Arbejdstid - et overblik

 
 
Gymnasielæreres arbejdstid er i gennemsnit 37 timer pr. uge, dvs. der er 1.924 timer til rådighed pr. år til arbejde, ferie og anden frihed med løn.

​​​​​​​​​​​​​​God kvalitet i arbejdet forudsætter tid til opgaveløsningen og god planlægning. Arbejdsopgaverne skal fordeles, så de svarer til den enkeltes kompetencer og erfaring. Trivsel og et godt arbejdsmiljø forudsætter gode rammer for lærernes arbejde. Med overenskomsterne er nogle af rammerne aftalt. 

I ABC om arbejdstid gennemgås rammerne for arbejdet i korte artikler, bl.a. om norm (højeste arbejdstid), fordeling af opgaver, opgørelse og registrering af arbejdstid, om aftaler og retningslinjer, fleksibel tilrettelæggelse, regler for fravær med løn og for optjening og afvikling af merarbejde.

Planlægningen og fordelingen af arbejdsopgaverne er grundlaget for arbejdsmiljøet og for kvaliteten i arbejdet. Planlægningen og opgavefordelingen bør ikke kun være en ledelsesopgave, men der bør være dialog, involvering og delegation af ansvar. Det skal være gennemskueligt, hvordan ledelsen prioriterer og fordeler ressourcerne til undervisning og andre aktiviteter. Der skal være klarhed over årets gang, så både nye og erfarne lærere kan overskue, hvorledes arbejdet tilrettelægges og fordeles over året. Målet er en jævn arbejdsbelastning. Disse mål kan man bl.a. læse af et fælles brev mellem Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet og GL.

En række andre forhold er desuden med til at danne rammerne for lærerarbejdet. Det gælder institutionernes økonomi og ledelse, uddannelsespolitikken og uddannelsernes indhold og de bekendtgørelsesfastsatte krav. Endelig gælder det lærernes kompetencer.

Tillidsrepræsentanten har en vigtig opgave. Det kan være en god ide, at tillidsrepræsentanten, fx i SU (se​ GL's gennemgang af reglerne for samarbejdsudvalget) får aftalt retningslinjer og principper, der sikrer, hvordan der kan ske medinddragelse af lærerne i forhold til planlægning, opgavefordeling, tidsregistrering og rammerne for merarbejde.   ​​

GL har udgivet to pjecer om arbejdstid "Styr på tiden" og "Styr på aftalerne".

En række undersøgelser viser, at arbejdspladser med en høj professionel kapital har et godt arbejdsmiljø. GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser kan afdække skolens professionelle kapital.

I en tid, hvor der på skolerne er effektiviseringer, nedskæringer og afskedigelser, er det afgørende, at den enkelte lærer ikke står med et eneansvar. Det er nødvendigt at bruge hinanden, forstå de fælles problemer og finde de fælles løsninger, så den enkelte lærer ikke lades i stikken. Derfor er det afgørende, at lærerne står sammen.​

Emner: Arbejdstid
Interessent: