Eksamensplanlægning

Inspirationsmateriale
 
GL’s gode råd til eksamensplanlægningen

Eksamensplanlæggernes store arbejdsindsats
Eksamensplanlæggerne på de gymnasiale uddannelser udfører flere gange om året et stort stykke arbejde med at planlægge eksamen så hensigtsmæssigt som muligt.

Der er i sagens natur helt særlige præmisser for arbejdet med planlægningen af elevernes eksamen og lærernes arbejde i eksamensperioden. Planlæggerne får udtræk fra Undervisningsministeriet og er underlagt strenge krav om hemmeligholdelse.
Alligevel lykkes det ofte at etablere en god dialog med lærerne om planlægningen. Lærerne er meget glade for den dialog, fordi den gavner deres arbejdsvilkår og elevernes eksamen. Ofte letter den også eksamensplanlæggernes arbejde.

GL gennemførte i sommeren 2017 en undersøgelse af lærernes arbejdsvilkår i forbindelse med eksamen og censur. Den viste nogle klare tendenser og giver anledning til nogle gode råd, som GL gerne vil dele med eksamensplanlæggerne.

Tidlig besked til lærerne
Mange lærere efterspørger besked om eksamensbelastningen så tidligt som muligt. Selv om eksamensudtrækket skal holdes hemmeligt frem til offentliggørelsen af eksamensplanen, er det helt op til 2 uger før eksamensperiodens begyndelse en del steder muligt at give besked om arbejdsbelastningen i et såkaldt 'prikskema' – dvs. en individuel arbejdsplan for den enkelte lærer, der ikke afslører de enkelte begivenheders karakter, men blot viser, hvornår der er planlagt en arbejdsopgave.
Alligevel er det mere end halvdelen af lærerne, der først kender deres planlagte arbejdsopgaver ved begyndelsen af eksamensperioden. Det skaber problemer – fx i forbindelse med forberedelsen til de første eksamener, andre arbejdsopgaver i eksamensperioden eller planlægningen af familielivet.
For nogle lærere kan der opstå behov for at vide, om en varslet arbejdsopgave kræver en længere rejse eller evt. overnatning. Skolen bør overveje, om man vil videregive den relevante information til lærere, der ønsker den.
Hvis der ikke allerede udsendes prikskemaer eller lignende til skolens lærere, kan det altså med fordel gøres så tidligt som muligt.

 

Sommereksamen 2019

  • Censurplaner til de ordinære mundtlige eksamener udmeldes fra ministeriet til skolens eksamensplanlægger den 2. maj.
  • Prøveperioden begynder den 20. maj og sidste prøvedag er den 26. juni.Lærernes kompetencer bør tjekkes og registreres korrekt i censorsystemet
Nogle lærere oplever, at de slet ikke trækkes ud til censuropgaver. Andre oplever, at det kun sker i et af deres fag, mens andre igen oplever at blive udtrukket til alt for mange censuropgaver. Det kan skyldes, at de pågældende lærere står registreret forkert eller mangelfuldt i ministeriets eksamenssystem - fx i forhold til fag eller ansættelsesgrad - og derfor ikke indgår korrekt i udtrækket af censorer. Det er alene skolerne, der kan sikre, at deres lærere er indberettet korrekt forud for udtrækket.

Friholdelse fra eksamensarbejde
Det er muligt at friholde lærere fra censorarbejde på enkeltdage. Det kan fx være en god idé at friholde lærere fra censur dagen før og dagen efter, at de har haft en krævende opgave som eksaminator eller andet på hjemmeskolen. Det kan i særlig grad være relevant i forhold til uerfarne lærere, lærere på deltid eller lærere, hvor private eller sundhedsmæssige forhold spiller ind.
Indberetningen af sommereksamens friholdelser sker fra midten af marts til begyndelsen af april.

Lang transport til få eksamener kan ofte undgås
En del censorer har indtil for nyligt oplevet at blive sendt ud til mundtlige eksamener med mere end tre timers transporttid til mindre end fem eksaminationer.
Den type ressourcetunge udsendelser kan ofte undgås gennem hensigtsmæssig planlægning, så eksamensbegivenheden fx afholdes i sammenhæng med andre eksamener i faget. 

 

Erfaringer fra en eksamensplanlægger

"Jeg sørger så vidt muligt for at planlægge alle prøver med 5 elever eller mindre på samme dag som en anden prøve i samme fag. Det kan spare tid og udgifter til transport, og jeg sparer faktisk også tid, når jeg skal booke eksamenslokale.

Man bør i den sammenhæng være opmærksom på, at censor i et fag måske kan censurere i beslægtede fag. En censor i astronomi kan ofte også censurere i fysik, og en censor i fysik kan måske også censurere i matematik.

Under alle omstændigheder er det nyttigt at tjekke, om censor til en prøve for få elever kan overtage censur i et andet udtrukket fag for flere elever. Jeg fik fx tildelt en censor i samfundsfag til kun 3 elever. Censor havde også kompetence i matematik, så hun censurerede prøven i samfundsfag og overtog derefter censuren af en prøve i matematik."Udsæt dagens første eksamen, hvis censor kommer langvejs fra
Når censor skal rejse langt for at nå frem til eksamensskolen, kan det ofte være en fordel at begynde eksamen lidt senere på morgenen end normalt. Det kan spare en skole for udgifterne til en overnatning på et nærliggende hotel eller udskyde afrejsetidspunktet, så censor ikke bliver unødigt stresset eller mister koncentrationen pga. træthed senere på dagen.

Planlæg med korte pauser i løbet af dagen
En eksamensdag kan være en meget intens arbejdsdag – særligt hvis der kun planlægges med en frokostpause. En del lærere ønsker sig korte planlagte pauser i løbet af dagen, så både koncentrationen og tidsplanen kan holdes hele dagen.
De planlagte korte pauser er dermed en fordel både i forhold til lærernes arbejdsvilkår og elevernes eksamen.

Vær (også) opmærksom på det fysiske arbejdsmiljø i eksamensperioden
Mange lærere oplever problemer med det fysiske arbejdsmiljø under eksamen. Problemerne knytter sig i særlig grad til dårlig luftkvalitet og store temperaturudsving i eksamenslokalet, men støj fra arbejdende håndværkere forstyrrer også ofte afviklingen af eksamen.
Det kan derfor være nyttigt at koordinere lokaleanvendelsen til eksamen med ansvarlige for eventuelle bygnings- eller vedligeholdelsesarbejder.

Informer klart og tydeligt om retningslinjerne for håndtering af eksamenssnyd
Næsten en tredjedel af lærerne i GL's undersøgelse havde oplevet, at retningslinjerne, for hvordan de skulle agere i tilfælde af snyd, var uklare, mangelfulde eller helt fraværende. Der er derfor god grund til at informere lærere og censorer inden eksamensperioden. Nye lærere eller censorer kan have brug for at blive særlig grundigt informeret.​

 Download denne side som pdf-filEmner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant