Indkvartering på tjenesterejser mv.

Politik
 

​​​​​​​​​​​​Reglerne omkring tjenesterejser er beskrevet i statens tjenesterejseaftale. Det følger af aftalen, at der på tjenesterejser skal være en passende indkvartering. Denne definition dækker over, at man har krav på et værelse af hotellignende standard med toilet og bad i umiddelbar nærhed og sædvanligvis med mulighed for forplejning i form af morgenmad. Det er således udgangspunktet, at man får stillet et eneværelse til rådighed.

Der er dog i tjenesterejseaftalen undtagelser til udgangspunktet. Undervisere må således tåle forringede sovefaciliteter ved 'specielle situationer' såsom lejrskoleophold, ekskursioner o.l. Disse specielle situationer kan i nogle tilfælde indebære sovefaciliteter, som afviger fra en passende indkvartering. Det kan fx være på rusture eller andre studieture, hvor man overnatter på skolen eller andre steder, hvor hotelindkvartering ikke er en mulighed.​

​​ GL mener:​​
  • Indkvartering bør som udgangspunkt ske under ordnede forhold. ​Det gælder også i specielle situationer, hvor skolerne bør sørge for, at overnatning sker privat og i en ordentlig seng.
  • ​I de tilfælde, hvor der ikke kan sikres passende indkvartering, bør det så vidt muligt være baseret på frivillighed for de deltagende medarbejdere. ​​


Herunder følger nogle overvejelser og anbefalinger i forhold til indkvartering ved forskellige typer tjenesterejser og arrangementer:

Kurser

Kurser kan siges at udgøre "normalsituationen" ift. tjenesterejser. Der er typisk sjældent uenighed om, at medarbejdere på kursus, skal indkvarteres på enkeltværelse med toilet og bad – og sædvanligvis med mulighed for forplejning i form af morgenmad.

Kursusaktivitet vil stort set aldrig kunne klassificeres som en 'speciel situation'. Opstår der problemer i forhold til skolens manglende overholdelse af bestemmelserne i tjenesterejseaftalen, bør det give anledning til en drøftelse med skolens ledelse, og det opfordres at tage kontakt til GL's sekretariat ved fortsat uenighed.

Rus- og introture

Disse ture er formentlig blandt de mest problematiske arrangementer/rejsetyper, da de erfaringsmæssigt typisk afvikles på lokationer, hvor indkvarteringen er problematisk. Det kan være på skolen eller faciliteter uden for skolen, hvor der ikke er tale om passende indkvartering.

Der er i disse situationer tale om et elevarrangement, som typisk kræver tilstedeværelse af en lærer. Og det er derfor sjældent muligt, at indkvartere læreren på et hotel eller andet sted med passende indkvartering. Der henstilles til, at skolerne ved afvikling af rusture fx på skolen tager skridt til at indrette sovefaciliteter i overensstemmelse med bestemmelserne i rejseaftalen.

Studieture mv.

Der bør fortsat være mulighed for, at medlemmer frivilligt kan tage initiativ til elevrettede aktiviteter under mere primitive forhold, som fx en shelter-tur e.l., hvor læreren efter egen beslutning har slækket på kravene for passende indkvartering.

Personaleture

Personaleture er typisk rejseaktiviteter med et fagligt indhold, som omfatter alle medarbejdere på skolen og hvor deltagelse som oftest er obligatorisk. Der vil i de fleste tilfælde være tale om ture, hvor der vil være mulighed for passende indkvartering på enkeltværelse med toilet og bad.

GL har dog set eksempler på, at skoler har organiseret personaleture med indkvartering på dobbeltværelser e.l. Dette er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i rejseaftalen. GL henstiller til, at man på skolerne er opmærksom på, at medarbejdere på personaleture ikke mod deres vilje, indkvarteres med en eller flere kollegaer på samme værelse.

Fagruppeture

Faggruppeture er studieture for de enkelte faggrupper, som typisk tjener både et fagligt og socialt formål. Disse ture er højt prioriteret på mange skoler, men problematikken omkring indkvartering på dobbeltværelser e.l. kan ligeledes være problematisk her. Endvidere har GL fået tilbagemeldinger om, at man på nogle skoler opererer med en grad af egenbetaling.

Det er GL's opfattelse, at faggruppeture udgør en faglig udvikling af medarbejderne på linje med kursusaktiviteter, og de derfor i udgangspunktet ikke bør planlægges med egenbetaling.

Der opfordres til, at man på de enkelte skoler efter behov tager initiativ til en drøftelse af rammerne for afvikling af arrangementer og studieture i regi af skolen. Dette kunne fx ske i Samarbejdsudvalget efter en forudgående drøftelse på et GL-klubmøde. I tvivlstilfælde bør man kontakte GL's sekretariat, når der på skolerne planlægges med arrangementer eller tjenesterejser, hvor indkvarteringen potentielt kan være problematisk.

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant