Klagepolitik

Politik
 
Skoler bør have en politik for behandling af elev- eller kursistklager, idet det giver tryghed og medvirker til et godt arbejdsmiljø, at der er en fast procedure, hvis en elev eller en kursist ønsker at klage.

​​​​​​​​​​​​​Her beskrives en række punkter til en klagepolitik, som kan bruges som inspiration på den enkelte skole. Udfærdigelse af en klagepolitik hører hjemme i samarbejdsudvalget, idet der er tale om fastsættelse af retningslinjer om arbejds- og personaleforhold. Det er vigtigt, at lærerne - inden der sker fastlæggelse af en klagepolitik i SU - i forskellige fora har haft mulighed for at fremføre synspunkter.

Punkter til klagepolitik

Kan klagen løses ved samtale med læreren?
Det er hensigtsmæssigt, at utilfredshed og klager i første omgang fremsættes over for den pågældende lærer, således at der er mulighed for dialog og afklaring af eventuelle misforståelser mellem læreren og eleven/kursisten. Hvis eleven/kursisten herefter ikke er tilfreds med lærerens håndtering og svar, kan læreren henvise eleven til at rette henvendelse til skolens ledelse.

Kan klagen løses ved samtale hos ledelsen?
Det er skolens ledelse, der tager stilling til, hvordan henvendelsen skal håndteres. Hvis klagehenvendelsen er grundløs eller af bagatelagtig karakter, kan ledelsen foretage en umiddelbar afvisning, og læreren behøver ikke at blive orienteret herom. Hvis skolen vil reagere på klagen, kan forholdet forsøges løst ved samtale mellem ledelsen og den pågældende lærer - og eventuelt med deltagelse af eleven/kursisten. Skolens ledelse skal gøre læreren opmærksom på muligheden for inddragelse af tillidsrepræsentanten. Drøft lokalt, hvordan opstart af dialogen mellem lærer og skolens ledelse skal finde sted – om det skal være skriftligt eller mundtligt, og om den enkelte lærer altid skal orienteres ved klager, uanset om de er af bagatelagtig karakter.

Hvis ledelsen vil forfølge klagen
Ved klager af mere alvorlig karakter som ledelsen ønsker at forfølge formelt, gælder der forskellige regelsæt afhængig af skoleform. For STX, HF, VUC samt erhvervsskoler fusioneret med STX gælder reglerne i forvaltningsloven. Reglerne indebærer, at ledelsen skal høre læreren om det pågældende forhold, hvorefter læreren inden for en fastsat frist kan komme med en forklaring eller kommentar til klagen. Skolen kan herefter træffe afgørelse i sagen. Ledelsen kan vælge at afvise klagen eller komme med en påtale, tilrettevisning og i graverende tilfælde en advarsel til læreren om, at et eller flere forhold, der har været mindre hensigtsmæssige, skal ændres. For skoler, som ikke er omfattet af forvaltningsloven, anbefales det, at det aftales lokalt, at reglerne også finder anvendelse således, at sagen oplyses optimalt. Det fremgår af overenskomsterne, at Moderniseringsstyrelsen henstiller, at private gymnasier og erhvervsgymnasier følger forvaltningslovens regler om høring.

Hvis ledelsen modtager en klage udenom læreren
Hvis der er tale om en klage, som ikke har været forelagt læreren, og som ledelsen ønsker at gå videre med, skal ledelsen hurtigst muligt gøre den pågældende lærer bekendt med klagens indhold samt oplyse, hvem det er, der klager. Læreren har krav på at få oplyst, hvem klageren er, og anonyme klager kan således ikke forfølges. (Folketingets Ombudsmand har fastslået dette i en udtalelse.)

Hvis en anden lærer eller studievejleder modtager en klage
Hvis en anden lærer eller studievejleder modtager klager om en bestemt lærer, skal de afvise at diskutere den pågældende lærers undervisning mv., men henvise eleverne/kursisterne til først at tale med den pågældende lærer og derefter skolens ledelse, hvis samtalen ikke opleves som afklarende.

TR's rolle
Hvis klagen resulterer i en tjenstlig samtale, skal skolens ledelse gøre læreren opmærksom på muligheden for inddragelse af tillidsrepræsentanten som bisidder.

Klagens karakter
Hvis en klage er begrundet i en lærers undervisning, drøfter skolens ledelse klagen med den pågældende lærer for at få indsigt i klagens eventuelle substans samt løsning af problemet. Ledelsen bør rådgive og vejlede læreren med henblik på at få rettet op på forholdene. Det kan fx ske ved, at den pågældende lærer får inspiration ved at følge en kollegas undervisning eller ved supervision fra en anden lærer. 

Information til eleverne/kursisterne
Ledelsen informerer eleverne/kursisterne om, hvilken procedure der skal følges, hvis de ønsker at klage.

Pædagogisk ansvar
Ledelsen har overordnet det pædagogiske ansvar på skolen, og den enkelte lærer har det pædagogiske ansvar i klassen i den daglige undervisning. Det kan med fordel aftales, hvor grænsen går for ledelsens pædagogiske ansvar og den enkelte lærers pædagogiske ansvar. Hvis elev- eller kursistklager drejer sig om undervisningen og den pædagogiske udførelse, gælder det ligeledes, at eleverne først skal drøfter klagen med den pågældende lærer. Hvis eleven/kursisten herefter ikke er tilfreds med lærerens håndtering og svar, kan læreren henvise eleven til at rette henvendelse til skolens ledelse.

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant