Din og dine kollegers arbejdstid efter OK21

Inspirationsmateriale
 

​​​​​​​​​​​​​De nye overenskomstregler

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 er der på underviserområdet aftalt en række retningslinjer, der skal medvirke til at sikre gymnasielærere en mere jævn arbejdsbelastning og skabe mere åbenhed og transparens i planlægningsgrundlaget.

De nye bestemmelser taler ind i et samarbejdssystem, forstået således at de lægger op til dialog mellem ledelse og medarbejdere på hver eneste skole. Hvordan reglerne udfoldes på den enkelte skole, vil være bestemmende for, hvilke konsekvenser den enkelte lærer vil opleve i skolens arbejdstilrettelæggelse.

De konkrete formuleringer i overenskomsten er:

"Jævn arbejdsbelastning
Der skal være løbende dialog mellem leder og underviser samt godkendelse af timeforbruget mindst hvert kvartal. 

De godkendte timer danner grundlag for opgørelsen af det samlede timeforbrug i normperioden ved dennes afslutning, men udgør ikke en endelig stillingtagen til eventuelt merarbejde. 

Leder og underviser drøfter arbejdets omfang, hvis det samlede timeforbrug i et kvartal overstiger den normale arbejdstid i gennemsnit pr. uge. ​

Åbenhed og transparens
Ledelsen drøfter ved normperiodens start den forventede opgaveportefølje og det deraf forventede omfang af opgaverne med den enkelte medarbejder med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaver og tid. 

Hvis opgaveporteføljen væsentligt ændres i løbet af normperioden, drøftes ændringerne mellem leder og medarbejder. 

Lederen og TR drøfter efter normperiodens udløb en samlet opgørelse af timeforbrug ud fra medarbejdernes tidsregistreringer inden for forhandlingsområdet. Drøftelsen skal give TR indsigt i det samlede timeforbrug sammenholdt med ledelsens planlægningstal inden for dennes område. 

De lokale parter kan ved lokal aftale vælge at fravige og/eller supplere bestemmelserne."

> Her bliver det slået fast, at ledelsen hvert kvartal skal godkende den enkelte lærers timeforbrug, og at der skal være en dialog.

På skoler uden aftaler giver dialogen bedst mening, hvis læreren registrerer sin arbejdstid, og ledelsen har fremlagt sine planlægningstal. På skoler med aftaler giver dialogen mening for at afklare, om tid og opgaver hænger sammen for den enkelte, og om arbejdet er fordelt ordentligt hen over året.

OK21-folder.PNG

GL har udarbejdet en lille folder til alle medlemmer "Din og dine kollegers arbejdstid - om de nye bestemmelser i overenskomsten". Du får folderen udleveret af din TR. ​Du kan også downloade den her: OK21-folder Din og dine kollegers arbejdstid.pdf

Emner: OK21; OK21 nyhed
Interessent: