Børn og barsel

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Når man bliver forælder, har man ret til at holde barselsorlov. Reglerne for afholdelse af orlov er fleksible, men der er en del frister, der skal overholdes. Neden for kan du læse mere om dine muligheder, rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet, fødsel og afholdelse af orlov.

Med den nye barselslovgivning, som gælder fra 2. august 2022, fordeles orlov i forbindelse med barsel lige mellem forældrene med 24 ugers orlov med barselsdagpenge til hver, hvoraf 11 af de 24 uger er øremærket, og kan dermed ikke overføres til anden forælder. Øremærkede uger skal holdes inden barnet fylder 1 år.

De øremærkede uger gælder kun for lønmodtagere. Ledige, studerende og selvstændige kan således vælge at overdrage op til 22 uger til den anden forælder.

For soloforældre og regnbuefamilier vil det fra 1. januar 2024 blive muligt at overdrage en del af fraværet til nærtstående familiemedlemmer e​ller sociale forældre.​

Barselsloven regulerer alene retten til fravær og barselsdagpenge, mens lønretten er overenskomstaftalt.

Overenskomstens parter har aftalt et administrationsgrundlag, der indtil videre regulerer lønretten efter, de nye regler er trådt i kraft. Se nærmere under afsnittet "Ret til løn” i vejledningerne nedenfor​.

Du skal holde orlov efter de regler, der gælder, når barnet bliver født. Reglerne afhænger af, hvornår dit barn er født.

​​For børn født før den 2. august 2022

Kort om reglerne​ for børn født før 2. august 2022

Barselsloven giver ret til 4 ugers graviditetsorlov, 2 ugers fædre/medmororlov, 14 ugers barselsorlov og 32 ugers forældreorlov med dagpenge.

Som gymnasielærer er du omfattet af statens barselsaftale, som giver dig en bedre retsstilling. Det følger af aftalen, at der er 6 ugers graviditetsorlov med løn, 14 ugers barselsorlov med løn og 2 ugers fædre/medmororlov med løn. Hertil kommer en forældreorlovsperiode, der opdeles i 6 uger til moren, 6 uger til fri deling og 7 uger til faren/medmoren. Alle disse uger er med løn. De resterende 13 uger er på dagpenge.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke kan afholdes en orlovsperiode med løn og herefter en orlovsperiode med 32 uger på dagpenge. Afholdes der således en lønnet orlovsperiode, modtager arbejdsgiveren dagpengerefusionen, hvorved der bruges af de 32 uger. Eksempel: Hvis kun moren er omfattet af barselsaftalen, og hun holder 12 uger med løn, vil der således være 20 uger tilbage på dagpenge. Holder faren herefter 7 ugers forældreorlov, vil der være 13 uger tilbage på dagpenge til deling.

Det er kun forældre omfattet af barselsaftalen, der kan opnå rettigheder herefter. En privatansat, som er partner med en gymnasielærer, vil således ikke opnå lønret efter aftalen.

For børn født tidligere end 1. april 2015 er den lønnede forældreorlovsordning: 6 uger til moren, 6 uger til deling og 6 uger til faren/medmoren.

Hvis du er ansat ved Skt. Annæ Gymnasium, er du omfattet af KTO-fatalen om fravær af familiemæssigeårsager, som giver de samme rettigheder, som statens aftale.​

​Indh​oldsfortegn​e​lse

Ret til fravær og dagpenge

Efter barselsloven er der en fraværs- og dagpengeret på 52 uger fordelt på 4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov til moren, 2 ugers fædre-/medmororlov til faren/medmoren samt 32 ugers forældreorlov til deling mellem forældrene.

Både faren/medmoren og moren har dog ret til 32 ugers forældreorlov hver, men der er kun dagpenge i 32 uger til sammen. Det betyder, at der er mulighed for at holde orlov uden hverken løn eller dagpenge.

Ret til løn

Statens barselsaft​ale giver den statsansatte far/medmor eller mor ret til løn under dele af barslen.

Efter barselsaftalen er der følgende lønret til forældre til børn født 1. april 2015 eller senere (se også skemaet nedenfor):

6 ugers graviditetsorlov til moren
14 ugers barselsorlov til moren
2 ugers fædre-/medmororlov

Efter barnets 14. uge, er der 19 lønnede orlovsuger (6+6+7 modellen), som fordeles således:
6 uger til moren
7 uger til faren/medmoren
6 uger til fri deling

Denne model indebærer, at moren og faren/medmoren hver kan holde henholdsvis 6 og 7 ugers forældreorlov med løn, samt at der er 6 uger, som kan deles mellem forældrene eller udelukkende afholdes af den ene part. Hvis begge forældre er omfattet af barselsaftalen, kan der således udbetales løn i 6­+6+7uger til forældrene tilsammen. De reserverede uger med løn til moren og faren/medmoren falder bort, hvis de ikke afholdes eller udskydes. Den anden forældre kan dog holde orloven, men kun på dagpenge.

Hvis kun den ene af forældrene er ansat under statens barselsaftale, kan vedkommende kun holde 6 (7 ved fare/medmor)+6 ugers forældreorlov med løn, og de resterende 6 (7 ved far/medmor)uger med løn falder bort, men forælderen under statens barselsaftale kan dog holde perioden på dagpenge.

Hvis forældrene er omfattet af forskellige barselsaftaler, har de hver især rettigheder efter den respektive aftale. Eksempelvis hvis den ene er ansat i staten og den anden i en kommune, har de hver ret til 6+6 (6+7 ved far/medmor) ugers orlov med løn.

Retten til løn under orlov er betinget af, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion efter barselsloven, hvor der er ret til dagpenge i 32 uger. Dvs. hvis moren og faren/medmoren begge er ansat under den statslige aftale, og moren holder 12 ugers forældreorlov med løn og far/medmor 7 uger, er der 13 ugers forældreorlov på dagpenge tilbage.


​​Ret til fravær, løn og dagpenge ​​​

 ​
Graviditets-orlov​

barselsorlov/
fædre-/
medmororlov

Forældreorlov med løn Forældre-orlov på dagpenge
  Før fødslen (termin)Barnets uge 1-14 Efter fødsels: 32 ugers fælles forældreorlov
Moren6 uger med løn14 uger med løn  
Moren/
faren/
medmoren 
 
 
19 uger med løn*: 6 uger til moren, 7uger til faren​/
medmoren og 6 uger til deling
13 uger med dagpenge til deling mellem mor og far/medmor
Faren/
medmoren 
 2 uger med løn (fædre-/
medmororlov)
  

* Forudsat begge forældre er omfattet af statens aftale. Er blot den ene forælder omfattet af statens aftale, er det kun denne forældre, der kan opnå lønret efter aftalen.

Ovenstående skema er blot til inspiration, med andre ord kan forældrene forholdsvist frit sammensætte orloven. Forældrene kan holde orlov samtidig, på skift eller i forlængelse af hinanden. Begge forældre skal dog hver især holde deres lønnede orlov, før de kan holde den dagpengeberettigede orlov. Eksempelvis kan moren holde 11 ugers forældreorlov med løn, herefter 12 uger med dagpenge hvorefter faren/medmoren holder 7 uger med løn og 2 uger med dagpenge, i alt 32 uger. Desuden kan dele af orloven udskydes til senere afholdelse, jf. afsnit om udskydelse. 

​​

Varsel til arbejdsgiveren

 Hvem? Meddelelse om  Hvornår?
MorenAt hun er gravid, og hvornår hun regner med at begynde barselsorlov
3 måneder før forventet fødsel
Faren/medmorenHvornår den ansatte regner med at begynde indtil 2 ugers fædre-/medmororlov inden for de første 14 uger efter barnets fødsel4 uger før den ansatte forventer at begynde orloven
 BeggeHvilket tidsrum der ønskes afholdt orlov, og hvornår arbejdsgiveren kan forvente den ansatte tilbage på arbejde. Om orlov udskydes til senere afholdelseSenest 8 uger efter fødslen. Det er til enhver tid muligt at fortryde det afgivne varsel, blot der afgives et nyt varsel inden udløbet af 8-ugers fristem
Moren eller faren/medmoren
Ønske om at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorlovenSenest 8 uger efter fødslen eller modtagelsen
Moren eller faren/medmorenTidspunkt for samt længden af retsmæssigt udskudt orlov (8-13 uger) Mindst 16 uger før orloven påbegyndes
Moren eller faren/medmorenTidspunkt for anvendelse af orlov udskudt efter aftale (op til 32 uger) Varsel afhængigt af hvad der er aftalt
​​He​nt tabellen her: ​Varsel til arbejds​giveren.pdf​Sygdom under graviditet

Før graviditetsorloven har en ansat ret til fravær med løn på grund af graviditet, hvis det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb der ved fortsat beskæftigelse vil medføre en risiko for kvindens eller barnets helbred. Sygdom under graviditeten, som ikke skyldes sygeligt forløbende graviditet, skal betragtes som almindeligt sygefravær.

Graviditetsorlov

På statens område har moren ret til 6 ugers graviditetsorlov med sædvanlig løn. Lægen skønner og fastsætter fødselstidspunktet (fødselsterminen). Datoen fremgår af "vandrejournalen" og er afgørende for, hvornår graviditetsorloven kan begynde.

Hvis fødslen finder sted før det forventede tidspunkt, bliver graviditetsorloven kortere end de 6 uger. Sker fødslen senere, bliver graviditetsorloven længere. Ingen af delene får betydning for længden af orloven efter fødslen.

Faren​/medmorens orlov

Faren/medmoren har ret til 2 ugers orlov med fuld løn umiddelbart efter fødslen. De 2 uger kan også efter aftale med arbejdsgiveren placeres fleksibelt på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger. Orloven kan holdes samlet eller som enkeltdage inden for de første 14 uger. Den ansatte skal inden 4 uger før orlovens forventede start varsle dette over for arbejdsgiveren. Faren/medmoren har ret til at fremrykke sin forældreorlov eller dele heraf, således at den holdes samtidigt med, at moren holder sine 14 ugers barselsorlov.

Barsels- og forældreorlov

Efter fødslen har moren ret til 14 uger barselsorlov med fuld løn. Orloven begynder dagen efter fødslen. Efter de 14 ugers barselsorlov har forældrene ret til forældreorlov i 32 uger.

Sorgorlov 

​Som forælder/adoptanter har du med virkning fra 1. april 2021 ret til sorgorlov med fuld løn i op til 26 uger, hvis barnet er dødfødt eller barnet, inden det fylder 18 år. Det er en forudsætning for orloven, at arbejdsgiver kan få dagpengerefusion.

Du har mulighed for at arbejde helt eller delvist under orloven, og du har også mulighed for at veksle mellem arbejde og orlov i 26 ugers perioden. Du kan ikke forlænge eller udskyde den del af orloven, som du ikke bruger. 

Arbejdsgiver skal hurtigst muligt have besked om, hvor længe du vil holde sorgorlov.

På det kommunale område (Skt. Annæ Gymnasium) har forældre og adoptanter ret til løn i 14 uger, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødsel eller modtagelse. Pr. 1. april 2022 vil statens regler også gælde på det kommunale område.

Udskydelse​

Der er mulighed for at udskyde forældreorlov til senere afvikling dog inden barnet fylder 9 år. Det kan ske enten som aftalebaseret eller retsbaseret udskydelse. Hvis forældrene samlet holder orlov uden "brud", skal man ikke benytte reglerne om udskydelse af orlov. Skifter man arbejde, bevarer man ikke lønretten.

Retsbaseret udskydelse
Den ene af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 ugers forældreorlov. Ved afholdelse af den udskudte orlov skal denne varsles 16 uger før afholdelse. Skifter man arbejde, inden de udskudte uger af forældreorloven er afholdt, beholder man retten til at afholde de udskudte uger i et nyt ansættelsesforhold.

Aftalebaseret udskydelse
Begge forældre kan efter aftale med arbejdsgiveren udskyde op til 32 ugers forældreorlov. Den udskudte orlov behøves ikke at afholdes samlet. Der er heller ikke et minimums- og maksimumskrav til, hvor meget af orloven der udskydes. Eventuel løn og/eller dagpengeret udskydes tilsvarende. Ved en aftalebaseret udskydelse anbefales det, at der aftales et varsel​ for afholdelse af den udskudte orlov, medmindre det aftales konkret, på hvilket tidspunkt orloven afholdes.

​Delvis genoptagelse af arbejdet

Man kan vælge at bruge noget af sin forældreorlov på "deltid", så man f.eks. får dobbelt så lang periode med halv arbejdstid og halvtidsorlov. Dette forudsætter en aftale med arbejdsgiveren herom. Ansættelsesgraden skal ikke ændres ved en delvis genoptagelse af arbejdet.

Ved delvis genoptagelse af arbejdet, er det en god ide at indgå en aftale med arbejdsgiver med specifik angivelse af, hvilke dage, der holdes barsel henholdsvis arbejdes. Hvis ikke man indgår en sådan aftale, men blot aftaler en generel nedsættelse af årets arbejdsforpligtelse, kan det give problemer i relation til udbetaling af barselsdagpenge, såfremt man ender med at arbejde mere end det aftalte, idet dagpenge opgøres og udbetales på ugesbasis. 

Delvis genoptagelse af arbejdet med tilsvarende forlængelse af orloven kan ikke kombineres med forlængelse af forældreorloven med 8 eller 14 uger.

Forlængelse

Forældrene kan vælge at udstrække dagpengeretten med 8 eller 14 uger, men summen af dagpenge er den samme, så forlængelsen betyder, at man kan vælge at få pengene udbetalt med et mindre beløb pr. uge eller at afholde den forlængede orlov uden dagpenge.
Ønsker man at udstrække dagpengeretten, skal dette først meddeles Udbetaling Danmark, når man ikke længere får fuld løn, idet arbejdsgivers udbetaling af løn sker under forudsætning af, at arbejdsgiver modtager fuld dagpengerefusion.


Jobansøgning og graviditet

En kommende arbejdsgiver må ikke spørge om forhold, der kan lede til forskelsbehandling på grund af køn. Det betyder bl.a., at der ikke må stilles spørgsmål om graviditet. En arbejdsgiver må i ansættelsesproceduren ikke inddrage forhold om graviditet og må således heller ikke undlade at ansætte dig, fordi du er gravid. Du er samtidig heller ikke forpligtet til at oplyse, at du er gravid.


Barsel i tidsbegrænsede stillinger

Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, har du samme rettigheder som en fastansat, indtil din ansættelse udløber. Du har således ret til sædvanlig løn, så længe ansættelsen varer. Hvis orloven fortsætter efter ansættelsens udløb, vil der blive udbetalt dagpenge efter denne dato.

Ferie og barsel

​Barselsorlov udgør en feriehindring, og der er ret til en erstatningsferie, hvis ferien løber henover en periode, hvor lærerne afvikler ferie.

​Der optjenes ret til ferie med fuld løn under den lønnede og ulønnede del af orloven, så længe arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag (pensionsbidrag anses i den henseende for "delvis løn"). Dette forudsætter dog, at man er ansat ved samme arbejdsgiver, når man holder ferie. Hvis man fratræder, vil man kun få udbetalt 12,5 pct. af den ferieberettigede løn i optjeningsåret.

Herudover optjener ansatte i staten ret til ferie med fuld løn i de første 6 måneder af en ulønnet orlovsperiode. Det vil sige, at hvis man forlænger forældreorloven i 8 eller 14 uger, vil man i disse uger optjene ret til ferie (uanset at man ikke optjener pension). Det er dog en betingelse, at man genindtræder i ansættelsen og holder ferien inden udløbet af det ferieår, hvori ferien/de særlige feriedage skulle være afholdt - medmindre ferien/de særlige feriedage udsættes på grund af en feriehindring, overførsel eller udskydelse af ferie efter statens fe​rieaftale.


​Pension og anciennitet

Efter ligebehandlingsloven medregnes fraværsperioder ved graviditets-, barsels-, adoptions-, og forældreorlov ved beregning af anciennitet i ansættelsesforholdet.

Der optjenes fuld pensionsret i såvel lønnede som ulønnede orlovsperioder. Ansatte, der udstrækker forældreorlovens 32 uger til 40 eller 46 uger, optjener dog ikke pensionsret i de sidste 8 eller 14 uger. Der optjenes pensionsret uanset om orloven er udskudt/forlænget på grund af hel eller delvis genoptagelse af arbejdet. Tager du orlov, hvor du ikke optjener pensionsret, anbefaler GL, at du tager kontakt til Akad​ermikerp​​ension for at få a​fdækket konsekvenserne for din pensionsopsparing.

Adoption

Før modtagelse
Adoptanter har ret til orlov med sædvanlig løn i op til 4 uger forud for modtagelsen af adoptivbarn i udlandet. De 4 uger kan forlænges med op til 4 uger, hvis opholdet i udlandet før modtagelsen af barnet bliver længere end 4 uger (hvis det ikke er adoptanternes skyld, at det varer så længe).
Ved modtagelse af barn i Danmark har adoptanter ret til orlov i 1 uge, og i særlige tilfælde 2 uger.
Retten til dagpenge og løn forud for modtagelse af adoptivbarn forudsætter, at afgiverlandet stiller som krav, at barnet hentes i udlandet eller at institutionen i Danmark kræver, at adoptanten skal have ophold med barnet på institutionen inden modtagelsen.
Begge adoptanter har ret til orlov med dagpenge/løn hvis de opholder sig i udlandet eller opholder sig sammen med barnet i Danmark før modtagelsen. 


Efter modtagelsen
Efter modtagelsen af barnet har adoptivforældre ret til fravær med sædvanlig løn i samme omfang som biologiske forældre. Det er dog en forudsætning, at adoptionsmyndighederne bestemmer, at den ene eller begge adoptanter i en periode skal være i hjemmet. Dog kan adoptanterne selv vælge hvem (mor eller far), der skal tage de pågældende uger. Det vil sige, at de for eksempel (i modsætning til biologiske forældre) kan dele de første 14 uger.

Varslingsregler
Adoptivforældre skal så tidligt som muligt underrette om tidspunktet for orlov forud for modtagelsen, og så vidt muligt give besked 3 måneder før modtagelsen. Derudover gælder de sædvanlige varsler.

For børn født den 2. august 2022 eller senere
​Indh​oldsfortegn​e​lse

​Ret til fravær og dagpenge

Barselsloven giver forældre ret til fravær som følge af barsels-/adoptionsorlov samt ret til at modtage dagpenge i perioden, hvis man opfylder betingelserne for at få dagpenge.

Efter barselsloven ​er der en dagpengeret på 52 uger fordelt på 4 ugers graviditetsorlov samt 24 ugers barselsorlov til hver af forældrene. De 24 ugers orlov består af 11 (2+9) uger der er øremærket og 13 uger, som kan overdrages til den anden forælder. 

Fordeling af 24 ugers orlov til mor:
Til og med 10. uge:

 • 2 ugers øremørket orlov til mor i forbindelse med fødsel
 • 8 ugers orlov (uge 3-10) som skal holdes indenfor de første 10 uger efter barnets fødsel. De 8 ugers orlov kan overdrages helt eller delvist til far eller medmor, hvis moren genoptager arbejdet på fuld tid eller tager hul på øremærket barsel.

Efter 10. uge:

 • 14 ugers forældreorlov hvor:

- 9 uger er øremærket, og skal holdes inden barnet fylder 1 år

  - 5 uger kan overdrages til den anden forælder, forlænges eller udskydes 

Fordeling af 24 ugers orlov til far/medmor:
Til og med 10. uge:

 • 2 ugers øremærket orlov, der er ret til at holde efter barnets fødsel. Ved aftale med arbejdsgiver kan ugerne holdes på et andet tidspunkt inden 10 uger efter fødslen. Der er også mulighed for at aftale, at dagene spredes ud inden for 10 ugers perioden.

Efter 10. uge:

 • 22 ugers forældreorlov hvor:

- 9 uger er øremærket og skal holdes inden barnet fylder et år

- 13 uger kan overdrages til den anden forælder

Far/Medmor har ret til at påbegynde orloven, inden for de første 10 uger efter fødslen.

Ret til løn ​​

Statens barselsaft​ale samtcirkulære om administrationsgrundlag ​giver den statsansatte mor og far/medmor ret til løn under dele af barslen. Der er med de nye barselsregler ikke ændret ved retten til løn under orlov.

Er begge forældre under statens aftale, kan der holdes orlov med løn i 41 uger til sammen. Orloven er opdelt i forskellige orlovstyper med varierende længder. Adoptanter er omfattet af samme lønret. 

Graviditetsorlov
På statens område har moren ret til 6 ugers graviditetsorlov med sædvanlig løn. Lægen skønner og fastsætter fødselstidspunktet (fødselsterminen). Datoen fremgår af vandrejournalen og er afgørende for, hvornår graviditetsorloven kan begynde. De 6 uger er inklusiv terminsdato.

Hvis fødslen finder sted før det forventede tidspunkt, bliver graviditetsorloven kortere end de 6 uger. Sker fødslen senere, bliver graviditetsorloven længere. Ingen af delene får betydning for længden af orloven efter fødslen.

Fars/medmors 2 ugers orlov ved fødsel
Far/medmor har ret til 2 ugers orlov med fuld løn umiddelbart efter fødslen. De 2 uger kan også efter aftale med arbejdsgiveren placeres fleksibelt på et andet tidspunkt inden for de første 10 uger. Orloven kan holdes samlet eller som enkeltdage inden for de første 10 uger. Den ansatte skal inden 4 uger før orlovens forventede start varsle dette over for arbejdsgiveren. Far/medmor har ret til at fremrykke sin forældreorlov eller dele heraf, således at den holdes samtidigt med, at moren holder sine 10 ugers barselsorlov. 

Orlov med løn til mor:
Før fødsel:

 • 6 uger før forventet termin (graviditetsorlov)

Til og med 10. uge:

 • 2 ugers orlov efter fødsel (pligtorlov)
 • 8 ugers orlov efter fødsel

Efter 10. uge:

 • 10 ugers forældreorlov
 • 6 ugers forældreorlov til deling med far eller medmor

Orlov med løn til far eller medmor:
Til og med 10. uge:

 • 2 ugers orlov efter fødsel

Efter 10. uge:

 • 7 ugers forældreorlov
 • 6 ugers forældreorlov til deling med mor

Ovenstående indebærer, at mor samlet kan holde 20 ugers orlov med løn efter barnets fødsel, og far/medmor samlet kan holde 9 ugers orlov med løn, samt at der herudover ​er 6 uger til fri fordeling mellem forældrene.

Lønretten i de øremærkede uger til mor og far/medmor falder bort, hvis ugerne ikke afholdes.

Hvis kun den ene forælder er ansat under statens barselsaftale:

 • Mor kan holde 10+10+6 ​ugers forældreorlov med løn
 • Far/medmor kan holde 2++6+7 ugers forældreorlov med løn
 • Hvis forældrene er omfattet af forskellige barselsaftaler, har de hver især rettigheder efter den respektive aftale.

Retten til løn under orlov er betinget af, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion efter barselsloven, hvor der er ret til dagpenge i 24 uger til hver af forældrene.  Dvs. hvis mor vil holde de 6 ugers orlov med løn, som er til deling, er det en forudsætning for lønretten i uge 25 og 26, at far/medmor overfører 2 dagpengeuger til moren. Overføres der ikke 2 uger, følger det af aftalen om administrationsgrundlag, at arbejdsgiveren skal betale nedsat løn svarende til differencen mellem dagpengesatsen og morens sædvanlige løn.

Forlængelse og ret til ubetalt orlov​​ 

Reglerne for fravær og reglerne for dagpenge er ikke parallelle, da retten til fravær strækker sig længere end retten til dagpenge.

Både mor, far/medmor har således efter 10. uge ret til 32 ugers fravær hver, men der er kun dagpenge i 36 uger til sammen, når mor har holdt 10 uger, og far/medmor 2 uger i forbindelse med fødslen. Da retten til fravær er længere end retten til dagpenge betyder det, at nogle af ugerne kan afholdes med barselsdagpenge, mens øvrige uger er ubetalt orlov, dvs. uden ret til barselsdagpenge.

Forlængelse af orlov
Som ansat kan du forlænge din fraværsret på 32 ugers orlov med 8 eller 14 uger. Forlængelsen skal afholdes lige efter forældreorloven og i sammenhæng, og den kan ikke udskydes. Det er alene fraværsretten, og ikke dagpengene, der forlænges Forlængelse af orloven kan ikke kombineres med udskydelse og delvis genoptagelse.

Ret til fravær, løn og dagpenge ​​​​​

​​Ret til fravær ifølge dagpengeloven
 Før fødslenEfter fødslen
Mor:
4 uger10 uger
(barselsorlov)
32 uger
(forældreorlov)
8 eller 14 uger 
(forlængelse)
Far/Medmor:
 
2 uger
(fædreorlov)
32 uger
(forældreorlov)
8 eller 14 uger 
(forlængelse)

 

Ret til dagpenge ifølge dagpengeloven

 Før fødslenEfter fødslen

​​Mor:

4 uger
2 uger 
barselsorlov
8 uger 
barselsorlov (kan overføres)
 9 uger
forældreorlov​

​5 uger 
(kan overføres)
Far/Medmor:
 2 uger 
(fædre/medmor orlov)
9 uger
(forældreorlov)
13 uger ​
(kan overføres)     

 

Ret til løn ifølge overenskomst​

 

Før fødslen

  Efter fødslen
Mor:
6 uger

10 uger (2+8)
barselsorlov

10 uger 
forældreorlov

 6 uger*
(forældreorlov til fordeling)​

Far/Medmor:
 

 2 uger
 (fædre/medmor orlov)

7 uger
(forældreorlov)
       6 uger*               
      (forældreorlov til fordeling)

​*Forudsat begge forældre er omfattet af statens aftale. Er blot den ene forælder omfattet af statens aftale, er det kun denne forældre, der kan opnå lønret efter aftalen.

Ovenstående skemaer er blot oversigtsskemaer, med andre ord kan forældrene forholdsvist frit sammensætte orloven, dog skal øremærket orlov holdes inden barnet fylder et år. Forældrene kan holde orlov samtidig, på skift eller i forlængelse af hinanden. Begge forældre skal dog hver især holde deres lønnede orlov, før de kan holde den dagpengeberettigede orlov. Eksempelvis kan moren holde 23 ugers orlov med løn (10+10+3), herefter 3 uger med dagpenge hvorefter faren/medmoren holder 10 ugers orlov med løn (7+3) og 3 uger med dagpenge, i alt 33 uger med løn, forudsat at begge forældre er under statens aftale. Desuden kan dele af orloven udskydes til senere afholdelse, jf. afsnittet om udskydelse. 


Overblik over varslingsregler 

Mor skal ​varsle orlov​ således:
 • Senest 3 måneder før forventet fødsel: Sidste frist for at fortælle arbejdsgiver, at du er gravid, og om du vil holde 6 ugers orlov før fødslen.
 • Senest 4 uger før forventet fødsel: Hvis du som mor vil overdrage op til 8 af de uger, der ligger i de første 10 uger efter fødslen, skal du fortælle det til din arbejdsgiver nu. Du skal også fortælle, om du forsætter direkte på den efterfølgende orlov.
 • 6 uger efter fødslen: Hvis du holder orlov de første 10 uger efter fødslen, skal du nu fortælle din arbejdsgiver, hvornår du genoptager dit arbejde. Holder du orlov efter de første 10 uger efter fødslen, skal du også fortælle din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde orlov og hvor længe orloven varer.
 • 8 uger efter fødslen af barnet: Arbejdsgiver skal orienteres, hvis du ønsker at udskyde 5 ugers orlov til at holde efter barnets første år. 

Far/medmor skal varsle orlov således:

 • Senest 4 uger før forventet fødsel: Arbejdsgiver skal orienteres, hvis du vil holde orlov inden for de første 10 uger efter barnets fødsel. Arbejdsgiver skal orienteres om, hvornår og hvor længe, du vil holde orlov.
 • 6 uger efter fødslen: Hvis du vil holde orlov efter de første 10 uger efter fødslen, skal du fortælle din arbejdsgiver, hvornår du vil holde al din orlov, og hvor længe orloven varer - også hvis du får overdraget orlov fra moren.
 • 8 uger efter fødslen: Arbejdsgiver skal orienteres, hvis du ønsker at udskyde 5 ugers orlov til at holde efter barnets første år.​
Fraværstype Varslingsfrist Forklaring
Mors fravær før fødslen3 måneder før forventet fødselEn mor, der er lønmodtager, skal med 4 måneders varsel underrette sin arbejdsgiver om forventet fødselstidspunkt, og om hun vil udnytte retten til fravær før fødslen. Adoptanter skal så vidt muligt iagttage samme frister
Hvis mor overdrager op til 8 ugers orlov til far eller medmor (orlov i 3. – 10. uge efter fødslen)4 uger før forventet fødselEn mor, der er lønmodtager, og som overdrager op til 8 ugers orlov til far/medmor skal senest 4 uger før forventet fødselstidspunkt underrette sin arbejdsgiver herom, og om hun vil holde anden orlov i stedet. Adoptanter skal så vidt muligt iagttage samme frister.
Mor holder orlov de første 10 uger efter fødslen6 uger efter fødslenEn mor, der vil holde orlov i de første 10 uger efter fødslen, skal senest 6 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun vil genoptage arbejdet. Adoptanter skal så vidt muligt iagttage samme frister.
Lønmodtager vil udnytte retten til at udskyde op til 5 ugers orlovSenest 8 uger efter fødslen eller modtagelse af barnetEn lønmodtager, der ønsker at udskyde op til 5 ugers orlov, skal underrette arbejdsgiveren herom senest 8 uger efter fødslen eller modtagelse af barnet.
Lønmodtager der vil holde op til 5 ugers udskudt orlovSenest 8 uger før fraværets begyndelseEn lønmodtager, der ønsker at holde orlov, der er udskudt på op til 5 uger, skal senest 8 uger før fraværets begyndelse underrette arbejdsgiveren herom og længden af fraværet
Far/medmor holder orlov inden for de første 10 uger efter barnets fødsel4 uger før forventet fødselEn kommende far eller medmor, der ønsker at holde orlov i de første 10 uger efter fødslen (dvs. 2 ugers orlov ved fødslen, op til 8 ugers overdraget orlov fra mor, eller anden orlov i de første 10 uger) skal senest 4 uger før det forventede fødselstidspunkt underrette arbejdsgiveren om dette og længden af fraværet. Adoptanter skal så vidt muligt iagttage samme tidsfrister.
Lønmodtager holder orlov efter 10 uger efter fødslen6 uger efter fødslenForældre, der er lønmodtagere og ønsker at holde egen orlov eller overdrage orlov efter 10 uger efter fødslen, skal inden de 6 uger efter fødslen underrette deres arbejdsgiver om tidspunktet for fraværets begyndelse og længden af orloven. Adoptanter skal så vidt muligt iagttage samme frister.
Lønmodtager vil udnytte retten til op til 9 ugers øremærket orlov med barselsdagpenge/løn, fordi de er blevet lønmodtager inden1 år efter barnets fødsel/modtagelse8 uger før fraværets påbegyndelseLønmodtager har ikke haft mulighed for tidligere at varsle afholdelse af fravær overfor arbejdsgiver, da han/hun ikke var i ansættelse. Derfor skal han/hun med 8 ugers varsel underrette arbejdsgiver om, hvornår orloven påbegyndes og om længden heraf.​

Udskydelse ​​​

Der er mulighed for at udskyde forældreorlov til senere afvikling dog inden barnet fylder 9 år. Det kan ske enten som aftalebaseret eller retsbaseret udskydelse. Skifter man arbejde, bevarer man ikke lønretten.

Øremærket orlov kan ikke udskydes.

Retsbaseret udskydelse
Forældre har hver ret til at udskyde op til 5 ugers orlov og afholde orloven efter barnet er fyldt et år og før barnet fylder 9 år. Udskydelsen er retsbaseret, og skal derfor ikke aftales med arbejdsgiver. Ønsker man at udskyde op til 5 ugers orlov, skal arbejdsgiver underrettes herom senest 8 uger efter fødslen/modtagelse af barnet. Ved afholdelse af den udskudte orlov skal denne varsles senest 8 uger før fraværets begyndelse og orloven skal holdes samlet. Skifter man arbejde, inden de udskudte uger af forældreorloven er afholdt, beholder man retten til at afholde de udskudte uger i et nyt ansættelsesforhold. Husk at gemme dokumentation for, at der er givet korrekt varsel.

Aftalebaseret udskydelse
Begge forældre kan efter aftale med arbejdsgiveren udskyde op til 32 ugers forældreorlov. Der er ikke krav om, at den udskudte orlov afholdes samlet. Eventuel løn og/eller dagpengeret udskydes tilsvarende. Ved en aftalebaseret udskydelse anbefales det, at der aftales et varsel for afholdelse af den udskudte orlov, medmindre det aftales konkret, på hvilket tidspunkt orloven afholdes. Skifter man arbejde, har man ikke krav på at den nye arbejdsgiver skal acceptere aftalen. Hvis der er ubrugte barselsdagpenge vil de dog blive stående til barnet fylder 9 år.​

​Delvis genoptagelse af arbejdet 

Man kan vælge at bruge noget af sin forældreorlov på deltid, så man f.eks. får dobbelt så lang periode med halv arbejdstid og halvtidsorlov. Dette forudsætter en aftale med arbejdsgiveren herom. Ansættelsesgraden skal ikke ændres ved en delvis genoptagelse af arbejdet. Vær opmærksom på, at de 9 ugers øremærket orlov skal være afholdt inden barnet fyldet 1 år.

Ved delvis genoptagelse af arbejdet, er det en god ide at indgå en aftale med arbejdsgiver med specifik angivelse af, hvilke dage, der holdes barsel henholdsvis arbejdes. Hvis ikke man indgår en sådan aftale, men blot aftaler en generel nedsættelse af årets arbejdsforpligtelse, kan det give problemer i relation til udbetaling af barselsdagpenge, såfremt man ender med at arbejde mere end det aftalte, idet dagpenge opgøres og udbetales på ugebasis. 

Delvis genoptagelse af arbejdet med tilsvarende forlængelse af orloven kan ikke kombineres med forlængelse af forældreorloven med 8 eller 14 uger.


Sygdom under graviditet

Før graviditetsorloven har en ansat ret til fravær med løn på grund af graviditet, hvis det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb der ved fortsat beskæftigelse vil medføre en risiko for kvindens eller barnets helbred. Sygdom under graviditeten, som ikke skyldes sygeligt forløbende graviditet, skal betragtes som almindeligt sygefravær.

Sorgorlov 

Som forælder/adoptanter har du ret til sorgorlov med fuld løn i op til 26 uger, hvis barnet er dødfødt eller barnet dør, inden det fylder 18 år. Det er en forudsætning for orloven, at arbejdsgiver kan få dagpengerefusion. 

Du har mulighed for at arbejde helt eller delvist under orloven, og du har også mulighed for at veksle mellem arbejde og orlov i 26 ugers perioden. Du kan ikke forlænge eller udskyde den del af orloven, som du ikke bruger. 

Arbejdsgiver skal hurtigst muligt have besked om, hvor længe du vil holde sorgorlov.

Jobansøgning og graviditet

En kommende arbejdsgiver må ikke spørge om forhold, der kan lede til forskelsbehandling på grund af køn. Det betyder bl.a., at der ikke må stilles spørgsmål om graviditet. En arbejdsgiver må i ansættelsesproceduren ikke inddrage forhold om graviditet og må således heller ikke undlade at ansætte dig, fordi du er gravid. Du er samtidig heller ikke forpligtet til at oplyse, at du er gravid.

Barsel i tidsbegrænsede stillinger ​​

Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, har du samme rettigheder som en fastansat, indtil din ansættelse udløber. Du har således ret til sædvanlig løn, så længe ansættelsen varer. Hvis orloven fortsætter efter ansættelsens udløb, vil der blive udbetalt dagpenge efter denne dato.

Ferie og barsel

Afvikling
Man kan ikke holde ferie og barsel på samme tid, da barsel er en feriehindring. Hvis orloven løber henover en periode, hvor lærere afvikler ferie, er der således ret til erstatningsferie.

Efter gældende overenskomst for ansatte på det almengymnasiale område lægges ikke-afviklet ferie i forlængelse af orloven hvis ikke andet aftales med arbejdsgiver. Det har man også mulighed for at aftale på det erhvervsgymnasiale område.

Ferie kan kun overføres til efterfølgende ferieafholdelsesperiode, hvis ferien ikke kan nå at blive afviklet inden ferieafholdelsesperiodens udløb 31. december som følge af feriehindringen.

Orlov der løber henover helligdage giver ikke ret til erstatningsdage. 

Optjening
Der optjenes ret til ferie med fuld løn under den lønnede og ulønnede del af orloven, så længe arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag (pensionsbidrag anses i den henseende for delvis løn). Dette forudsætter dog, at man er ansat ved samme arbejdsgiver, når man holder ferie. Hvis man fratræder, vil man kun få udbetalt 12,5 pct. af den ferieberettigede løn i optjeningsåret.

Herudover optjener ansatte i staten ret til ferie med fuld løn i de første 6 måneder af en ulønnet orlovsperiode. Det vil sige, at hvis man forlænger forældreorloven i 8 eller 14 uger, vil man i disse uger optjene ret til ferie (uanset at man ikke optjener pension). Det er dog en betingelse, at man genindtræder i ansættelsen og holder ferien inden udløbet af det ferieår, hvori ferien/de særlige feriedage skulle være afholdt - medmindre ferien/de særlige feriedage udsættes på grund af en feriehindring, overførsel eller udskydelse af ferie efter statens ferieaftale.

Hvis ansættelsen er påbegyndt 1. august året før, vil der normalt ske løntræk i juli måned. Når man har barselsorlov, holder man ikke ferie, og der skal ikke ske løntræk. Eventuelt løntræk vil først være aktuelt under erstatningsferie.

​Pension og anciennitet

Efter ligebehandlingsloven medregnes fraværsperioder ved graviditets-, barsels-, adoptions-, og forældreorlov ved beregning af anciennitet i ansættelsesforholdet.

Der optjenes fuld pensionsret i såvel lønnede som ulønnede orlovsperioder. Ansatte, der udstrækker orlovens 32 uger til 40 eller 46 uger, optjener dog ikke pensionsret i de sidste 8 eller 14 uger. Der optjenes pensionsret uanset om orloven er udskudt/forlænget på grund af hel eller delvis genoptagelse af arbejdet. Tager du orlov, hvor du ikke optjener pensionsret, anbefaler GL, at du tager kontakt til Akademikerpension for at få a fdækket konsekvenserne for din pensionsopsparing.​


Adoption

Før modtagelse

Adoptanter har ret til orlov med sædvanlig løn i op til 4 uger forud for modtagelsen af adoptivbarn i udlandet. De 4 uger kan forlænges med op til 4 uger, hvis opholdet i udlandet før modtagelsen af barnet bliver længere end 4 uger, og dette ikke kan tilskrives forhold hos adoptanterne.

Ved modtagelse af barn i Danmark har adoptanter ret til orlov i 1 uge, og i særlige tilfælde 2 uger.

Retten til dagpenge og løn forud for modtagelse af adoptivbarn forudsætter, at afgiverlandet stiller som krav, at barnet hentes i udlandet, eller at institutionen i Danmark kræver, at adoptanten skal have ophold med barnet på institutionen inden modtagelsen.

Begge adoptanter har ret til orlov med dagpenge/løn hvis de opholder sig i udlandet eller opholder sig sammen med barnet i Danmark før modtagelsen.

Efter modtagelsen
Efter modtagelsen af barnet har adoptivforældre som udgangspunkt ret til orlov i 6 uger hver til afholdelse i de første 10 uger. Forældrene skal holde 2 ugers sammenhængende barsel hver, men de 2 sammenhængende uger kan efter aftale med arbejdsgiver afholdes som enkeltdage inden for de 10 første uger efter modtagelsen. Bortset fra de 2 sammenhængende uger, kan de 6 ugers barsel ikke holdes samtidigt. Hver adoptant kan overdrage op til 4 ugers orlov til den anden adoptant.

Efter de første 10 uger efter modtagelse har hver adoptant ret til 32 ugers orlov, hvor der er dagpenge i 18 uger til hver. Hvis begge adoptanter er lønmodtagere skal de hver afholde 9 af de 18 ugers orlov inden 1 år efter barnets modtagelse. Afholdes orloven ikke bortfalder denne. Orloven kan afholdes i forlængelse af hinanden, skiftevis eller samtidigt. 

Adoptanters ret til løn

Før modtagelse:

 • Op til 4 uger med løn

Til og med10. uge:

 • Tilsammen ret til løn i de første 10 uger efter barnets modtagelse, samt i yderligere 2 uger hvor der holdes orlov samtidigt

Efter 10. uge:

 • 6 uger til den ene adoptant
 • 7 uger til den anden adoptant (retten tilkommer manden, medmindre adoptanter har samme køn)
 • 6 uger til fordeling
 • 4 ugers forældreorlov med løn

Ovenstående forudsætter at begge adoptanter er omfattet af barselsaftalen. Hvis adoptanterne er omfattet af forskellige barselsaftaler, har de hver især rettigheder efter den respektive aftale. 

Overdragelse, forlængelse eller udskydelse

Overdragelse: Som ansat kan hver af forældrene overdrage 9 uger til den anden forælder til afholdelse inden for det første år efter barnets modtagelse. Orloven kan efter aftale med arbejdsgiver forlænges ved delvis genoptagelse af arbejdet eller udskydelse af orloven, således at orloven afholdes efter 1 år efter barnets modtagelse og inden barnet fylder 9 år.

Forlængelse: I kan forlænge orlov i forbindelse med adoption ved at genoptage arbejdet delvist efter aftale med arbejdsgiver. De 32 ugers orlov (hvoraf 18 uger er med dagpenge), der kommer efter de første 10 ugers orlov efter barnets modtagelse, kan forlænges med 8 eller 14 uger, men dagpenge dækker alene 24 uger og kan ikke udstrækkes. Der kan altså afholdes orlov uden løn eller dagpenge.

Udskydelse: Som adoptant er der ret til at udskyde 5 ugers orlov, som kan afholdes efter det første år efter barnets modtagelse og inden barnet fylder 9 år. Adoptanter kan efter aftale med arbejdsgiver udskyde yderligere 4 ugers orlov, som kan afholdes efter det første år efter barnets modtagelse og inden barnet fylder 9 år. 

Varslingsregler

Adoptivforældre skal så tidligt som muligt underrette om tidspunktet for orlov forud for modtagelsen, og så vidt muligt give besked 3 måneder før modtagelsen. Derudover gælder de sædvanlige varsler. Se ​Overblik over varslingsregler.

Særligt for ansatte på Skt. Annæ Gymnasium 

​Som gymnasielærer ved Sankt Annæ Gymnasium er du omfattet af:

Som gymnasielærer ved statslige selvejende og private gymnasieskoler, studenterkurser, hf-kurser, VUC samt erhvervsgymnasier og -akademier er du omfattet af:

​For yderligere info:

Emner: Børn og barsel
Interessent: