faderen herefter 7 ugers forældreorlov, vil der være 13 uger tilbage på dagpenge til deling.

Det er kun forældre omfattet af barselsaftalen, der kan opnå rettigheder herefter. En privatansat, som er partner med en gymnasielærer, vil således ikke opnå lønret efter aftalen.

For børn født tidligere end 1. april 2015 er den lønnede forældreorlovsordning: 6 uger til moderen, 6 uger til deling og 6 uger til faderen/medmoderen.

​Indh​oldsfortegn​e​lse

Ret til fravær og dagpenge

Efter barselsloven er der en fraværs- og dagpengeret på 52 uger fordelt på 4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov til moderen, 2 ugers fædre-/medmoderorlov til faderen/medmoderen samt 32 ugers forældreorlov til deling mellem forældrene.

Både faderen/medmoderen og moderen har dog ret til 32 ugers forældreorlov hver, men der er kun dagpenge i 32 uger til sammen. Det betyder, at der er mulighed for at holde orlov uden hverken løn eller dagpenge.

Ret til løn

Statens barselsaft​ale giver den statsansatte far/medmor eller mor ret til løn under dele af barslen.

Efter barselsaftalen er der følgende lønret til forældre til børn født 1. april 2015 eller senere (se også skemaet nedenfor):

6 ugers graviditetsorlov til moderen
14 ugers barselsorlov til moderen
2 ugers fædre-/medmoderorlov

Efter barnets 14. uge, er der 19 lønnede orlovsuger (6+6+7 modellen), som fordeles således:
6 uger til moderen
7 uger til faderen/medmoderen
6 uger til fri deling

Denne model indebærer, at moderen og faderen/medmoderen hver kan holde henholdsvis 6 og 7 ugers forældreorlov med løn, samt at der er 6 uger, som kan deles mellem forældrene eller udelukkende afholdes af den ene part. Hvis begge forældre er omfattet af barselsaftalen, kan der således udbetales løn i 6­+6+ 7uger til forældrene tilsammen. De reserverede uger med løn til moderen og faderen/medmoderen falder bort, hvis de ikke afholdes eller udskydes. Den anden forældre kan dog holde orloven, men kun på dagpenge.

Hvis kun den ene af forældrene er ansat under statens barselsaftale, kan vedkommende kun holde 6 (7 ved fader/medmoder)+6 ugers forældreorlov med løn, og de resterende 6 (7 ved fader/medmoder)uger med løn falder bort, men forælderen under statens barselsaftale kan dog holde perioden på dagpenge.

Hvis forældrene er omfattet af forskellige barselsaftaler, har de hver især rettigheder efter den respektive aftale. Eksempelvis hvis den ene er ansat i staten og den anden i en kommune, har de hver ret til 6+6 (6 + 7 ved fader/medmoder) ugers orlov med løn.

Retten til løn under orlov er betinget af, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion efter barselsloven, hvor der er ret til dagpenge i 32 uger. Dvs. hvis moderen og faderen/medmoderen begge er ansat under den statslige aftale, og moderen holder 12 ugers forældreorlov med løn og faderen/medmoderen 7 uger, er der 13 ugers forældreorlov på dagpenge tilbage.


Ret til fravær, løn og dagpenge ​​​

 ​
Graviditets-orlov​

Barselsorlov/
fædre-/
medmoderorlov

Forældreorlov med løn Forældre-orlov på dagpenge
  Før fødslen (termin)Barnets uge 1-14 Efter fødsels: 32 ugers fælles forældreorlov
Moderen6 uger med løn14 uger med løn  
Moderen/
faderen/
medmoderen 
 
 
19 uger med løn*: 6 uger til moderen, 7uger til faderen/
medmoderen og 6 uger til deling
13 uger med dagpenge til deling mellem mor og far/medmor
Faderen/
medmoderen 
 2 uger med løn (fædre-/
medmoderorlov)
  

* Forudsat begge forældre er omfattet af statens aftale. Er blot den ene forælder omfattet af statens aftale, er det kun denne forældre, der kan opnå lønret efter aftalen.

Ovenstående skema er blot til inspiration, med andre ord kan forældrene forholdsvist frit sammensætte orloven. Forældrene kan holde orlov samtidig, på skift eller i forlængelse af hinanden. Begge forældre skal dog hver især holde deres lønnede orlov, før de kan holde den dagpengeberettigede orlov. Eksempelvis kan moderen holde 11 ugers forældreorlov med løn, herefter 12 uger med dagpenge hvorefter faderen/medmoderen holder 7 uger med løn og 2 uger med dagpenge, i alt 32 uger. Desuden kan dele af orloven udskydes til senere afholdelse, jf. afsnit om udskydelse. 

​​

Varsel til arbejdsgiveren

 Hvem? Meddelelse om  Hvornår?
ModerenAt hun er gravid, og hvornår hun regner med at begynde barselsorlov3 måneder før forventet fødsel
Faderen/medmoderenHvornår den ansatte regner med at begynde indtil 2 ugers fædre-/medmoderorlov inden for de første 14 uger efter barnets fødsel4 uger før den ansatte forventer at begynde orloven
 BeggeHvilket tidsrum der ønskes afholdt orlov, og hvornår arbejdsgiveren kan forvente den ansatte tilbage på arbejde. Om orlov udskydes til senere afholdelseSenest 8 uger efter fødslen. Det er til enhver tid muligt at fortryde det afgivne varsel, blot der afgives et nyt varsel inden udløbet af 8-ugers fristem
Moderen eller faderen/medmoderenØnske om at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorlovenSenest 8 uger efter fødslen eller modtagelsen
Moderen eller faderen/medmoderenTidspunkt for samt længden af retsmæssigt udskudt orlov (8-13 uger) Mindst 16 uger før orloven påbegyndes
Moderen eller faderen/medmoderenTidspunkt for anvendelse af orlov udskudt efter aftale (op til 32 uger) Varsel afhængigt af hvad der er aftalt
​​He​nt tabellen her: ​Varsel til arbejds​giveren.pdf​Sygdom under graviditet

Før graviditetsorloven har en ansat ret til fravær med løn på grund af graviditet, hvis det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb der ved fortsat beskæftigelse vil medføre en risiko for kvindens eller barnets helbred. Sygdom under graviditeten, som ikke skyldes sygeligt forløbende graviditet, skal betragtes som almindeligt sygefravær.

Graviditetsorlov

På statens område har moderen ret til 6 ugers graviditetsorlov med sædvanlig løn. Lægen skønner og fastsætter fødselstidspunktet (fødselsterminen). Datoen fremgår af "vandrejournalen" og er afgørende for, hvornår graviditetsorloven kan begynde.

Hvis fødslen finder sted før det forventede tidspunkt, bliver graviditetsorloven kortere end de 6 uger. Sker fødslen senere, bliver graviditetsorloven længere. Ingen af delene får betydning for længden af orloven efter fødslen.

Faderen/medmoderens orlov

Faderen/medmoderen har ret til 2 ugers orlov med fuld løn umiddelbart efter fødslen. De 2 uger kan også efter aftale med arbejdsgiveren placeres fleksibelt på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger. Orloven kan holdes samlet eller som enkeltdage inden for de første 14 uger. Den ansatte skal inden 4 uger før orlovens forventede start varsle dette over for arbejdsgiveren. Faderen/medmoderen har ret til at fremrykke sin forældreorlov eller dele heraf, således at den holdes samtidigt med, at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov.

Barsels- og forældreorlov

Efter fødslen har moderen ret til 14 uger barselsorlov med fuld løn. Orloven begynder dagen efter fødslen. Efter de 14 ugers barselsorlov har forældrene ret til forældreorlov i 32 uger.

Sorgorlov 

​Som forælder/adoptanter har du med virkning fra 1. april 2021 ret til sorgorlov med fuld løn i op til 26 uger, hvis barnet er dødfødt eller barnet, inden det fylder 18 år. Det er en forudsætning for orloven, at arbejdsgiver kan få dagpengerefusion.

Du har mulighed for at arbejde helt eller delvist under orloven, og du har også mulighed for at veksle mellem arbejde og orlov i 26 ugers perioden. Du kan ikke forlænge eller udskyde den del af orloven, som du ikke bruger. 

Arbejdsgiver skal hurtigst muligt have besked om, hvor længe du vil holde sorgorlov.

På det kommunale område (Skt. Annæ Gymnasium) har forældre og adoptanter ret til løn i 14 uger, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødsel eller modtagelse. Pr. 1. april 2022 vil statens regler også gælde på det kommunale område.

Udskydelse

Der er mulighed for at udskyde forældreorlov til senere afvikling dog inden barnet fylder 9 år. Det kan ske enten som aftalebaseret eller retsbaseret udskydelse. Hvis forældrene samlet holder orlov uden "brud", skal man ikke benytte reglerne om udskydelse af orlov. Skifter man arbejde, bevarer man ikke lønretten.

Retsbaseret udskydelse
Den ene af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 ugers forældreorlov. Ved afholdelse af den udskudte orlov skal denne varsles 16 uger før afholdelse. Skifter man arbejde, inden de udskudte uger af forældreorloven er afholdt, beholder man retten til at afholde de udskudte uger i et nyt ansættelsesforhold.

Aftalebaseret udskydelse
Begge forældre kan efter aftale med arbejdsgiveren udskyde op til 32 ugers forældreorlov. Den udskudte orlov behøves ikke at afholdes samlet. Der er heller ikke et minimums- og maksimumskrav til, hvor meget af orloven der udskydes. Eventuel løn og/eller dagpengeret udskydes tilsvarende. Ved en aftalebaseret udskydelse anbefales det, at der aftales et varsel for afholdelse af den udskudte orlov, medmindre det aftales konkret, på hvilket tidspunkt orloven afholdes.

​Delvis genoptagelse af arbejdet

Man kan vælge at bruge noget af sin forældreorlov på "deltid", så man f.eks. får dobbelt så lang periode med halv arbejdstid og halvtidsorlov. Dette forudsætter en aftale med arbejdsgiveren herom. Ansættelsesgraden skal ikke ændres ved en delvis genoptagelse af arbejdet.

Ved delvis genoptagelse af arbejdet, er det en god ide at indgå en aftale med arbejdsgiver med specifik angivelse af, hvilke dage, der holdes barsel henholdsvis arbejdes. Hvis ikke man indgår en sådan aftale, men blot aftaler en generel nedsættelse af årets arbejdsforpligtelse, kan det give problemer i relation til udbetaling af barselsdagpenge, såfremt man ender med at arbejde mere end det aftalte, idet dagpenge opgøres og udbetales på ugesbasis. 

Delvis genoptagelse af arbejdet med tilsvarende forlængelse af orloven kan ikke kombineres med forlængelse af forældreorloven med 8 eller 14 uger.

Forlængelse

Forældrene kan vælge at udstrække dagpengeretten med 8 eller 14 uger, men summen af dagpenge er den samme, så forlængelsen betyder, at man kan vælge at få pengene udbetalt med et mindre beløb pr. uge eller at afholde den forlængede orlov uden dagpenge.
Ønsker man at udstrække dagpengeretten, skal dette først meddeles Udbetaling Danmark, når man ikke længere får fuld løn, idet arbejdsgivers udbetaling af løn sker under forudsætning af, at arbejdsgiver modtager fuld dagpengerefusion.


Jobansøgning og graviditet

En kommende arbejdsgiver må ikke spørge om forhold, der kan lede til forskelsbehandling på grund af køn. Det betyder bl.a., at der ikke må stilles spørgsmål om graviditet. En arbejdsgiver må i ansættelsesproceduren ikke inddrage forhold om graviditet og må således heller ikke undlade at ansætte dig, fordi du er gravid. Du er samtidig heller ikke forpligtet til at oplyse, at du er gravid.


Barsel i tidsbegrænsede stillinger

Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, har du samme rettigheder som en fastansat, indtil din ansættelse udløber. Du har således ret til sædvanlig løn, så længe ansættelsen varer. Hvis orloven fortsætter efter ansættelsens udløb, vil der blive udbetalt dagpenge efter denne dato.

Ferie og barsel

Afvikling
Man kan ikke holde ferie og barsel på samme tid. Foreligger der en feriehindring i form af for eksempel barselsorlov ved hovedferieperiodens udløb (30. september), henholdsvis ferieårets udløb (30. april) kan feriepengene udbetales kontant uden at ferien holdes, eller der kan indgås aftale om at overføre ferien. Efter gældende overenskomst for ansatte på det almengymnasiale område lægges ikke afviklet ferie i forlængelse af orloven jf. § 22.

I andre tilfælde skal aftale om overførsel af ferie være skriftlig og være indgået inden ferieårets udløb.​

Optjening
Der optjenes ret til ferie med fuld løn under den lønnede og ulønnede del af orloven, så længe arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag (pensionsbidrag anses i den henseende for "delvis løn"). Dette forudsætter dog, at man er ansat ved samme arbejdsgiver, når man holder ferie. Hvis man fratræder, vil man kun få udbetalt 12,5 pct. af den ferieberettigede løn i optjeningsåret.

Herudover optjener ansatte i staten ret til ferie med fuld løn i de første 6 måneder af en ulønnet orlovsperiode. Det vil sige, at hvis man forlænger forældreorloven i 8 eller 14 uger, vil man i disse uger optjene ret til ferie (uanset at man ikke optjener pension). Det er dog en betingelse, at man genindtræder i ansættelsen og holder ferien inden udløbet af det ferieår, hvori ferien/de særlige feriedage skulle være afholdt - medmindre ferien/de særlige feriedage udsættes på grund af en feriehindring, overførsel eller udskydelse af ferie efter statens fe​rieaftale.

Den 1. sep. 2020 træder en ny ferielov og en ny ferieaftale i kraft. Efter den nye ferieaftale optjenes der fortsat ret til ferie med fuld løn i de første 6 måneder af en ulønnet orlovsperiode. Det er en forudsætning, at den ansatte genindtræder i tjenesten inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, hvori ferien skal være afholdt, og at ferien afvikles inden udløbet af samme ferieafholdelsesperiode, medmindre afviklingen udsættes i henhold til andre bestemmelser i ferieloven.


Nyansat
Hvis ansættelsen er påbegyndt 1. august året før, vil der normalt ske løntræk i juli måned. Når man har barselsorlov, holder man ikke ferie, og der skal ikke ske løntræk. Eventuelt løntræk vil først være aktuelt under erstatningsferie.

​Pension og anciennitet

Efter ligebehandlingsloven medregnes fraværsperioder ved graviditets-, barsels-, adoptions-, og forældreorlov ved beregning af anciennitet i ansættelsesforholdet.

Der optjenes fuld pensionsret i såvel lønnede som ulønnede orlovsperioder. Ansatte, der udstrækker forældreorlovens 32 uger til 40 eller 46 uger, optjener dog ikke pensionsret i de sidste 8 eller 14 uger. Der optjenes pensionsret uanset om orloven er udskudt/forlænget på grund af hel eller delvis genoptagelse af arbejdet. Tager du orlov, hvor du ikke optjener pensionsret, anbefaler GL, at du tager kontakt til Akad​ermikerp​​ension for at få a​fdækket konsekvenserne for din pensionsopsparing.

Adoption

Før modtagelse
Adoptanter har ret til orlov med sædvanlig løn i op til 4 uger forud for modtagelsen af adoptivbarn i udlandet. De 4 uger kan forlænges med op til 4 uger, hvis opholdet i udlandet før modtagelsen af barnet bliver længere end 4 uger (hvis det ikke er adoptanternes skyld, at det varer så længe).
Ved modtagelse af barn i Danmark har adoptanter ret til orlov i 1 uge, og i særlige tilfælde 2 uger.
Retten til dagpenge og løn forud for modtagelse af adoptivbarn forudsætter, at afgiverlandet stiller som krav, at barnet hentes i udlandet eller at institutionen i Danmark kræver, at adoptanten skal have ophold med barnet på institutionen inden modtagelsen.
Begge adoptanter har ret til orlov med dagpenge/løn hvis de opholder sig i udlandet eller opholder sig sammen med barnet i Danmark før modtagelsen. 


Efter modtagelsen
Efter modtagelsen af barnet har adoptivforældre ret til fravær med sædvanlig løn i samme omfang som biologiske forældre. Det er dog en forudsætning, at adoptionsmyndighederne bestemmer, at den ene eller begge adoptanter i en periode skal være i hjemmet. Dog kan adoptanterne selv vælge hvem (mor eller far), der skal tage de pågældende uger. Det vil sige, at de for eksempel (i modsætning til biologiske forældre) kan dele de første 14 uger.

Varslingsregler
Adoptivforældre skal så tidligt som muligt underrette om tidspunktet for orlov forud for modtagelsen, og så vidt muligt give besked 3 måneder før modtagelsen. Derudover gælder de sædvanlige varsler.

Emner: Barsel; Børn og barsel
Interessent: