Anmeldelse af arbejdsskade

Formular
 
Arbejdsskader skal anmeldes inden 14 dage af arbejdsgiveren. Følg op på, at det sker.

​​​​​​​​​​​​​​Hvis du i forbindelse med dit arbejde bliver udsat for en skade, er det vigtigt, at den anmeldes. Også selv om skaden måske i første omgang virker begrænset. Nogle gange viser generne ved skaden sig først på et langt senere tidspunkt. Det er Arbejdsmarkeds Erhvervssikring, ​der vurderer, om skaden kan anerkendes som en arbejdsskade.

Der er to typer arbejdsskader:

  • arbejdsulykke
  • erhvervssygdomme​

​En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

En erhvervssygdom er en fysisk eller psykisk sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene efter påvirkning i kortere eller længere tid.

Anmeldelse

Hvis du har været udsat for en arbejdsulykke, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde skaden. Fristen for anmeldelse er 9 dage efter ulykken.

Hvis du har fået en erhvervssygdom, har din læge eller tandlæge pligt til at anmelde skaden. For erhvervssygdomme er anmeldelsesfristen 9 dage fra det tidspunkt hvor lægen har fået kendskab til, at sygdommen må antages at være erhvervsbetinget.

Det er vigtigt at overholde fristerne, da det ellers er tvivlsomt, om du kan få skaden anerkendt. Anerkendelse er en forudsætning for at få godtgørelse for varige mén, erstatning for tab af erhvervsevne og dækning af eventuelle behandlingsudgifter.

Anmeldes skaden ikke inden for et år, risikerer du at få skaden afvist, og dermed mister du også muligheden for erstatning.


Covid 19 som arbejdsskade

Hvorvidt covid 19 kan anerkendes som en arbejdsskade, beror, som ved alle andre arbejdsskader på en konkret vurdering. 

Proceduren for anmeldelse af covid-19 som arbejdsskade er den samme som ovenfor beskrevet. Hvis man bliver syg med Covid-19 skal man derfor som det første vurdere, om det er sandsynligt, at man er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde. Hvis det er tilfældet, skal sygdommen anmeldes som arbejdsskade. Også her skal der skelnes mellem arbejdsulykke (hvor smitten kan lokaliseres til at have fundet sted inden for 5 hverdage) og erhvervssygdom (hvor man stadig er overbevist om, at sygdommen er arbejdsbetinget, men hvor det er mere diffust præcis, hvornår, man er blevet smittet). 

Arbejdsulykker anmeldes af arbejdsgiver via systemet EASY. Erhverssygdomme anmeldes gennem læge eller speciallæge. Hvis man ikke har fået overholdt anmeldelsesfristen, skal man forsøge at anmelde alligevel. Opstår der nye oplysninger i sagen, fx om senfølger eller længere sygefravær, skal dette skrives ind i den anmeldelse, man allerede har lavet.​


Brug for hjælp?

​Ønsker du hjælp til behandling af arbejdsskadesagen, kan du henvende dig til GL's sekretariat, eller du kan downloade indberetningsskema og f​uldmagtserklæring fra denne side.

Indberetningsskema og fuldmagtserklæring skal udfyldes og sendes til GL's sekretariat.  GL sender indberetningen videre til DUS, Danske Underviserorganisationers Samråd. Du vil herefter blive kontaktet af en konsulent fra DUS, som vil orientere om, hvordan de i øvrigt kan hjælpe dig i den givne situation. Din sag vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan håndtere din arbejdsskade, kan du kontakte GL's sekretariat på tlf. 33 29 09 00. 

Brug evt. også din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.​

Emner: Arbejdsmiljø; Arbejdsskade
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant