Arbejdstid i forbindelse med eksamen

 
 
Alt eksamensarbejde ved mundtlig eksamen skal tidsregistreres som alt andet arbejde i løbet af skoleåret.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dette gælder dog ikke, hvis der på skolen er indgået en aftale, eller der er en "forståelse" om arbejdstiden, der også dækker eksamen. Der eksisterer ikke længere centralt fastsatte akkorder for mundtlig eksamen.


​For eksaminator

Forberedelse af eksamination: Tal med ledelsen om dine og ledelsens forventninger til kvalitetsniveauet i eksamensspørgsmål, ikke mindst ud fra de konkrete krav der er i læreplanerne, da kravene varierer betragteligt. Hvis det viser sig, at det faktiske tidsforbrug vil overstige ledelsens forventninger, bør man hurtigst muligt henvende sig til ledelsen for at få anvisninger om, hvad der skal ske. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er rektor, som har det pædagogiske ansvar på skolen, og derfor i sidste ende også for de eksamensspørgsmål med materiale osv., som bliver sendt til censor. 

Det kan være, at rektor ønsker ressourcerne prioriteret, så skolen kan acceptere mindre gennemarbejdede spørgsmål og bilagsmateriale, end læreren egentlig synes, men da det er rektors beslutning skal en evt. problemafklaring om omfang/indhold af eksamensspørgsmål forelægges rektor, så rektor har mulighed for at træffe en beslutning. Man kan overveje at henlægge arbejdet med at producere eksamensspørgsmål til skolen, så spørgsmål om, hvor meget arbejde eksamensspørgsmål kræver, kan undgås. 

Afvikling af eksamen: Selve eksamensdagen tidsregistreres fra start, hvilket er lidt før den første elev trækker, og til man har afleveret karakterprotokollen på kontoret. 


For censor

Forberedelse af censur: Den forbrugte tid på forberedelsen skal tidsregistreres. Det kan igen være hensigtsmæssigt, at der forinden er klarhed om forventningerne til kvalitetsniveauet i censuren, så der er en fælles forståelse for, hvor grundigt – hvor meget tid – ledelse som lærer forventer, der går med at forberede censuren. 

Censorater uden overnatning: Rejsetiden for censurrejser indregnes i censors arbejdstid efter reglerne for tjenesterejser uanset ansættelsessted. Udgangspunktet er, at der tidsregistreres, fra man tager hjemmefra, til man kommer hjem. Selvfølgelig kan der være situationer, hvor man undervejs holder en længere pause, som ikke indgår i arbejdstiden. Se mere om ce​nsorrejser 

Censorater med overnatning: Når der er behov for at overnatte i forbindelse med censur, regnes arbejdstiden med rejsetid til hotel/eksamensskole, censuren ligesom eksamensdage (se afvikling af eksamen ovenfor), og rejsetid fra skole og hjem. Der skelnes i overenskomsten mellem rejsetiden og den øvrige tid, der anvendes. Rejsetiden kan højst medregnes med 13 timer pr. rejsedøgn. 

Skriftlig censur: Skriftlig censur er ikke en del af ansættelsen, men en arbejdsopgave, læreren udfører for Børne- og Undervisningsministeriet. Skriftlig censur skal derfor ikke tidsregistreres, men udføres uden for tjenesten. Hvis læreren har arbejdet mere end de ca. 1540 timer ved eksamensperiodens begyndelse, vil det være hensigtsmæssigt at aftale, at der kan 'flexes', så der er tid til at udføre den skriftlige censur.

Såfremt læreren ønsker skriftlig censur indregnet i hovedansættelsen, er det muligt at aftale dette med skolen, hvis både den ansatte og skolen ønsker det.


Særligt for TR

​Den enkelte lærer og ledelsen kan have vidt forskellige forventninger til, hvor lang tid det vil tage at forberede eksamensspørgsmål og censur. Det er som bekendt rektor, der har det overordnede pædagogiske ansvar for eksamen, men det er den enkelte lærer, der står over for de nervøse eksaminander og gerne vil have, at eleverne både klarer sig godt og bliver retfærdigt behandlet. Det ​forudsætter gennemarbejdet eksamensmateriale. Hovedbestyrelsen anbefaler derfor, at du som TR inden eksamen begynder, afklarer med ledelsen, hvad forventningsniveauet er, og at du opfordrer ledelsen til at have klare udmeldinger, så den enkelte lærer ikke oplever at komme i klemme. 

Det kan måske være en god ide med et GL-møde, inden eksamen begynder. På mødet kan drøftes, hvordan lærerne skal forholde sig til eksamensarbejdet og tidsregistrering i eksamensperioden, afvikling af flextid etc. Endvidere vil det være relevant at drøfte ledelsens udmeldinger i forhold til, hvordan lærerne skal håndtere arbejdstiden og arbejdsmængden i forbindelse med eksamen. Her vil det særligt være relevant at huske på, at det er ledelsen, der har det overordnede pædagogiske ansvar, og at det ikke er en individuel opgave at sætte kvalitetsniveauet for eksamensafvikling. Det kan være relevant, at faggrupperne drøfter, hvordan man konkret udmønter ledelsens udmeldinger.

Emner: Arbejdstid; Eksamen
Interessent: